Βαπτισμένος ὁ Μ. Κων/νος;

Καί πάλι ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τόν  ἀντιλεγόμενο βίο τοῦ Μεγάλου Κων/νου.

AgKwn01Βαπτισμένος ὁ Μ. Κων/νος;Ἄν ναί, ἀπό τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἤ ἀπό ἀρειανούς;

Μήπως βαπτίσθηκε λίγο πρίν τόν θάνατό του ἀπό πολιτική σκοπιμότητα;

Ἄς πάρουμε τά πράγματα ἀπό τήν ἀρχή.

Ἀλήθεια ἤ ψέμα ἡ βάπτισή του;

Ἕνας παγανιστικός μῦθος λέει ὅτι μετά ἀπό τούς δῆθεν φόνους τῶν συγγενῶν του, δῆθεν μετανόησε καί κατέφυγε στόν φιλόσοφο Σώπατρο ζητώντας του τρόπους καθαρμοῦ.

Ἐκεῖνος τοῦ πε πώς εἶναι ἀσυγχώρητος. Κατόπιν κάποιοι ἐπίσκοποι τοῦ ὑποσχέθηκαν τόν καθαρμό μέ τή μετάνοια καί τή βάπτιση. Ὁ ἱστορικός Σωζομενός κρίνει πώς εἶναι πλαστά ὅλα τά παραπάνω γιά νά συκοφαντηθεῖ ἡ χριστιανική θρησκεία.

Ἕνας ἄλλος μῦθος λέει ὅτι ὁ Μέγας Κων/νος ἔπασχε ἀπό λέπρα καί θεραπεύθηκε ἀπό τόν ἅγιο Σίλβεστρο, πάπα Ρώμης, μόλις βαπτίσθηκε χριστιανός. Συγγραφεῖς ὅμως τοῦ 4ου καί τοῦ 5ου μ.Χ. αἰῶνος, ὅπως ὁ Εὐσέβιος Παμφυλίας, ὁ Σωκράτης ὁ Σχολαστικός, ὁ Σωζομενός καί ὁ Θεοδώρητος δέν ἀναφέρονται σέ κάποια ἀρρώστια τοῦ ἁγίου· ἁπλῶς λένε ὅτι ὁ Κων/νος βαπτίσθηκε σέ προάστειο τῆς Νικομηδείας τό 337μ. Χ. λίγες μέρες πρό τοῦ θανάτου του. Αὐτό ἔγινε ἀποδεκτό σέ Ἀνατολή καί Δύση.

Γιατί ὅμως βαπτίσθηκε τόσο ἀργά; Καί ἀπό ποιόν;

Ὁ Κωννος ἀνέβαλλε διαρκῶς τό βάπτισμά του γιατί ἤθελε νά βαπτισθεῖ στόν Ἰορδάνη ποταμό. Βλέποντας ὅμως ὅτι αὐτό δέν μποροῦσε νά πραγματοποιηθεῖ, μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας, ἀφοῦ προσευχήθηκε γονυκλινής, ἐξομολογήθηκε καί σέ προάστειο τῆς Νικομηδείας συνεκάλεσε τήν ὁμάδα τῶν ἐκλεκτῶν ὀρθοδόξων ἐπισκόπων, λέγοντάς τους: «Αὐτός ἦταν ὁ καιρός πού προσδοκοῦσα ἀπό παλιά καί διψοῦσα καί εὐχόμουν νά καταξιωθῶ τῆς ἐν Θεῷ σωτηρίας...ἦρθε ἡ ὥρα νά συμμετάσχουμε στό σωτήριο σφράγισμα , πράγμα πού κάποτε ἐπιθυμοῦσα νά κάνω στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνη ὅπου μετέσχε τοῦ λουτροῦ καί ὁ Σωτήρας μας ὡς πρότυπό μας...ὁ Θεός ὅμως πού γνωρίζει τό συμφέρον, μᾶς ἀξιώνει νά λάβουμε τό βάπτισμα ἐδῶ...ἀκόμα καί ἄν θέλει νά συνεχίσουμε πάλι τήν ἐδῶ ζωή μας ὁ Κύριος τῆς ζωῆςκαί τοῦ θανάτου καί ἔχει ὁρισθεῖ νά ζῶ καί πάλι μαζί μέ τό λαό τοῦ Θεοῦ καί νά μετέχω τῶν εὐχῶν τοῦ πλήθους ἐκκλησιαζόμενος, θά ρυθμίσω τόν βίο μου ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς σύμφωνα μέ τούς πρέποντας στόν Θεό δεσμούς».

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὁ ἱστορικός ἀρειανός Ζώσιμος, δέν καταλαβαίνει τό νόημα τῆς μετανοίας ἑνός ἀνθρώπου. Κατά συνέπεια συκοφαντεῖ τόν Μ. Κων/νο, λέγοντας ὅτι βαπτίσθηκε ἀπό χριστιανούς γιά νά καθαρθεῖ ἀπό τά ἀνοσιουργήματά του. Ὄχι ἐπειδή πραγματικά μετανόησε. Ἡ μετάνοια ὅμως τοῦ ληστῆ στόν σταυρό ἦταν ἀρκετή γιά τήν ἀλλαγή τῆς πορείας του, τῆς εἰσόδου του στόν Παράδεισο.Ἔτσι καί ὁ μέγας Κων/νος γονυκλινής προσεύχεται καί ἐξομολογεῖται.

Μήπως βαπτίσθηκε λίγο πρίν τόν θάνατό του ἀπό πολιτική σκοπιμότητα;

Τό μόνο πού δέν θά ἐνδιέφερε τόν αὐτοκράτορα λίγο πρίν πεθάνει θά ‘ταν ἡ πολιτική σκοπιμότητα. Τό προέχον ἦταν ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Τίς ψήφους καί τήν δόξα τί νά τά ἔκανε στόν τάφο; Καί ἀπό πόσους περισσότερο θά δοξαζόταν; ἀπό τό 10% τῆς αὐτοκρατορίας; Ἔ καί λοιπόν;

Οἱ παρόντες ἱεράρχες λοιπόν ἐτέλεσαν τή βάπτιση σύμφωνα μέ τά νόμιμα, καί τοῦ μετέδωσαν τά ἄχραντα μυστήρια λίγες μέρες πρίν τό θάνατό του.

Οἱ δύσπιστοι, αὐτοί πού δέν πιστεύουν πώς βαπτίσθηκε ὀρθοδόξως, ἀποδίδουν τή βάπτισή του στόν ἀρειανό ἐπίσκοπο Νικομηδείας Εὐσέβιο, ἐπειδή ἔγινε στήν περιφέρειά του. Αὐτό ὅμως δέν γίνεται δεκτό διότι:

1) ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας δέν ἀναφέρει πουθενά ὅτι ὁ Εὐσέβιος Νικομηδείας τέλεσε τό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος γιά τόν Κων/νο.

2) ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας λέει ὅτι τόν Κων/νο βάπτισαν οἱ τά νόμιμα τελοῦντες θεσμούς (δηλ. ἱεράρχες· ὄχι μόνο ἕνας ἱεράρχης)

3) Ἄλλες παγανιστικές πηγές, πλήν τοῦ Ἱερωνύμου, δέν ἀναφέρουν κάτι συγκεκριμένο γιά τήν Βάπτιση.

4) Ὁ ἴδιος ὁ Εὐσέβιος Νικομηδείας δέν ὑποστήριξε ποτέ ὅτι βάπτισε τόν μέγα Κων/νο. Ἄν τόν εἶχε, θά τό διετυμπάνιζε ὁ ἴδιος καί μαζί του καί ἄλλοι Ἀρειανοί ὡς ἐπιτυχία τεράστια στό πέρασμα τῶν αἰώνων.

 5) Ὁ Δοσίθεος Ἱεροσολύμων μέ τόν Εὐσέβιο Καισαρείας γράφουν: ¨οὐδέ ἐν Νικομηδείᾳ ἐβαπτίσθη, ἀλλ’ ἐν προαστείῳ τῆς Νικομηδείας, ὑπό τῆς κοινότητος τῶν ἐπισκόπων, ὀρθόδοξος καί ὁμόπιστος αὐτῷ. Καί μάλιστα οἱ ἔγκριτοι τῶν ἐν Κωνπόλει παρευρεθέντων ἐπισκόπων¨. Ἀκόμη κι ἄν ἀνάμεσά τους ἦταν ὁ ἀρειανός ἐπίσκοπος Εὐσέβιος Νικομηδείας, ὅταν ἔγινε ἡ βάπτιση , εἶχε ἤδη ἀποκατασταθεῖ. Ἑπομένως ἀσκοῦσε κανονικότατα τά ἀρχιερατικά του καθήκοντα καί οἱ πράξεις του εἶχαν ἀπρόσβλητο τυπικό κύρος. Ἄρα δέν ἀποτελεῖ λόγο ἀκυρώσεως ἤ ἀμφισβητήσεως τῆς Βαπτίσεως.

Ἐντύπωση προκαλεῖ ἐπίσης ὅτι ὅσοι ἐκ τῶν Λατίνων διέδωσαν τή βάπτιση ἀπό τόν ἅγιο Σίλβεστρο, πάπα Ρώμης, εἶχαν ὑποστηρίξει καί τό πλαστό ἔγγραφο τοῦ 9ου αἰ. μ. Χ. περί τῆς δῆθεν δωρεᾶς τοῦ Κων/νου πρός τόν πάπα, πρός ἐπίρρωση τοῦ πρωτείου τοῦ πάπα. Καθόλου τυχαία ἡ σύμπτωση.

Πιό συγκεκριμένα, κάποιος καρδινάλιος πλαστογράφησε τόν 8ο αἰ. μ. Χ. ἔγγραφο, δῆθεν συνταγμένο τό 315μ.Χ. ἀπό τόν Μ. Κων/νο, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο γίνονταν μεγάλες παραχωρήσεις ἀπό τόν Μ. Κωννο στόν πάπα Σίλβεστρο καί τούς διαδόχους του, ἐξ αἰτίας τῆς θεραπείας ἀνίατης ἀσθένειας τοῦ Μ. Κων/νου ἀπό αὐτόν, ἀλλά καί στή συνέχεια λόγῳ τῆς βαπτίσεώς του ἀπό αὐτόν. Τούς δώριζε λοιπόν, ὅπως λέει τό κείμενο, ὡς τήν Β΄Παρουσία τό παλάτι τοῦ Λατερανοῦ, τό χρυσό του στεφάνι, τόν λῶρο, τό ὠμοφόριο, τήν πορφυρή χλαμύδα, τόν ἐρυθρό χιτῶνα, τά ἐρυθρά πέδιλα, τό σκῆπτρο, τός σφραγίδες, τά κοσμήματα, τά βασιλικά ἐνδύματα. Ἐπίσης συνεχίζει τό ἔγγραφο καί λέει, ὅτι ὤφειλαν οἱ βασιλεῖς καί οἱ ἡγεμόνες νά φιλοῦν τό πόδι τοῦ πάπα καί νά ἐκτελοῦν καί χρέη ἱπποκόμου τοῦ πάπα σέ κάποιες ἐπίσημες στιγμές.

Ὅλα αὐτά βεβαίως δέν ἰσχύουν διότι σύμφωνα μέ τόν ἱστορικό Δοσίθεο, 12ος Βίβλος,

1) ἡ Σύγκλητος τῆς Ρώμης δέν θά συναινοῦσε ποτέ σέ τέτοια δωρεά σέ χριστιανό ἐπίσκοπο διότι ἦταν εἰδωλολατρική.

2) Ἀναφέρει τό ἔγγραφο ὅτι παραχωρεῖ ὁ Κων/νος τό πρωτεῖο τοῦ πάπα ἔναντι τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κων/λης. Ὅμως τό 315μ.Χ. πού καί καλά τό συνέταξε ὁ Κωννος, οὔτε πατριαρχεῖο Κωνλεως ὑπῆρχε οὔτε Κωνπολη.

3) Μέχρι τόν 8ο αἰ. μ. Χ. κανείς πάπας δέν ἐπιλκαλέσθηκε αὐτό τό ἔγγραφο.

4)Καμιά οἰκουμενική Σύνοδος δέν ἀναφέρθηκε σέ αὐτό τό ἔγγραφο.

5)Τό ὄνομά του ἀφαιρέθηκε ἀπό τό ἁγιολόγιο τῆς ἑνωμένης ὡς τότε Ἐκκλησίας. Ἀλλά τήν δωρεά βεβαίως καί τήν δέχθηκαν σιωπηλά γιά 8 αἰῶνες διότι ὑπηρετοῦσε τούς κυριαρχικούς σκοπούς τους.

6) Μέ τή δωρεά αὐτή διεμόρφωσαν τήν ἰδεοληψία περί ἀνωτερότητας ἱερατικῆς ἐξουσίας τοῦ πάπα ἔναντι τῆς κοσμικῆς τῶν βασιλέων. Ὑπεράνω ὅμως καί τῆς ἱερωσύνης τέθηκε ὁ πάπας.

 Τόν 11ο αἰ.μ.Χ. ὅμως ἀμφισβητήθηκε ἡ ἐγκυρότητά του. Τόν 15ο αἰ.μ.Χ. καί οἱ Λατίνοι παραδέχθηκαν πώς ἦταν πλαστό. Ἀνάλογα καί γιά τή βάπτισή τοῦ ἁγίου ἀπό τόν ἅγιο Σίλβεστρο, δέν μποροῦμε νά τούς ἔχουμε ἐμπιστοσύνη. Τά κίνητρά τους δόλια καί σκόπιμα. Νοθεύουν ἱστορικά γεγονότα γιά νά ὑποστηρίξουν τό πρωτεῖο τοῦ πάπα. Βεβαίως ὁ ἅγιος Σίλβεστρος εἶναι ὀρθόδοξος ἅγιος πού τιμᾶται στίς 2 Ἰανουαρίου ἀπό τήν Ἐκκλησία μας. Δέν ἔκανε αὐτός ὅμως τήν βάπτιση. Ἄλλο τό ἕνα ἄλλο τό ἄλλο.