«Ἡ ἐπιβολή τῆς Παγκοσμιοποίησης καί τῆς Νέας Ἐποχῆς μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης καί τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων»

Γράφτηκε από τον/την Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου.

[Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου Ἁγίων Μετεώρων, ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ" «Ἡ ἐπιβολή τῆς Παγκοσμιοποίησης καί τῆς Νέας Ἐποχῆς μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης καί τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων»].

Σεβασμιώτατε,

Πανοσιολογιώτατε π. Σαράντη, Πρόεδρε τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

Σεβαστοί Πατέρες, Σεβαστές Γερόντισσες

Ἐλλογιμώτατοι Κύριοι Καθηγηταί,

Ἀξιότιμοι κύριοι Εἰσηγηταί,

Προσφιλέστατοι Ἀδελφοί,

Εἶναι πλέον διαπιστωμένη, κοινῶς πανθομολογούμενη καί ὁρατή διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ ἡ συντονισμένη ἐπιχείρηση ἰσοπεδώσεως τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς ἰδιοπροσωπίας μας, ἐξαθλιώσεως τοῦ λαοῦ μας καί ἀφανισμοῦ τῆς πατρίδος μας.

Πρόκειται γιά καταστροφή καί όλεθρο. Πρόκειται γιά τή σύγχρονη βιολογική καί πνευματική γενοκτονία τοῦ Ἔθνους μας, πού στυγνά καί ἀπροκάλυπτα ἐπιβάλλονται στά πλαίσια τῆς Παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων ἀπό τούς Παγκοσμιοκράτες ἐξουσιαστές μέ τίς μεθόδους καί τίς πρακτικές τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Οἱ πρακτικές αὐτές ἐφαρμόζονται κυρίως μέ τήν ἠλεκτρονική παρακολούθηση τῶν πολιτῶν, γιά τόν ἔλεγχο καί τήν χειραγώγηση τῶν φρονημάτων τους, γιά τήν καλλιέργεια τῆς ἀνασφάλειας, τοῦ φόβου καί τοῦ πανικοῦ, ἐν τέλει γιά τήν ἀκύρωση τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας καί τοῦ αὐτεξουσίου τοῦ προσώπου τους, γιά τήν καταστολή κάθε ἀντιδράσεως σ’ ἐκείνους πού ἐπιβουλεύονται τήν ὑπόστασή τους. Ἡ ἠλεκτρονική παρακολούθηση εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν ὑποταγή καί τήν ἀφομοίωσή τους στό «σύστημα» τῆς Παγκοσμιοποιήσεως. Εἶναι ἡ αἰχμή τοῦ δόρατος πού φαλκιδεύει τίς ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν, πού κατευθύνει τή δίωξη τῶν δραστηριοτήτων τους, πού ἐνοχοποιεῖ τά πιστεύματά τους, πού ἐπιβάλλει τήν τελική ὑποδούλωσή τους στήν παγκόσμια ἠλεκτρονική Δικτατορία, ἡ ὁποία εἶναι ἡ σημερινή ἐξελιγμένη μορφή τοῦ ἀπόλυτου Ὁλοκληρωτισμοῦ.

Αὐτὴ τὴ Δικτατορία διοργανώνουν καί κατευθύνουν ὁ Διεθνὴς Σιωνισμός καί ἡ Μασωνία μέ κλειστές ὁμάδες ἀποφάσεων (λέσχες), ὅπως μέ τήν Τριμερή Ἐπιτροπή (διηπειρωτική συνεργασία Ἀμερικῆς, Εὐρώπης καί ΝΑ Ἀσίας - Ἰαπωνίας), μέ τήν περιβόητη Λέσχη Μπίλντενμπεργκ, μέ τὀ Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, μέ τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, μέ τήν Παγκόσμια Τράπεζα, μέ τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ἐμπορίου, μέ τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Διατροφικοῦ Ἐλέγχου, μέ τίς Ὁμάδες τῶν ἀνεπτυγμένων χωρῶν G8 καί G20, μέ τό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης, μέ τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας, μέ τήν Παγκόσμια Διάσκεψη γιά τό Περιβάλλον, καί μέ πολλούς ἄλλους διεθνεῖς ὀργανισμούς πλανητικῆς ἰσχύος καί ἐμβελείας, πού ἐπιβάλλουν τήν πολιτική τῆς διεθνοῦς ὀλιγαρχίας ἐρήμην τῶν λαῶν. Κατασκευάζουν καί ἐπιβάλλουν ἡγέτες-μαριονέτες, πειθήνια ἀνδρείκελά τους καί ἐκτελεστικά ὄργανα τῶν σχεδίων τους

Εἶναι, βεβαίως, γνωστές ἀπό πολύ παλιά οἱ πρακτικές καί οἱ μέθοδοι ὅλων αὐτῶν, τῶν διαφόρων κλειστῶν ὁμάδων καί ἐλίτ πού κινοῦν τά νήματα τῆς ἱστορίας τοῦ πλανήτη. Χρησιμοποιοῦν τά ἐλεγχόμενα ἀπό τούς ἴδιους εἰδησεογραφικά δίκτυα, τηλεοπτικούς σταθμούς, διεθνοῦς κυκλοφορίας ἐφημερίδες καί μία πλειάδα δῆθεν φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων, ἀλλά καί φιλοσοφικῶν, κοινωνικῶν, ἀθλητικῶν καί ἄλλων φορέων, κινήσεων καί σωματείων. Μέ τόν τρόπο αὐτό προβάλλουν καί ἀναδεικνύουν, ἐν τέλει, οἱ ἴδιοι τούς «ἐκλεκτούς» τῶν λαῶν πρίν ἀκόμη οἱ λαοί τούς γνωρίσουν, τούς ἐπιλέξουν καί τούς ψηφίσουν. Προκατασκευάζουν καί ἐπιβάλλουν ἔτσι τό παγκόσμιο πολιτικό, κοινωνικό καί οἰκονομικό σύστημα.

Μέσω αὐτῶν τῶν ἐκλεκτῶν καί δοτῶν ἡγετῶν κυβερνᾶ τόν κόσμο ἡ πανίσχυρη πολιτική, οἰκονομική, κοινωνική καί θρησκευτική ὀλιγαρχία τῆς σιωνιστικῆς καί τῆς μασωνικῆς Παγκοσμιοκρατίας, πού προορίζεται νά γίνει ἡ Παγκόσμια Κυβέρνηση, ἡ ὁποία συστηματικά προβάλλεται καί στήν χώρα μας ἐπισήμως ἀπὸ τούς πολιτικούς ὅλων τῶν παρατάξεων!!!

Ἐν ὄψει τῆς προτοιμαζομένης «Παγκόσμιας Κυβερνήσεως», οἱ Παγκοσμιοκράτες προωθοῦν καί ἀσκοῦν τήν ἐξουσία τους μέσα ἀπό τήν λεγόμενη «Παγκόσμια Διακυβέρνηση», χρησιμοποιώντας μία σειρά κηδεμονευομένων καί καθοδηγουμένων ἀπό τούς ἴδιους διεθνῶν καί ἐθνικῶν ὀργανισμῶν, φορέων, κινήσεων, μή-κυβερνητικῶν ὀργανώσεων (ΜΚΟ), ἱδρυμάτων, σχηματισμῶν καί ὁμάδων παραγωγῆς καί άναπαραγωγῆς τῆς νεοεποχίτικης ἰδεολογίας.

Αὐτός ὁ μηχανισμός τῆς Παγκοσμιοποιήσεως ἀποτελεῖ τό «πολυεργαλεῖο» τῆς «Παγκόσμιας Διακυβερνήσεως». Εἶναι ὁ κεντρικός ἀγωγός, ἡ γιγαντιαία πολιτιστική, θρησκευτική, οἰκονομική, ἐθνική καί οἰκονομική χοάνη ὅπου ὁμογενοποιοῦνται, νοθεύονται, παραλύουν, ἀποδυναμώνονται, ἀποσυνθέτονται καί ἐν τέλει μεταλλάσσονται, θεσμοί, πιστεύματα, παραδόσεις, πολιτισμοί, ἤθη, ἀρχές, ἀξίες, ἐθνότητες, λαοί καί πατρίδες.

Μετά καί τήν κατάρρευση τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ ἑδραιώθηκε μέ ταχεῖς ρυθμούς ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων, δηλαδή ἡ Pax Americana τῶν Η.Π.Α. καί τῶν συμμάχων της, ἡ ὁποία κατασκευάζει καί προβάλλει ὡς τεχνητή ἀνάγκη τό ἰδεοληπτικό καί ὑποκριτικό κατασκεύασμα τῆς διεθνοῦς ἀσφάλειας, τῆς πατάξεως τῆς τρομοκρατίας, τῆς ἐκτονώσεως τῶν ἐντάσεων, τῆς ἐξομαλύνσεως τῶν ἀντιπαλοτήτων, τῆς ἐπιλύσεως τῶν διαφορῶν καί τῆς ἐπικρατήσεως τάχα τῆς παγκόσμιας εἰρήνης. Συγχρόνως —καί ἀντιθέτως πρὸς τά προηγούμενα— προκαλεῖ τεχνητές καί προκατασκευασμένες πολιτικές, οἰκονομικές, κοινωνικές καί στρατιωτικές περιφερειακές κρίσεις καί συγκρούσεις ἀνά τήν ὑφήλιο, δημιουργώντας σκοπίμως ἀνασφάλεια καί ἀγωνία στούς πολίτες, οἱ ὁποῖοι καταλήγουν νά «ἀποζητοῦν» τήν σιγουριά στήν ἐπίπλαστη «προστασία» τῶν νατοϊκῶν δυνάμεων καί νά «ἐκλιπαροῦν» τήν ἐπέμβασή τους γιά τήν ἐπίλυση τῶν διεθνῶν καί ἐθνικῶν προβλημάτων, ἀκόμα καί γιά τήν ἴδια τήν ἀτομική ἐπιβίωση τους.

Τό εἶχε, ἄλλωστε, διατυπώσει πολύ εὔστοχα καί προφητικά, πάνω ἀπό ἑκατό χρόνια πρίν, ὁ μεγάλος Ρῶσος καί ὀρθόδοξος συγγραφέας Φιοντόρ Ντοστογιέφσκυ στόν ἀπαράμιλλο μύθο τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ, ὁ ὁποῖος λέει: «Καμμιά ἐπιστήμη δέν θά τούς δώσει ψωμί ὅσο θά μένουν ἐλεύθεροι, μά στό τέλος θάρθουν νά καταθέσουν τήν ἐλευθερία τους στά πόδια μας καί θά μᾶς ποῦν: “Κάντε μας σκλάβους, μά χορτάστε μας”» (Φ. Ντοστογιέφσκυ, Ἀδελφοί Καραμαζόβ, ἐκδ. Γκοβόστη, τ. Β, σελ. 107).

Τό ΝΑΤΟ, στρατιωτικό κυρίως ὄργανο τῆς Pax Americana, μέ τήν «νέα δομή» καί τόν διευρυμένο ρόλο του ἔχει μετασχηματιστεῖ στόν ἐντεταλμένο παγκόσμιο στρατό-χωροφύλακα γιά τήν ἐπιβολή τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων κατά τήν κρίση καί τα συμφέροντα τῆς Παγκοσμιοποιήσεως. Ἔτσι ρυθμίζει τήν ἱστορία τῶν λαῶν καί τῶν ἐθνῶν καί ἀποφασίζει ποιοί ἀπό αὐτούς θά παραμείνουν ἤ θά διαγραφοῦν ἀπό τόν παγκόσμιο χάρτη, ποιά παλιά κράτη θά καταστραφοῦν καί ποιά νέα κράτη θά δημιουργηθοῦν!...

Στά πλαίσια αὐτά προκλήθηκε, ὑποδαυλίστηκε καί ἐπιβλήθηκε ἡ λεγομένη «Ἀραβική Ἄνοιξη» (Αἴγυπτος, Λιβύη, Συρία κ.λπ.). Πρόκειται γιά τήν ἁλυσιδωτή τεχνητή πολιτική ἀστάθεια μέ τήν πρόκληση ἐμφυλίων συρράξεων δῆθεν γιά τήν ἀνατροπή τῶν αἱμοσταγῶν καθεστώτων πού, ὡστόσο, ὁδηγοῦν στήν ἐπιβολή νέων χειρότερων καθεστώτων, ἀρεστῶν καί «χρήσιμων» ὅμως στήν Νέα Τάξη Πραγμάτων. Τό σχέδιο προβλέπει τήν ἄνοδο τῶν ἀκραίων ἰσλαμικῶν δυνάμεων —ποὺ δῆθεν πολεμᾶ ὡς «τρομοκρατικὲς» ἡ Δύση!— οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐξαπολύσει κυριολεκτικά γενοκτονικό διωγμό ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν καί γιά τόν ὁποῖο ἐλάχιστοι μιλοῦν καί ὑποτονικά διαμαρτύρονται!... Ὡστόσο μεγαλοσχήμονες ταγοί μας προσφέρουν ὡς ἐπίσημο δῶρο τό «ἱερό» Κοράνιο, πού προτρέπει τούς μουσουλμάνους νά σφάζουν τούς άλλοπίστους γιά νά πᾶνε στόν «παράδεισό» τους!!!

Δέν είναι λοιπόν «ἀθῶες τοῦ αἵματος» οἱ τελευταῖες ἔξαλλες ταραχές στόν ἀραβικό κόσμο, μέ ἀγριότατες καί φονικές ἐπιθέσεις ἐναντίον καί αὐτῶν τῶν ἀμερικανικῶν πρεσβειῶν, πού σκοπίμως καί ὀργανωμένα προκλήθηκαν ἀπό ἀπεχθή κινηματογραφική ταινία προσβλητική τοῦ Ἰσλάμ. «Συμπίπτουν» —ὅλως «τυχαίως»— μέ τήν προεκλογική περίοδο στίς Η.Π.Α., ὥστε τελικά ἡ ἐπιλογή τῶν ἀμερικανῶν ψηφοφόρων νά γίνει ὑπό τό κράτος τοῦ πανικοῦ, τοῦ φόβου καί τῆς ἀνασφάλειας πού προκαλοῦν αὐτά τά γεγονότα.

Ἡ Παγκοσμιοποίηση μέ τά ὄργανά της καί μέ πρόφαση τήν διεθνῆ καί ἐθνική οἰκονομική κρίση, πού σκοπίμως αύτά δημιουργοῦν κυρίως στίς χριστιανικές χῶρες, παγιδεύουν τούς λαούς καί καταργοῦν τήν έθνική ἀνεξαρτησία καί κυριαρχία, τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα, τήν δημοκρατία, την ἐλευθερία, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τίς πολιτικές ἐλευθερίες, τό κοινωνικό κράτος καί τήν δικαιοσύνη. Ἐν τέλει καταλύουν τό σύνταγμα τῆς χώρας-θύμα καί ἐπιβάλλουν διά τοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου ὁλοκληρωτική κατοχή, καθιστώντας τούς μέν λαούς δουλοπάροικους τόν δέ πλοῦτο τους λεία πρός διαμοιρασμό μεταξύ τῶν διεθνῶν τραπεζιτῶν καί τοκογλύφων, χρησιμοιώντας γι’ αὐτόν τό σκοπό τίς «ἐθνικές» κυβερνήσεις —πού ἡ Παγκοσμιοποίηση ἐπιβάλλει— ὡς πειθήνια καί ἄβουλα ἐκτελεστικά ὄργανά τους.

Σέ οἰκονομικό ἐπίπεδο, πολυεθνικές ἑταιρεῖες, οἰκονομικοί κολοσσοί, ἑταιρεῖες κατασκευῆς ὁπλικῶν συστημάτων, πανίσχυρα οἰκονομικά συμφέροντα καί νεόκοποι κροίσοι, «λόμπυ» ἐπηρεασμοῦ καί ἐξαγορᾶς συνειδήσεων —μέ ἐπικεφαλῆς τό διεθνές τραπεζικό καί χρηματηστηριακό κεφάλαιο πού κυριολεκτικά ληστεύει λαούς, καταστρέφει χῶρες καί διαλύει κράτη— ἔχουν ἤδη ἀναλάβει καί διεκπεραιώνουν τήν οἰκονομική Παγκοσμιοποίηση. Ἡ παγκόσμια οἰκονομία εἶναι πλέον μία ἀδίρρητη πραγματικότητα, πού ἐπιβάλλει τούς δικούς της ἄτεγκτους καί ίσοπεδωτικούς κανόνες στά ἐθνικά κράτη καί στούς λαούς, χωρίς νά τούς ἐπιτρέπεται δυνατότητα ἐπιλογῆς ἤ ἄλλης διεξόδου.

Τό γεγονός αὐτό ἐπιβεβαίωσε, μέ τόν πιό ἀπροκάλυπτο τρόπο, καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ (μιᾶς χώρας «κλειδί» στό παγκόσμιο σύστημα ἐξουσίας) Σιμόν Πέρες πού σέ πρόσφατη συνέντευξη του στόν τηλεοπτικό σταθμό MEGA καί στόν δημοσιογράφο κ. Ἀντώνη Φουρλή (3 Αὐγούστου 2012), τόνισε:

«Ὅλες οἱ χῶρες ἀλλάζουν διότι ἄλλαξε ὁ κόσμος. Κανεὶς δὲν ἔχει ἐπιλογή. Εἴτε θὰ περάσει στὴ νέα ἐποχὴ ἢ θὰ μείνει πίσω, φτωχὸς καὶ ἀσήμαντος. Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει εἶναι ὅτι οἱ κυβερνήσεις δὲν ἐλέγχουν τὶς οἰκονομίες τους... Ἀντὶ γιὰ ἐθνικὴ οἰκονομία, ἔχουμε παγκόσμια οἰκονομία. Καμία χώρα δὲν μπορεῖ νὰ γλυτώσει ἀπὸ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας. Καὶ καμία χώρα δὲν μπορεῖ νὰ ἐλέγξει τὴν παγκόσμια οἰκονομία. Ἔχουμε παγκόσμια οἰκονομία χωρὶς παγκόσμια κυβέρνηση καὶ ἐθνικὲς κυβερνήσεις χωρὶς ἔλεγχο τῶν οἰκονομιῶν τους. Ἐὰν θέλετε νὰ συμμετέχετε πρέπει νὰ ἀκολουθήσετε τοὺς καινούργιους κανόνες οἱ ὁποῖοι εἶναι παγκοσμιοποιημένοι, βασίζονται στὴν ἐπιστήμη, εἶναι δημιουργικοὶ καὶ δεκτικοὶ στὶς προσδοκίες τῆς νέας γενιᾶς».

 

Εὔκολα γίνεται ἀντιληπτό, ὅτι ἕνα παγκόσμιο σύστημα ἐξουσίας, ὅπως τό περιγράψαμε, δέν εἶναι δυνατόν νά διαμορφωθεῖ, νά ἑδραιωθεῖ καί νά λειτουργήσει χωρίς τόν ἔλεγχο τῶν φρονημάτων, τῶν ἐπιλογῶν καί τῶν δραστηριοτήτων τῶν πολιτῶν καί τῶν λαῶν, χωρίς τήν ἀστυνόμευση, τόν χαρακτηρισμό, τόν στιγματισμό καί ἐν τέλει τήν ἐνοχοποίηση τῶν ἀντιφρονούντων.

Ὁ ἔλεγχος, λοιπόν, τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος ἀπό τήν χρήση ἠλεκτρονικῶν καρτῶν καί ταυτοτήτων εἶναι τό «κλειδί» στήν ὅλη ὑπόθεση, εἶναι ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος ὅπου στηρίζεται τό παγκόσμιο οἰκοδόμημα ἐξουσίας καί ἐλέγχου.

Παρά τόν οὐσιαστικά ἀρνητικό, ἐπικίνδυνο καί ἀπάνθρωπο χαρακτήρα της, ἡ ἠλεκτρονική παρακολούθηση προβάλλεται καί προπαγανδίζεται ὡς ἡ πανάκεια τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν πολιτῶν καί ἐπενδύεται μέ τόν μανδύα τῆς ἀσφάλειας καί τῆς προστασίας δῆθεν τῶν κοινωνικῶν τους δικαιωμάτων. Εἶναι ἡ γνωστή τακτική τῆς Νέας Ἐποχῆς πού διαστρέφει τήν πραγματικότητα καί παρουσιάζει τό ψέμα ὡς ἀλήθεια καί τήν ἀλήθεια ὡς ψέμα.

Ἕνα πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι ἡ παροχή ἀδείας ἐκ μέρους τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων γιά τήν τοποθέτηση καί χρήση ἔξυπνων συσκευῶν γεωεντοπισμοῦ καί παρακολουθήσεως (τά γνωστά GPS) σέ εὐαίσθητες ὁμάδες, ὅπως ἀνήλικα παιδιά, ὑπερήλικες καί ἀσθενεῖς.

Μέ τό πρόσχημα, λοιπόν, τῆς ἀσφάλειας ὑποβάλλουμε τά παιδιά μας σέ μία διαδικασία διαρκοῦς παρακολούθησης μέ τρομακτικές συνέπειες γιά τήν ζωή τους, τήν ψυχολογική, τήν πνευματική καί κοινωνική κατάστασή τους, καθώς ἔχοντας ἐθισθεῖ σέ μία τέτοια ἐξάρτηση θά τήν ἀποδέχονται καί ἀπό τρίτους ἤ κυβερνητικές ὑπηρεσίες, χωρίς νά ἀντιλαμβάνονται καί νά ἀξιολογοῦν τούς κινδύνους, πού αὐτό ἐγκυμονεῖ.

Ἕνα ἀνάλογο «ψέμα», στά πρότυπα τῆς Νέας Ἐποχῆς, εἶναι καί ἡ περιβόητη καί τόσο διαφημισμένη «Κάρτα τοῦ Πολίτη». Μάλιστα ὁ τότε Πρωθυπουργός κ. Γιῶργος Παπανδρέου τήν παρουσίασε τρία χρόνια πρίν ὡς πανάκεια γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους, τήν κατοχύρωση τῶν κοινωνικῶν δικαιωμάτων καί τήν ἐξυπηρέτηση τῶν πολιτῶν.

Καί ἐνῶ προετοιμαζόταν καί ἀναμενόταν, σύμφωνα μέ τίς κυβερνητικές ἐξαγγελίες, ἡ ἔκδοση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μέ τσίπ, πού θά συμπεριελάμβανε μία σειρά ἀπό προσωπικές πληροφορίες καί δραστηριότητες τῶν πολιτῶν, ξαφνικά, παραμονές τῶν ἐκλογῶν καί ἐλάχιστες ἡμέρες πρίν τήν λήξη τῆς θητείας της, ἡ Ὑπηρεσιακή Κυβέρνηση τοῦ κ. Πικραμένου, ἀνακοίνωσε ἀντί γιά τήν κάρτα τοῦ πολίτη, τήν ἔκδοση νέων ταυτοτήτων ὑψηλῆς ἀσφαλείας, στά πρότυπα τῶν ταυτοτήτων τῶν ἀστυνομικῶν, γιά τόν προσεχή Νοέμβριο.

Τό ἴδιο νεοεποχίτικο «ψέμα» συνεχίζεται καί ἀπό τήν παροῦσα Κυβέρνηση. Πρόσφατα καί πρίν τόν Νοέμβριο, πού εἶχε ὁρίσει τήν έκδοση τῶν νέων ταυτοτήτων ἡ Κυβέρνηση Πικραμένου, ὁ νέος Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη κ. Δένδιας δηλώνει, πώς δέν ὑπάρχει καμμία ἀπόφαση γιά τίς νέες ταυτότητες. Σέ σχετική ἐπίκαιρη ἐρώτηση στήν Βουλή ἔδωσε τήν ἀκόλουθη ἀπάντηση: «Δέν ὑπάρχει καμμία ἀπόφαση ἀκόμη... Δέν εἶναι δυνατόν νά δοθεῖ [ἀπάντηση], διότι τέτοια ἀπόφαση αὐτήν τή στιγμή τουλάχιστον, ὅπως μοῦ λένε οἱ ὑπηρεσίες, δέν ὑφίσταται».

Ὅμως σύμφωνα μέ πληροφορίες πού βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιότητος, ἡ Κυβέρνηση ἐπεξεργάζεται τήν ἔκδοση νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων —προηγμένης μάλιστα τεχνολογίας— καί ἀναζητᾶ τήν ἑταιρεία στήν ὁποία θά ἀναθέσει τό ὅλο ἔργο. Ἐκτός τῆς ἰαπωνικῆς Toppan Printing Co Ltd στό προσκήνιο βρίσκονται καί γερμανικές ἑταιρεῖες (Bundesdruckerei καί Gieseke und Devrient), μέ «ἁμαρτωλό» μάλιστα παρελθόν, ὅπως στήν ἔκδοση τῶν διαβατηρίων τῆς Ἀλβανίας (βλ. περιοδικό Ἐπίκαιρα ... καί www. Newsbomb.gr.).

Ἔτσι ἡ οἰκονομική καί πολιτική γερμανική κατοχή, πού ὑφίσταται ἡ πατρίδα μας, θά καλύπτει ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν, καθώς θά μᾶς παρακολουθοῦν καί ἠλεκτρονικά οἱ Γερμανοί, πού ἄλλωστε ξεκινοῦν ἤδη τό ἠλεκτρονικό φακέλωμα τῶν καταθέσεών μας. Πολύ πρόσφατα δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ στίς 16 Σεπτεμβρίου 2012 ἡ ἑξῆς εἴδηση:

«Πλήρη στοιχεῖα γιὰ τὶς καταθέσεις ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων καταθετῶν καὶ σπάσιμο κάθε ἀπορρήτου ἀναφορικὰ μὲ τὰ δεδομένα τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν ἀπαιτοῦν οἱ Γερμανοὶ τεχνοκράτες, καθώς ἀπαίτησαν ἀπὸ τὸ ΣΔΟΕ τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ὅλων τῶν στοιχείων γιὰ καταθέσεις φυσικῶν προσώπων καὶ νομικῶν σχημάτων. Ἕνα αἴτημα πού, μεταξὺ ἄλλων, περιλαμβάνει καὶ τὴ δημιουργία ἐλεγχόμενου πλήρως ἀπὸ τὸ Βερολίνο μητρώου τραπεζικῶν λογαριασμῶν». Καί συνεχίζει τό ἄρθρο:

«Πρόκειται γιὰ θέμα μείζονος ἐθνικοῦ ἐνδιαφέροντος, καθὼς σὲ περίπτωση ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ὑποχωρήσει στὶς πιέσεις τῆς Task Force καὶ τοῦ κ. Χὸρστ Ράιχενμπαχ, μία ξένη χώρα θὰ ἔχει ἄμεση πρόσβαση στὶς καταθέσεις τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, μὲ ἄγνωστες συνέπειες».

Ἄλλωστε καί ὁ σημερινός πρωθυπουργός κ. Ἀντώνιος Σαμαράς, κατά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του καί στίς προγραμματικές δηλώσεις τῆς Κυβερνήσεώς του στήν Βουλή, ἔθεσε ὡς πρώτη προτεραιότητα τήν ἐφαρμογή τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως, στά πλαίσια τῆς ὁποίας ἐντάσσεται καί ἡ κάρτα τοῦ πολίτη, ἡ φοροκάρτα καί μία σειρά ἄλλων ἠλεκτρονικῶν καρτῶν.

Δήλωσε συγκεκριμένα ὁ Πρωθυπουργός: «Δέν ὑπάρχει οὐσιαστική διοικητική μεταρρύθμιση χωρίς τήν ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση. Δηλαδή τὴν ἀξιοποίηση τῶν νέων τεχνολογιῶν γιὰ τὴν κατάργηση τῶν γραφειοκρατικῶν διαδικασιῶν ποὺ ταλαιπωροῦν τὸν πολίτη...»

Ἀπό ὅλα αὐτά γίνεται φανερό, πώς τελικά ὁ βασικός σκοπός τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος εἶναι ἡ ὁλοκληρωτική ὑπαγωγή μας στό σύστημα τῆς ὁμογενοποιήσεως τῶν πολιτισμῶν, τῶν ἐθνῶν, τῶν λαῶν καί τῶν προσώπων, πού ἐπιχειρεῖ νά ἐπιβάλει μέσω τῆς Παγκοσμιοποιήσεως ἡ Νέα Ἐποχή καί ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων. Εἶναι φανερό πώς οἱ ἐξουθενωμένοι οἰκονομικά καί ἐξουδενωμένοι κοινωνικά Ἕλληνες πολίτες θεωρήθηκαν εὔκολη μάζα γιά νά πειραματιστοῦν τά διεθνὴ κέντρα ἐξουσίας, οἱ παγκοσμιοκράτες ἐξουσιαστές καί σχεδιαστές τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.

Μέ τό συγκεντρωτικό αὐτό σύστημα ἐλέγχου τῆς Νέας Ἐποχῆς τά προσωπικά μας στοιχεῖα θά ἀποτελοῦν μέρος τοῦ παγκόσμιου ἠλεκτρονικοῦ συστήματος, πού θά διαχειρίζεται ἡ Παγκόσμια Κυβέρνηση καί ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων. Παντοῦ θά εἶναι καταγεγραμμένο καί θά γίνεται ἀντικείμενο ἐπεξεργασίας τό λεγόμενο «προφίλ» μας. Ὅλοι θά γνωρίζουν τίς προτιμήσεις μας, τίς ἀρέσκειες καί ἀπαρέσκειές μας, τίς συνήθειές μας, τίς πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές πεποιθήσεις καί ἀντιλήψεις μας. Μέ βάση τίς ἀντιλήψεις μας αὐτές θά μᾶς χαρακτηρίζουν, θά μᾶς κατηγοριοποιοῦν, θά μᾶς στιγματίζουν καί θά μᾶς ἐνοχοποιοῦν, ὅταν αὐτές δέν θά εἶναι σύμφωνες μέ τήν κρατοῦσα ἰδεολογία τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης καί τῆς Νέας Ἐποχῆς, κυρίως ὅταν θά ἐκφράζουν τήν ἐθνική καί θρησκευτική ἰδιοπροσωπία μας, τή Ρωμηοσύνη μας!...

Γιά τόν λόγο αὐτό θεωροῦμε ἀφελές τό ἐπιχείρημα πού προβάλλεται καί ὑποστηρίζει ὅτι κανείς νομιμόφρων πολίτης, κανείς τίμιος καί ἠθικός ἄνθρωπος, κανείς σωστός ἐπαγγελματίας καί οἰκογενειάρχης δέν ἔχει νά φοβηθεῖ τίποτε ἀπό τήν ἠλεκτρονική παρακολούθηση καί τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, ἀφοῦ δέν ἔχει τίποτε νά κρύψει. Πολύ περισσότερο, ἰσχυρίζονται κάποιοι, δέν ἔχει νά φοβηθεῖ τίποτε ὁ χριστιανός, ἡ ζωή τοῦ ὁποίου εἶναι σάν γυάλινος πύργος.

Κανείς μας, ὅμως, δέν εἶναι τέλειος καί ἀναμάρτητος ὡς γυάλινος πύργος. Τέλειος καί ἀναμάρτητος καί πανάγιος εἶναι μόνον ὁ Χριστός μας!!! Ἐκεῖνοι πού ἰσχυρίζονται, κληρικοί καί λαϊκοί, ὅτι οἱ ἴδιοι εἶναι ἤ μπορεῖ νά γίνουν «γυάλινοι πύργοι» —προκειμένου νά δικαιολογήσουν τήν ἀποδοχή τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος καί τήν παραλαβή τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας— δέν λαμβάνουν ὑπόψη τους τό κύριο γνώρισμα τῆς ὀρθοδόξου ἀνθρωπολογίας, πού τονίζεται σέ ὅλα τά ἁγιογραφικά καί ἁγιοπατερικά είμενα καί συνίσταται στήν συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητος καί τῆς μηδαμινότητός μας. «Εἶμαι τό οὐδέν, καί μπορῶ νά κάνω τό οὐδέν. Ὅ,τι εἶμαι κι ὅ,τι κάνω, εἶμαι καί τό κάνω μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὅ,τι καλό ἔχω εἶναι δικό σου Θεέ μου, δοξασμένο τ’ ὄνομά Σου, ὅ,τι κακό ἔχω εἶναι δικό μου καί ζητῶ τό ἔλεός Σου», μᾶς διδάσκουν οἱ παλιοί καί σύγχρονοι Γεροντάδες μας).

Ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἀρνούμαστε τό ἠλεκτρονικό μας φακέλωμα καί τήν ἠλεκτρονική μας παρακολούθηση δέν εἶναι ἐπειδή ἐνδεχομένως ἔχουμε κάτι νά κρύψουμε, ἀλλὰ γιατί ἔχουμε νά διαφυλάξουμε τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας καί τήν Ἑλληνικότητά μας, τήν Παράδοσή μας καί τόν Πολιτισμό μας, τή Ρωμηοσύνη μας καί τήν Ἱστορία μας καί εἶναι γνωστό ὅτι ὅλα αὐτά ὄχι μόνον δέν συνάδουν μέ τήν νεοεποχίτικη Παγκοσμιοποίηση ἀλλά καί βρίσκονται σέ πλήρη ἀντιπαράθεση καί πολεμική ἀπέναντί της!!! Καί ἂν ἀκόμα κάτι παράνομο δέν ἔχουμε νά κρύψουμε ἐπιθυμοῦμε νά διατηρήσουμε γιά τόν ἑαυτό μας τό δικαίωμα νά ὁρίζουμε τήν προσωπική μας ζωή, τίς ἐπιλογές μας καί τίς προτιμήσεις μας καί νά μήν γινόμαστε ὑποχείριο στίς ἐπιθυμίες καί τίς ἐπιβουλές τῶν διεθνῶν κέντρων ἐξουσίας, πού ἐπιδιώκουν τήν χειραγώγησή μας, μεταλλάσσοντάς μας ἀπό πρόσωπα μέ ἐλευθερία καί αὐτεξούσιο σέ ἄτομα καθοδηγούμενα καί ὑποδουλωμένα καί ἐν τέλει ἀποορθοδοξοποιημένα καί ἀφελληνισμένα.

Καί ἄς μήν λησμονοῦμε ὅτι αὐτό πού γιά μᾶς θεωρεῖται ἠθικό καί τίμιο, αὐτό πού γιά μᾶς ἀποτελεῖ ἀξία καί ἰδανικό, δηλαδή ἡ πίστη μας, ἡ πατρίδα μας, ἡ παράδοσή μας, τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας, γιά τήν ἀντίθεη παγκόσμια ὀλιγαρχία πού καθορίζει τίς τύχες τοῦ κόσμου εἶναι ἀκριβῶς αὐτό πού πρέπει νά ἀλλοιωθεῖ καί νά ἐκλείψει. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ Ἕλληνες ρωμιοί, οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί εἴμαστε «ἀσύμβατοι» μέ τό παγκόσμιο σύστημα ἐξουσίας καί ἐλέγχου καί μέ τό ὁμογενοποιημένο πρότυπο πού ἐπιβάλλουν παντοῦ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἡ ἐφετινή ἔκθεση γιά τήν θρησκευτική ἐλευθερία τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. ἡ ὁποία στήν ἀναφορά της γιά τήν χώρα μας συμπεριλαμβάνει καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ! Τό Στέιτ Ντιπάρτμεντ στιγματίζει τόν Σεβασμιώτατο ὡς φονταμενταλιστή καί φανατικό γιά τήν μήνυση ἐπί προσηλυτισμῷ πού ὑπέβαλε κατά τῶν ρωμαιοκαθολικῶν τοῦ Πειραιᾶ, καθώς καί γιά τίς κρίσεις του γιά τόν διεθνή σιωνισμό καί τόν ἔλεγχο ἀπό αὐτόν τοῦ διεθνοῦς τραπεζικοῦ κατεστημένου.

Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες, ἀξιότιμοι κύριοι εἰσηγητές, κυρίες καί κύριοι, προσφιλέστατοι ἀδελφοί μας

Ἄς μή ξεχνᾶμε ὅτι ὅλα ὅσα σᾶς περιγράψαμε ἔχουν καί τήν ἐσχατολογική τους διάσταση. Οἱ ἠλεκτρονικές ταυτότητες ἤ ἡ κάρτα τοῦ πολίτη δέν εἶναι, βεβαίως, τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, πού περιγράφεται στήν Ἀποκάλυψη. Κανείς ἄλλωστε δέν γνωρίζει πότε θά ἔρθει ἐκείνη ἡ στιγμή.

Τά κύρια, ὅμως, μηνύματα τοῦ ἱεροῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι τό πνεῦμα ἐγρηγόρσεως, νήψεως καί ἀφυπνίσεως, πού πρέπει νά ἔχουμε ὡς χριστιανοί, εἶναι ἡ ἀντίθεσή μας στίς δυνάμεις τῆς ἀποστασίας, εἶναι ἡ ἄρνηση συσχηματισμοῦ μας μέ αὐτές, εἶναι τό ὁμολογιακό φρόνημα καί ἡ μαρτυρία Χριστοῦ, πού πρέπει νά δίνουμε μέ τόν λόγο καί τήν ζωή μας καί ἄν χρειασθεῖ καί μέ τό αἷμα μας.

Χρέος μας εἶναι νά μελετοῦμε τά σημεῖα τῶν καιρῶν καί νά ἔχουμε τήν καλή καί ὑγιῆ ἀνησυχία γιά τά τεκταινόμενα στόν κόσμο, καθώς «Ἀντίχριστοι πολλοί γεγόνασι» (Α΄ Ἰω. 2, 18). Αὐτή ἡ ἀντίθεη παγκόσμια κοσμοκρατορία, πού διαμορφώνεται στίς μέρες μας, εἶναι φανερό ὅτι δέν εἶναι κατά Θεόν, ἀλλά ἀντίθετα ἐπιδιώκει νά ἀλλοιώσει καί νά ἐξοβελίσει κάθε τί χριστιανικό καί ἀληθινό ἀπό τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων.

Ἕνα ἄλλο σημαντικό στοιχεῖο γιά τό ὁποῖο μᾶς μιλᾶ ἡ Ἀποκάλυψη εἶναι ἡ προϊοῦσα, ἡ σταδιακή πορεία πρός τά ἔσχατα τῆς ἱστορίας. Ὁ Ἀντίχριστος, δηλαδή, δέν θά ἐμφανισθεῖ καί δέν θά ἑδραιώσει τήν παγκόσμια κυριαρχία του ἐντελῶς ξαφνικά, ἀνατρέποντας ἄρδην τήν πορεία τῆς ἱστορίας. Ἀντίθετα, θά στηριχθεῖ σέ μία διαμορφωμένη ἀπό πολύ νωρίτερα κατάσταση, στήν ὁποία θά ἔχουν ἐθισθεῖ οἱ ἄνθρωποι ἔχοντας γιά πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ζήσει καί δραστηριοποιηθεῖ μέ βάση τίς συνήθειες καί τίς πρακτικές ἑνός συγκεκριμένου ἀντίθεου καί ὑλόφρονος τρόπου ζωῆς, πού θά φαντάζει πλέον μονόδρομος γιά τόν καθένα.

Σέ ἕναν τέτοιο μονόδρομο μᾶς εἰσάγει ἡ ἄνεση, ἡ εὐκολία καί ἡ εὐμάρεια, στίς ὁποῖες εἴχαμε καί ἔχουμε ἐθισθεῖ καί ἀπό τίς ὁποῖες δέν διανοούμαστε νά ἀπεγκλωβιστοῦμε. Ἡ ἄνεση ἀσκεῖ μία ἰδιόμορφη βία καί ἀποσυνθέτει τήν πνευματική μας ὑπόσταση, ἡ ὁποία, ὅταν δέν ἀκολουθεῖ τό ὀρθόδοξο ἦθος τῆς ἀσκήσεως, μᾶς ὁδηγεῖ στήν ὑποδούλωση τῶν παθῶν. Ἡ ἄνεση καί ἡ ἐξαθλίωση, ὅπως καί ὁ φόβος, δημιουργοῦν ἰσχυρή καί διαρκή ψυχολογική ἐξάρτηση, στήν ὁποία βασίζονται ὅλα τά συστήματα ἐλέγχου τῶν ἀνθρώπων.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἐξίσου καταλυτικά καί ψυχαναγκαστικά γιά τήν παραλαβή τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας λειτουργεῖ ὁ φόβος ὅτι σέ περίπτωση πού θά ἀρνηθοῦμε τήν παραλαβή της, ὄχι ἁπλῶς θά χάσουμε ὅλες τίς εὐκολίες καί τίς ἀνέσεις πού μᾶς παρέχει, ἀλλά θά βρεθοῦμε οὐσιαστικά ἐκτός συστήματος, ἀποκομμένοι καί ἀνύπαρκτοι κοινωνικά, οἰκονομικά καί γενικά ὡς πολίτες τοῦ κράτους. Δέν θά ἔχουμε, δηλαδή, τήν δυνατότητα ἐργασίας, μισθοδοσίας, συνταξιοδοτήσεως, κονωνικῆς πρόνοιας, ἰατρικῆς περιθάλψεως καί ὅλων τῶν ἄλλων δημοσίων ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν.

Ἡ νέα ἠλεκτρονική ταυτότητα μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἀρχή, ἡ συνέχεια, ὅμως, εἶναι ἤδη προδιαγεγραμμένη καί τήν βλέπουμε νά ἐφαρμόζεται. Ἤδη, ὅπως εἶναι γνωστο, στίς Η.Π.Α. τό μικροτσίπ, πού ἐμεῖς θά ἔχουμε στήν ταυτότητα, ἔχει ἀρχίσει νά ἐμφυτεύεται στό χέρι γιά μεγαλύτερη ἀσφάλεια. Ἡ τεχνολογική πρόοδος, ἄλλωστε, εἶναι τόσο ραγδαία καί ἀνακαλύπτει συνεχῶς νέες μεθόδους γιά τόν ἔλεγχο καί τήν χειραγώγηση τῶν πολιτῶν, ἀκόμη καί γιά τόν ἐπηρεασμό τῆς κρίσεως, τῆς ψυχολογίας καί τῆς νοημοσύνης τους μέ τεχνητά μέσα.

Γι’ αὐτό καί ἀρνούμαστε νά διακινδυνεύσουμε τήν σωματική καί πνευματική μας ἀκεραιότητα παραλαμβάνοντας τήν κάρτα τοῦ πολίτη ἤ τίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες. Ἀρνούμαστε ἐκ τῶν προτέρων τήν εἴσοδό μας στό συγκεντρωτικό, ὁλοκληρωτικό καί ὀλέθριο αὐτό σύστημα. Ἀρνούμαστε ἐξ ἀρχῆς ὁποιαδήποτε δέσμευση καί παγίδευσή μας σέ μία ἀδιέξοδη καί ἀνεπίστροφη πορεία ἀπό τήν ὁποία δέν ξέρουμε ἄν θά ἔχουμε τήν δύναμη καί τήν δυνατότητα νά ἐξέλθουμε.

Ἡ ἄρνησή μας αὐτή δέν ἔχει τόν παθητικό χαρακτήρα τῆς μή ἀποδοχῆς τετελεσμένων γεγονότων. Ἀντίθετα θά πρέπει νά λάβει τήν μορφή ἐνεργητικῆς καί μαχητικῆς δραστηριοποιήσεως, ἀπό τήν ἀποφασιστικότητα καί τήν μαζικότητα τῆς ὁποίας θά κριθεῖ καί τό ἀποτέλεσμά της. Ἐννοοῦμε, δηλαδή, ὅτι δέν ἀρκεῖ νά δηλώνουμε ἁπλῶς ὅτι δέν θά παραλάβουμε τίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες, ἀλλά νά προλάβουμε καί νά ἀποτρέψουμε ἀποφάσεις καί τετελεσμένα γι’ αὐτές.

Ὅσο περισσότεροι θά εἴμαστε ἐμεῖς πού θά ἀντιταχθοῦμε στίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες, ὅσο περισσότερες καί συντονισμένες θά εἶναι οἱ κινήσεις καί οἱ παρεμβάσεις μας, ὅσο πιό δυναμικές καί ἐμπεριστατωμένες θά εἶναι οἱ διεκδικήσεις μας, τόσο μεγαλύτερες θά εἶναι καί οἱ ὑποχωρήσεις τῶν κυβερνώντων καί αὐτῶν πού ἐπιβάλλουν ἀνάλογες ρυθμίσεις.

Ἡ ἀντίδρασή μας πρέπει νά διατυπωθεῖ προληπτικά καί νά προλάβει τίς ὅποιες κυβερνητικές ἀποφάσεις. Εἶναι φανερό ὅτι ἡ ἑκάστοτε Κυβέρνηση ἐξαπατᾶ κάθε φορά τόν λαό στά περισσότερα θέματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι ἡ πλήρης ἀναντιστοιχία προεκλογικῶν ἐξαγγελιῶν καί μετεκλογικῶν μέτρων ἀπό τήν παροῦσα Κυβέρνηση.

Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει καί μέ τό θέμα τῶν ταυτοτήτων. Στήν περίπτωση αὐτή οἱ κυβερνῶντες βολιδοσκοποῦν τίς ἀντιδράσεις μας, ὥστε νά ὑπολογίσουν πῶς θά ὀργανώσουν καί θά ἐπιβάλουν τελικά τούς σχεδιασμούς τους.

Θά πρέπει νά ἀντιληφθοῦμε καί νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι οἱ σχεδιασμοί τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων ἀνατρέπονται μέ μαζική, δυναμική, συντονισμένη καί ἀποφασιστική ἀντίσταση. Ἀνατρέπονται μέ ἀφύπνιση καί ἐγρήγορση, μέ ὁμολογιακό καί μαρτυρικό φρόνημα.

Τέλος τονίζουμε μέ τόν πιό κατηγορηματικό τρόπο πρός ὅλους ὅσους λαμβάνουν τίς ἀποφάσεις νά μήν θεωρήσουν τήν παροῦσα συγκυρία τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ὡς μία «καλή εὐκαιρία» γιά νά ἐπιβάλουν ἀνελεύθερες πολιτικές καί πρακτικές στήν ζωή τῶν πολιτῶν. Ὁ λαός μας πλέον ἔχει ἀφυπνισθεῖ καί ἔχει ἀπόλυτη συναίσθηση τοῦ ἐμπαιγμοῦ καί τῆς παγίδευσής του, ἐπί δεκαετίες ὁλόκληρες, ἀπό τό νοσηρό πολιτικό, κοινωνικό καί οἰκονομικό κατεστημένο, πού ἐπιχειρεῖ ἀκόμη καί τώρα, σέ κατάσταση πιά προχωρημένης ἀποσύνθεσης, νά τόν ἐξαπατήσει καί νά τόν ὁδηγήσει ἐξουθενωμένο καί σιδεροδέσμιο στόν ἀπόλυτο ἀφανισμό του.

Οἱ ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, οἱ ἐλεύθεροι πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας θά ἀντισταθοῦμε καί θά ἀντιδράσουμε στήν νέα κατοχή τῆς πατρίδας μας, θά ἀντισταθοῦμε καί θά ἀντιδράσουμε στίς ἐπιβουλές τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων καί τῆς Νέας Ἐποχῆς καί δέν πρόκειται νά ἀποδεχθοῦμε τόν ἀντίθεο καί ἀνθελληνικό ὁλοκληρωτισμό τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος καί τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.

 [ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ]