Δελτίο Τύπου γιά τήν ἡμερίδα «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς»;

Μέ τίς εὐλογίες τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καί Γλυφάδας ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ καί ἡ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΩΣΥΝΗ πραγματοποίησαν τό Σάββατο 20 Ἀπριλίου 2013 στό Στάδιο εἰρήνης καί Φιλίας ἡμερίδα μέ θέμα «Μεταμοσχεύσεις Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;» Καθηγητές Πανεπιστημίου, γιατροί, Θεολόγοι καί νομικοί τοποθετήθηκαν μέ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα ἀρνητικά στήν ἀφαίρεση μονῶν ζωτικῶν ὀργάνων.

GlyfPiraiws-400

Ἀπό ἰατρικῆς πλευρᾶς ἀποδείχτηκε ὅτι τό μή ἀναστρέψιμο κῶμα πού ὁρίζεται ὡς «ἐγκεφαλικός θάνατος» εἶναι κατάσταση ζωῆς καί γι΄αὐτό ὁ τελευταῖος δέν γίνεται δεκτός ὁμοφώνως ἀπό τήν παγκόσμια ἐπιστημονική κοινότητα. Ὁ ἐγκέφαλος δέν εἶναι ὁ κεντρικός ρυθμιστής πού καθιστᾶ ζωντανό καί ἑνιαῖο τόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό. Ὁ «ἐγκεφαλικός θάνατος» ἀποτελεῖ μόνο μιά ἰδεολογική κατασκευή κατάλληλη γιά τήν ἀφαίρεση ὀργάνων οὐσιαστικά ἀπό ζωντανούς δότες.

Καὶ οἱ δύο νόμοι τῶν μεταμοσχεύσεων ἐξάλλου ἀντιτίθενται στὰ μὴ ἀναθεωρητέα ἄρθρα 2 παρ. 1 καὶ 5 παρ. 1 τοῦ συντάγματος, καθὼς θίγουν τὸν πυρήνα τῆς ἀξίας τοῦ προσώπου, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ τὸν ἄνθρωπο καὶ μετὰ θάνατον. Χειρότερα ἀκόμη, ὁ Ν. 3984/11 μέ τήν δῆθεν βελτίωσή του ἀπό τόν Ν. 4075/12 δίνει τή δυνατότητα ἀφαιρέσεως ὀργάνων ἀπό «ἐγκεφαλικά νεκρό», χωρίς νά ἔχει προηγηθεῖ ρητῶς ἡ συγκατάθεσή του, πράγμα πού φανερώνει ἔλλειψη σεβασμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ἀλλά καί μεταχείρισή του ὡς κρατική ἰδιοκτησία, δημιουργώντας τίς ἰδεολογικές προϋποθέσεις γιά ἕνα βδελυκτό ἐμπόριο ἀνθρωπίνων ὀργάνων.

Θεολογικά ἐξεταζόμενος ὁ «ἐγκεφαλικός θάνατος» καί ἡ ἀφαίρεση ὀργάνων ἀποδείχτηκαν ἀσύμβατα μέ τήν ὀρθόδοξη εὐαγγελική καί πατερική διδασκαλία. Ἡ ψυχή, σύμφωνα μέ τούς ἁγίους Πατέρες ὑπάρχει «ἐξ ἄκρας συλλήψεως», πρό τῆς δημιουργίας τοῦ ἐγκεφάλου, βρίσκεται σέ ὅλα τά μέλη τοῦ σώματος τά ὁποῖα συγκρατεῖ καί ζωογονεῖ καί σέ περίπτωση καταστροφῆς ἑνός μέλους, ζεῖ στά ὑπόλοιπα μέλη. Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός πού προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση, τήν ἀνέστησε καί τήν ἀνέβασε ὁλόκληρη στή θεία δόξα, φανερώνοντας τήν ἀγάπη καί τό σεβασμό Του στήν ἀκεραιότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Ὡς πρακτικό ἀποτέλεσμα τῆς ἡμερίδας προτάθηκε ἀπό τούς διοργανωτές ἡ συμπλήρωση ὑπεύθυνης δηλώσεως περί ἀρνήσεως ἀφαιρέσεως ζωτικῶν ὀργάνων. Μετά τό πέρας τῶν εἰσηγήσεων ἀναγνώσθηκαν τά Πορίσματα τῆς Ἡμερίδας καί Ψήφισμα πού ἐγκρίθηκε ὁμοφώνως.

Τήν ἐκδήλωση, τήν ὁποία παρακολούθησε πλῆθος κόσμου, πλαισίωσε ἡ χορωδία «ἐν Ψαλτηρίῳ».