ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Ἐπιστολή πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο

EPM LOGO NEW

Μαρούσι 12-3-2015

Κάρτα τοῦ Πολίτη.

Μακαριώτατε,

Εὐλαβῶς ἀσπάζομαι τήν Δεξιάν Σας.

Ἡ παροῦσα κυβέρνηση τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν νομοθετικῶν καθηκόντων της θέλει νά τιμήσει ἤ νά τιμωρήσει τόν ἑλληνικό λαό, γιά τήν τιμή πού παρέσχε στό κόμμα του, φέρνοντας τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη (ΚτΠ);

Βέβαια ἡ συγκίνηση τοῦ πρωθυπουργοῦ κατά τήν πρώτη ὁμιλία του στήν ἑλληνική Βουλή, μᾶς συνεκίνησε, ὅταν τόνισε τήν ἀξία τῆς μακραίωνης ἱστορίας μας, τοῦ ὑψηλοῦ διαχρονικοῦ πολιτισμοῦ μας καί τῆς ὁλοζώντανης καί ἐκφραστικότατης γλώσσας μας.  Ἔκανε μάλιστα ἰδιαιτέρα ἐντύπωση, ὅταν ἰσχυρίστηκε ὅτι οὔτε λέξη δέν πρέπει νά χαθεῖ ἀπό τό πλουσιώτατο δυναμικό τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.  Πράγματι, χωρίς τήν εἰδοποιό συνύφανση τῆς ἱστορίας μας, τῆς γλώσσας μας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας μέ τή ζωο­ποιό δύναμη τῆς ὀρθοδόξου θείας Χάριτος,  δέν θά ἐπιζοῦσαν ἱστορία, γλῶσσα καί πολιτισμός μέχρι σήμερα, μετά ἀπό τόσους ἀπηνεῖς πολέμους καί διωγμούς ἀνά τούς αἰῶνες.

Καί τώρα, ἀνακοινώνει ἡ κυβέρνηση ὅτι βιάζεται νά φέρει τήν ΚτΠ γιά τό καλό τῶν πολιτῶν πού βρίσκονται στό ὅριο τῆς φτώχειας ἤ καί κάτω ἀπό αὐτό.  Ἡ ΚτΠ θά πιστώνεται μέ 100 τό μήνα γιά νά ἀγοράζουν οἱ φτωχοί μέ αὐτήν λίγες τροφές, γιά νά μήν πεθάνουν ἀπό τήν πεῖνα καί   μέ  150τό πολύ γιά ἐπιδότηση ἐνοικίου. Αὐτό μᾶς φαίνεται τραγικότερο, κρισιμότερο καί πιό ὑποτιμητικό γιά τόν Ἕλληνα πολίτη. Ταπεινῶς ἐκτιμοῦμε ὅτι ὁ λαός μας δέν ἔχει χάσει τελείως τό μυαλό του γιά νά πιστεύει τόσο ἀφελῶς, ὅτι μέ τήν ΚτΠ καί μετά ἀπό ἕξι χρόνια δεινῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, θά ἀντιμετωπισθεῖ σοβαρά καί ὑπεύθυνα ἡ φτώχεια του.  Ποιά κρατική ὑπηρεσία ἀσχολήθηκε μέχρι τώρα μέ τή φτώχεια, μέ ποιό τρόπο καί μέ πόσα χρήματα θά ἀντιμετωπισθοῦν οἱ ἀδυσώπητες ἀνάγκες τοῦ λαοῦ;

Ἡ μέχρι τώρα φοροεισπρακτική τακτική πρός τόν ἕλληνα πολίτη ὑπῆρξε ἀνήλεη.  Ἑπομένως μέσῳ τῆς Κάρτας, ὄχι μόνο θά ἐλέγχονται τά «παχυλά» εἰσοδήματα τοῦ δύστυχου ἕλληνα πολίτη, ἀλλά ἀμέσως θά ἀπορροφῶνται καί ὅσες ἐλάχιστες οἰκονομίες εἶναι κατατεθειμένες, γιά νά μήν ὑπάρχει καμιά ἀνακούφιση.  Θά ἀναμένονται μάλιστα οἱ ἀποδοχές, μισθός ἤ συνταξούλα τοῦ ἑπομένου μηνός γιά νά ἀπορροφηθοῦν καί αὐτά γιά νά ἀποπληρωθεῖ ὁ ΕΝΦΙΑ, ἀφοῦ δέν καταργεῖται ἄμεσα, ἀλλά ἐπιζητοῦνται ἀγωνιωδῶς ἔσοδα ἀπό τόν ἑλληνικό λαό, γιά νά μπορέσουμε νά πάρουμε τήν ἑπόμενη δόση ἀπό τούς Εὐρωπαίους.  Θά μπεῖ τώρα ὁ ἕλληνας φορολογούμενος στή φοροτανάλια τῆς Νέας Ἐποχῆς γιά νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀπαιτήσεις τῶν φίλων ἑταίρων μας.

Μακαριώτατε,

Πρίν ἀπό τριάντα χρόνια ἄρχισε ἡ ἐνημέρωση καί ὁ πνευματικός ἀγώνας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κατά τῆς ΚτΠ μέ ἄριστα ἀποτελέσματα μέχρι σήμερα.  Ἔχουν ἐρευνηθεῖ ὅλες οἱ παράμετροι τῆς ΚτΠ καί τό γενικό συμπέρασμα εἶναι ὅτι δέν εἶναι μιά ἁπλή πιστωτική κάρτα ἤ ταυτότητα, ἀλλά εἶναι ἐργαλεῖο παρακολούθη­σης τοῦ πολίτη καί ἔνταξής του στό παγκόσμιο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Εὐσεβάστως καταθέτουμε πρός ἐνημέρωσή Σας ἀναλυτική ἔρευνα τοῦ κ. Στάθη Ἀδαμόπουλου, οἰκονομολόγου καί εἰδικοῦ Συμβούλου μας στά ὡς ἄνω θέματα.

Ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι ἡ Νέα Ἐποχή εἶναι τόσο ἀχόρταγη καί αἱμοχαρής, πού θέλει ὄχι μόνο τήν οἰκονομική ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ μας, ἀλλά νά ἔχει στό χέρι της ἅπαντα τά δεδομένα του, γιά νά τόν διαφεντεύει βάναυσα καί νά τόν ἀπειλεῖ ὄχι μόνο γενικά καί ἀόριστα μέ τούς βαρύτατους νόμους, ἀλλά καί ἄμεσα καί ἀτομικά μέσῳ ἀνάγνωσης τοῦ προσωπικοῦ προφίλ πού μέ τήν ἀφθονία τῶν δεδομένων του θά ἐνημερώνει τούς ἄρχοντες τῆς Νέας Ἐποχῆς.  Προβλεπόμενες καί ἀπρόβλεπτες θά εἶναι οἱ συνέπειες στόν ἀπείθαρχο, κατ’ αὐτούς, στά κελεύσματα καί πιστεύματά τους, λαό μας.

Μακαριώτατε,

Ὄχι μόνο ἡ ταπεινότητά μας καί οἱ ἐν Χριστῷ συνεργάτες μας ἀσχολήθηκαν καθηκόντως μέ τό πρόβλημα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι φορεῖς, τόσο φίλα προσκείμενοι πρός τήν ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή, ὅσο καί πλεῖστοι ἄλλοι (π.χ. ΙΝΚΑ μέ ἑκατό χιλιάδες μέλη), πού βλέπουν τό θέμα καθαρά ἀπό κοινωνικῆς καί ἀνθρωπιστικῆς καί διοικητικῆς πλευρᾶς, ἔχουν διατυπώσει ἐντονότατες ἀντιδράσεις, λόγῳ τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ χαρακτήρα τῆς ΚτΠ.

Γιατί τώρα ὀλιγωρώντας καί ἐφησυχάζοντας νά ἐγκλωβιστοῦμε στήν ἐπερχόμενη τυραννία της;

Στό διαδίκτυο, στό «Ὀρθόδοξο Παρατηρητήριο», ἔχουν συγκεντρωθεῖ πάνω ἀπό ἑκατό χιλιάδες (100.000) ὑπογραφές πολιτῶν πού ἀρνοῦνται νά παραλάβουν τήν ΚτΠ. 

Ἰδιαιτέρως, στίς 5-5-2011 ἡ Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ ἀνακοίνωσή της εἶχε δηλώσει τήν ἀντίθεσή της στή θέσπιση τῆς ΚτΠ.

Ἐξαιρετικά ὅμως εἶναι ὅσα ἀναφέρει γιά τήν Κάρτα στό ἰδιόχειρο κείμενό του «Τά σημεῖα τῶν καιρῶν» ὁ ἐσχάτως ἁγιοκαταταχθείς ἅγιος Παΐσιος, μέ κορυφαία ἐπισήμανση τό δυσώνυμο ἀριθμό 666, κωδικό τοῦ ἀντιχρίστου, τόν ὁποῖο ἀπαραιτήτως δέν θά πρέπει νά παραλάβουμε, οὔτε μέσῳ τῆς ΚτΠ, οὔτε φυσικά ὡς χάραγμα οἱασδήποτε μορφῆς στό χέρι μας ἤ στό μέτωπό μας.  Αὐτά καί κατά τόν ἅγιο Παΐσιο ἀναμένονται κατά τούς ἐσχάτους χρόνους, σύμφωνα μέ τήν Ἀποκάλυψη τοῦ ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου.

Ταπεινῶς φρονοῦμε καί ταπεινῶς παρακαλοῦμε νά λάβετε ὑπ’ ὄψιν Σας τίς πολλές φωνές, ἔγκριτες ἤ ἁπλοϊκότερες τοῦ λαοῦ μας, ὁ ὁποῖος κατάφερε τήν τελευταία τριακονταετία νά ματαιώσει τίς βουλήσεις ὅλων τῶν προηγηθέντων συνεργατῶν τῆς Νέας Ἐποχῆς. 

Θά εἶναι τραγικό μετά ἀπό τόση ἔρευνα καί εὐλογημένο πνευματικό ἀγώνα, νά παραδοθοῦμε ἄνετα καί ἀδιαμαρτύρητα στίς πολιτικές σκοπιμότητες τῆς Νέας Ἐποχῆς.  Ἡ ἐκκλησιαστική ἱστο­ρία θά καταγράψει μέ μελανά χρώματα τήν ὀλιγωρία μας καί τήν ἀδράνειά μας στό θέμα αὐτό τῆς ὑποχρεωτικῆς πολιτογραφήσεώς μας στό παγκόσμιο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Ἡ ὑποχρεωτική ἤ μή, ἡ ἑκούσια ἤ μή πολιτογράφησή μας σ’ αὐτό τό παγκόσμιο ἀντίχριστο κράτος, θά εἶναι ἄνευ συνεπειῶν γιά τήν αἰώνια σωτηρία μας καί μακαρία  ἔνταξή μας στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν;

Θά ἀφήσουμε τούς πιστούς μας, ἔστω τούς πένητες, νά διακυβεύσουν τήν ἐλευθερία τους ἤ ἀκόμα καί τή σωτηρία τους γιά ἑκατό Εὐρώ τρόφιμα καί ἑκατόν πενήντα ἐπιδότηση ἐνοικίου… καί ὅλοι μας, ὡς ἕν Σῶμα Χριστοῦ, νά διακινδυνεύσουμε τήν αἰώνια ἐν Χριστῷ ζωή μας;

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

Διά τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν

ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις

(Ὑπογραφή)

ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος

ἐφημέριος Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

Κοινοποίηση: 

Σεβ. Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους

 


 

SimKair01

SimKair02

SimKair03

SimKair04

SimKair05

SimKair06

SimKair07

SimKair08

 


 

 Ἕξι λόγοι γιά τούς ὁποίους ἀξίζει νά πεῖς ΟΧΙ
στήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ) καί
τήν «Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση»

Στάθης Ἀδαμόπουλος οἰκονομολόγος

1.     ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

Τό βασικό ἐπιχείρημα γιά τήν εἰσαγωγή τῆς ΚτΠ εἶναι ὅτι θά δοθεῖ ὁριστική λύση στά προβλήματα τῆς «καθημερινότητας τοῦ πολίτη», στά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ὅταν προσπαθεῖ νά ἐξυπηρετηθεῖ ἀπό τίς Δημόσιες Ὑπηρεσίες.

Ἐάν βεβαίως τό μέτρο τῆς εἰσαγωγῆς τῆς ΚτΠ ὁδηγήσει καί στήν ὀργάνωση τοῦ Δημοσίου, αὐτά εἶναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ἡ ὀργάνωση τοῦ Δημοσίου πρέπει νά γίνει ἀσχέτως μέ τήν εἰσαγωγή τῆς ΚτΠ. Δέν εἶναι προϋπόθεση τῆς ὀργάνωσης τοῦ Δημοσίου ἡ ΚτΠ, οὔτε πρέπει νά γίνει μέ δικαιολογία τήν ΚτΠ. Πρέπει νά γίνει οὕτως ἤ ἄλλως. Αὐτό εἶναι σημαντικό νά τό συνειδητοποιήσουμε, γιατί ἐνῶ δέν λύνει ἡ ΚτΠ προβλήματα μέ τήν εἰσαγωγή της, ἀντίθετα φέρνει πολλά προβλήματα μέ τήν εἰσαγωγή της, ὅπως θά δοῦμε κατωτέρω.

Πιό συγκεκριμένα: Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τῆς πρώτης δημόσιας διαβούλευσης ἀναμένεται νά περιέχει ἐμφανῶς ἐπάνω της τά βασικά στοιχεῖα ταυτοποίησης τοῦ κατόχου της: «Δέν ἀποτελεῖ ἐπιλογή μας ἡ φόρτωση πληθώρας στοιχείων στό ἐσωτερικό της Κάρτας. Ἀντίθετα, σχεδιαστικό μας στόχο ἀποτελεῖ ἡ ἀνάπτυξη μίας Κάρτας, ἡ ὁποία θά περιέχει τά ἐλάχιστα ἀπαιτούμενα στοιχεῖα»

(http://www.opengov.gr/ypes/?p=863).

Σέ αὐτή τήν περίπτωση ἡ ΚτΠ δέν προσφέρει τίποτα περισσότερο ἀπό ὅτι τό ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας. Στήν προσπάθειά του νά ἐξυπηρετηθεῖ ἕνας πολίτης, ὅταν βρίσκεται σέ μία ὑπηρεσία ἔχει 2 βασικά προβλήματα:

 1. ταυτοποίηση τοῦ πολίτη,  μέ τήν ταυτότητά του ἤ ἄλλο ἔγγραφο ἀποδεικτικό αὐτῆς
 2. ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη ἀφοῦ ταυτοποιηθεῖ  μέ τήν καλύτερη ὀργάνωση τῆς ὑπηρεσίας καί τήν ὀρθο­λογικότερη διαχείριση τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Δημο
ΠΡΟΒΛΗΜΑ   ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Ἡ ΚτΠ μπορεῖ νά διευκολύνει τό 1ο, στό 2ο ὅμως δέν προσφέρει καμία βοήθεια. Παραδείγματα:

α.  Χορήγηση πιστοποιητικοῦ οἰκογενειακῆς κατάστασης ἀπό μηχανογραφημένο Δημοτικό Κατάστημα:

Σήμερα, ἐάν δέν ὑπάρχει οὐρά, ἡ ταυτοποίηση μέ τήν ἐπίδειξη τοῦ ὑφιστάμενου δελτίου ταυτότητας δέν ξεπερνᾶ τά 3-5 δευτερόλεπτα. Ἡ ἐκτύπωση τοῦ ἐγγράφου καί ἡ ὑπογραφή του δέν ξεπερνᾶ ἐπίσης τό 1-2 λεπτά. Συνολικός χρόνος παραμονῆς στό κατάστημα: 2 λεπτά. Πόσο πιό σύντομα θά ἐκδοθεῖ τό πιστοποιητικό μέ τήν ΚτΠ;

β.  Χορήγηση Οἰκοδομικῆς Ἄδειας ἀπό τήν Πολεοδομία: Μέ τό ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας ἡ ταυτοποίηση τοῦ προσώπου γίνεται σέ μηδενικό χρόνο. Ἀξιολόγηση καί ἔκδοση οἰκοδομικῆς ἄδειας; Μέρες ἤ καί μῆνες. Ἐάν δέν ἔχει περισσότερο προσωπικό καί καλύτερη ὀργάνωση ἡ Πολεοδομία πῶς θά βοηθήσει ἡ ΚτΠ;

γ.  Ἔκδοση ἄδειας ὁδήγησης ἀπό τό Ὑπουργεῖο Συγκοι­νωνιῶν: Ταυτοποίηση σέ μηδενικό χρόνο. Ἔκδοση ἀδείας μέσα σέ μερικές ἡμέρες. Ἡ ΚτΠ δέν μπορεῖ νά βάλει τούς ἐργαζόμενους νά δουλέψουν πιό γρήγορα ...

δ.  Ἐξυπηρέτηση ἀπό τήν ἐφορία. Στίς συναλλαγές του μέ τήν ἐφορία ὁ πολίτης δέν ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ταυτοποίησης. Ταυτοποιεῖται ἀμέσως, εἰδικά ὅταν χρωστάει χρήματα. Τό πρόβλημά του εἶναι ἡ πληθώρα τῶν ἐγγράφων καί τῶν ὑπογραφῶν ἐσωτερικά πού πρέπει νά διακινήσει προκειμένου νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐργασία του. Στήν καλύτερη ὀργάνωση τῆς ἐφορίας λοιπόν καί στήν ἁπλούστευση τῶν διαδικασιῶν της δέν προσφέρει τίποτα ἕνα νέο ἔγγραφο ταυτοποίησης (ΚτΠ).

Μπορεῖτε καί μόνοι σας νά σκεφθεῖτε ἀνάλογες προσωπικές σας περιπτώσεις καί νά δεῖτε ὅτι ἡ ταυτοποίηση τοῦ προσώπου πού θά γίνεται μέσω τῆς ΚτΠ, ἀντί τοῦ σημερινοῦ Δελτίου Ταυτότητας δέν εἶναι τό πρόβλημα πού πρέπει νά λυθεῖ μέ τό Δημόσιο, ἀλλά ἡ ὀργάνωση τοῦ ἴδιου Δημοσίου.

Ἡ εἰσαγωγή λοιπόν τῆς ΚτΠ ἀπό μόνη της δέν προσφέρει τίποτα. Δέν πρόκειται νά διευκολύνει τήν ἐπικοινωνία τοῦ πολίτη μέ τίς δημόσιες ὑπηρεσίες, ἐάν δέν συνδυαστεῖ μέ τήν ὀργάνωση τῶν ὑπηρεσιῶν. Ὅταν ὅμως ὁ πολίτης βρεθεῖ μπροστά σέ ὀργανωμένες ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου τότε τοῦ εἶναι ἄχρηστη ἡ ΚτΠ μίας καί θά μπορεῖ νά ἐξυπηρετηθεῖ ἄνετα μέ τό ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας.

Στό πλαίσιο τῶν ἀνωτέρω γιατί νά εἰσαχθεῖ στή ζωή μας ἡ ΚτΠ ἡ ὁποία θά φέρει πλινθίο (τσιπάκι) καί νά μήν παραμείνουμε στό ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας; Ἡ εἰσαγωγή τοῦ πλινθίου ἐγκυμονεῖ περισσότερους κινδύνους ἀπό τά προβλήματα πού ἐπιθυμεῖ νά λύσει.

 

2.  ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Γιά νά λειτουργήσει ἡ ΚτΠ εἶναι ἀπαραίτητο νά δημιουργηθεῖ ἡ κατάλληλη ὑποδομή: Κάρτες μέ ἤ χωρίς πλινθία (τσιπάκια), ἀναγνῶστες καρτῶν, Ἠλεκτρονικοί Ὑπολογιστές μέ καταχωρημένα σέ αὐτούς τά προσωπικά δεδομένα τῶν πολιτῶν, ἐφαρμογές Η/Ὑ πού νά λειτουργοῦν μέ τήν ΚτΠ, δίκτυα διασύνδεσης τῶν ὑπολογιστῶν, ὑπάλληλοι-χρῆστες κατάλληλα ἐκπαιδευμέ­νοι, συνεργεῖα συντήρησης καί ἀποκατάστασης βλαβῶν, ἐπιτελεῖα ἀναβάθμισης καί βελτίωσης ἐφαρμογῶν, Διευθυντές, Προϊστάμενοι καί ἄλλοι «ἐπιβλέποντες» μέ διαφορετικά ἐπίπεδα πρόσβασης κλπ κλπ. Ὅλο αὐτό τό πλαίσιο λειτουργίας θά μπορούσαμε νά τό περιγράψουμε μέ τήν ἔκφραση «ἠλεκτρονική διακυβέρνηση».

Ἐπίσης σέ μεταγενέστερο στάδιο καί βάση τῶν συνθηκῶν πού ἔχει ἤ θά ὑπογράψει ἡ χώρα μας ἀλλά καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση θά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα πέραν τῶν Ἑλλήνων ἁρμοδίων καί ἄλλοι ἐκτός Ἑλλάδας «ἁρμόδιοι», νά ἔχουν πρόσβαση σέ αὐτά τά δεδομένα; (σέ τμῆμα τους; ἤ/καί στό σύνολό τους;). Ἤδη γνωρίζουμε ὅτι ἀνταλλάσσονται στοιχεῖα μεταξύ ΕΕ καί ΗΠΑ καί μάλιστα ὁ ὄγκος τους εἶναι πολύ ὑψηλός. Διαβάζουμε σέ σχετική ἀνακοίνωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου

(http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/019-89976-298-10-44-902-20101025STO89954-2010-25-10-2010/default_el.htm) : «Μιλώντας στήν ἀκρόαση ὁ εἰσηγητής τοῦ ΕΚ, Γερμανός εὐρωβουλευτής τῶν Πρασίνων Jan Philipp Albrecht, τόνισε τήν ἀνάγκη νά ὑπάρξει συμφωνία καί δή τό συντομότερο δυνατό (σσ: μέ τίς ΗΠΑ), ἀκριβῶς λόγω τοῦ μεγάλου ὄγκου πληροφοριῶν πού ἤδη ἀνταλλάσσουν οἱ δύο πλευρές.»

Σέ αὐτή τήν περίπτωση οἱ βάσεις δεδομένων τῆς Ἑλληνικῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» θά εἶναι διασυνδεδεμένες μέσω ἑνός «εἰδικοῦ» ἐθνικοῦ ἀλλά καί παγκόσμιου δικτύου μέ ἄγνωστο ἀριθμό  κέντρων ἐπεξεργασίας καί διαχείρισης δεδομένων, τά ὁποία θά ἔχουν ὑπό τήν  «ἐποπτεία» τους καί ἄλλες «Κάρτες τοῦ Πολίτη» ἄλλων χωρῶν; Μιλᾶμε δηλαδή γιά ἕνα εἶδος  «εἰδικοῦ internet» στό ὁποῖο θά συμμετέχει ἄγνωστος ἀριθμός «πιστοποιημένων» χρηστῶν καί διαχειριστῶν καί φυσικά ἀκόμα …πιό ἄγνωστος ἀριθμός «πειρατῶν». Ὅλο αὐτό τό πλαίσιο λειτουργίας δέν θά μπορούσαμε κατ’ ἀναλογία νά τό περιγράψουμε μέ τήν ἔκφραση «Παγκόσμια Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση»;

Σέ αὐτό τό σύστημα (Ἐθνικό ἤ Ὑπέρ-Ἐθνικό) πάντα κάποιοι θά ἔχουν τό νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στό φάκελό τοῦ κάθε πολίτη: Ὁ ἁπλός ὑπάλληλος θά βλέπει ἕνα τμῆμα τοῦ φακέλου τοῦ Πολίτη, κάποιοι προϊστάμενοι-διευθυντές θά ἔχουν ἀνώτερο ἐπίπεδο πρόσβασης καί θά βλέπουν μεγαλύτερα τμήματα τοῦ φακέλου τοῦ πολίτη. Κάποιοι ἄλλοι ἀνώτεροι διαχειριστές καθώς καί εἰδικοί της Πληροφορικῆς θά ἔχουν πρόσβαση στόν πλήρη φάκελο τῶν πολιτῶν, προκειμένου νά προβαίνουν στίς ἀπαραίτητες βελτιώσεις, ἀναβαθμίσεις, ἐπεκτάσεις τῶν βάσεων δεδομένων καί τῶν προγραμμάτων χρήσης.

Θά μπορούσαμε νά δεχτοῦμε ὡς στοιχειωδῶς «ἀσφαλῆ» τήν παραχώρηση αὐτῆς τῆς … ἰδιόμορφης καί ἀφανοῦς ἐξουσίας στούς διαπιστευμένους «χειριστές» τῶν συστημάτων  διαχείρισης τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν (διότι περί αὐτοῦ πρόκειται), ἐάν ζούσαμε σέ μία  «κοινωνία  ἀγγέλων».

Δυστυχῶς ὅμως στήν σημερινή κοινωνία -ἡ ὁποία πλέον μέσω τῆς ΚτΠ καί τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης «τακτοποιεῖται» μέ …ἠλεκτρονικό τρόπο -, ἡ διαφθορά καί ἡ ἀπάτη ἔχουν καταστεῖ σχεδόν οἱ ἀπαραίτητες «πιστοποιήσεις καταλληλότητας» καί «καπατσοσύνης» προκειμένου κάποιος νά ἀνέλθει σέ πολλούς τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἄς μήν γελιόμαστε, ἀνάμεσά μας ζοῦν ἄνθρωποι πού εἴτε ἔχουν χαλαρές ἕως καί ἀνύπαρκτες ἠθικές ἀντιστάσεις ἤ πού εἶναι εὐάλωτοι σέ ἐκβιασμούς καί ἀπειλές ἤ ἀκόμα καί κάποιοι (ἔστω λίγοι) πού εἶναι ἐκτελεστικά ὄργανα ἐξωθεσμικῶν φανερῶν ἤ μυστικῶν ὀργανώσεων.

Ποιός λοιπόν μπορεῖ νά ἀποκλείσει ὅτι δέν θά χρησιμοποιηθοῦν καί τέτοια ἄτομα ὡς χρῆστες ἤ διαχειριστές σέ αὐτό τό σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης;

Φαντασθεῖτε λοιπόν τί δυστυχία μπορεῖ νά προκαλέσει σέ κάποιον κάτοχο μίας «Κάρτας τοῦ Πολίτη» ἕνας ἀπό αὐτούς τούς διαχειριστές ἄν ἐκβιασθεῖ ἤ ὑποχρεωθεῖ νά ἀλλοιώσει τό προφίλ τοῦ κατόχου προσθέτοντας π.χ τήν φράση «ὕποπτος τρομοκράτης».

Τί νά τό κάνουμε πού δέν θά καθόμαστε στήν οὐρά γιά ἕνα πιστοποιητικό ἤ μία «φορολογική ἐνημερότητα» ἀφοῦ ἡ ζωή μας καί τό μέλλον μας θά κινδυνεύουν ἀνά πάσα στιγμή εἴτε ἀπό ἕνα «λάθος» εἴτε ἀπό μία κακόβουλη ἐνέργεια; 

Δέν χωράει λοιπόν καμία ἀμφιβολία ὅτι κινδυνεύουν τά στοιχεῖα μας ἀπό κακόβουλους, κακόπιστους, ἰδιοτελεῖς, κακε­ντρεχεῖς ἤ καί ἐπιρρεπεῖς στήν δωροδοκία χρῆστες-διαχειριστές καί πλῆθος  ἄλλων «ἐνδιαφερομένων». Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα:

Ὁ κ. Falciani μέ τήν περίφημη λίστα καταθετῶν πού ἔκλεψε ἀπό τήν HSBC Ἐλβετίας δέν εἶχε μία ἀπό τίς ἀνώτερες δυνατότητες πρόσβασης στή βάση δεδομένων τῆς HSBC;

 Ἡ HSBC δέν εἶχε υἱοθετήσει «καλές πρακτικές ἀσφαλείας»;

Προστατεύθηκε ἀπό αὐτές τίς πρακτικές;

ΟΧΙ.

Δέν μπόρεσε νά κάνει ἀπολύτως τίποτα.

Τά στοιχεῖα ὅμως αὐτά ὁ κ. Falciani τά μοσχοπουλάει τώρα πιά σέ κυβερνήσεις: Ἤδη Γαλλία, Γερμανία, Ἰταλία ἔχουν ἀγοράσει αὐτές τίς λίστες.

Ἐάν μία ἰδιωτική πολυεθνική Τράπεζα δέν μπόρεσε νά ἀποτρέψει ἕναν τέτοιον κίνδυνο γιά τά συστήματά της, τί μᾶς κάνει νά πιστεύουμε ὅτι ἕνα Ἑλληνικό Ὑπουργεῖο θά τά καταφέρει καλύτερα; Καί πολύ περισσότερο ἐάν πελάτες εἶναι ξένες κυβερνήσεις, τότε ὅπως βλέπουμε καί ἀπό τήν περίπτωση τοῦ κ. Falciani μία παράνομη πώληση «μετατρέπεται» σέ μία νόμιμη ἀγορά !!! Τό ἐρώτημα πού προκύπτει ἐδῶ μεγαλοπρεπῶς εἶναι: «ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΦΥΛΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ;;;»

Ὅπως καί νά τό κάνουμε, ἡ συλλογή πολλῶν προσωπικῶν στοιχείων γιά τήν ζωή καί τήν καθημερινότητά μας εἶναι γεγονός. Αὐτό ὅμως πού θά συμβεῖ μέ τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση καί τό ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ἐργαλεῖο της πού εἶναι ἡ «Κάρτα  τοῦ Πολίτη» δέν θά ἔχει προηγούμενο. Τίποτε δέν θά μείνει κρυφό ἀπό τό «μάτι τοῦ Μεγάλου ἀδελφοῦ». Κάθε κίνηση, κάθε συναλλαγή, κάθε ἀγορά καί πώληση, κάθε μετακίνηση καί γενικά ὁτιδήποτε ἀφορᾶ τήν δημόσια καί προσωπική ζωή τοῦ πολίτη θά καταγράφεται καί θά συλλέγεται γιά νά γίνει  ἀντικείμενο ἐπεξεργασίας. Τό φορολογικό, τό σεξουαλικό, τό πολιτικό, τό θρησκευτικό, τό ψυχολογικό, τό πολιτιστικό, τό ἰατρικό προφίλ τοῦ καθενός μας θά εἶναι τό πρῶτο πού θά βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστής καί κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἤ ἀνεπίσημος «ἑταῖρος» τῆς  «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης». Ἐπιπλέον ὁ διεστραμμένος «διαβαθμι­σμένος» διαχειριστής ἐκτός ἀπό τό δικαίωμα τῆς …ἀνάγνωσης θά ἔχει τήν δυνατότητα νά ἐπεξεργάζεται ἤ καί νά ἀλλοιώνει αὐτό τό προφίλ προσθαφαιρώντας ψευδῆ ἤ παραποιημένα στοιχεῖα στίς βάσεις δεδομένων.

Κάποιοι ἰσχυρίζονται μέ ἀφέλεια καί ἄγνοια: «τί θά ἀλλάξει μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη μιᾶς καί σήμερα δέν μᾶς φακελώνουν  δεκάδες  δημόσιες καί ἰδιωτικές ὑπηρεσίες;».

Ἡ ἀπάντηση σέ τέτοιου εἴδους ἀφελεῖς ἤ ἐκ τοῦ πονηροῦ ἰσχυρισμούς εἶναι ἁπλῆ καί ξεκάθαρη: Ἡ ἔκταση τοῦ σημερινοῦ «φακελώματος» καί ἡ διαδραστική λειτουργία τῶν συστημάτων εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων περιορισμένη καί μειωμένης ἀξίας ὅσον ἀφορᾶ τόν ἔλεγχο καί τήν διαχείριση τῶν συνταγματικά καί ἐθιμικά κατοχυρωμένων ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτη. Ἄλλο εἶναι π.χ νά ἐπιλέγουμε ἐμεῖς τί θά ξέρει καί τί δέν θά ξέρει γιά μένα ἡ τάδε τράπεζα ἤ τό δείνα super market καί ἄλλο νά τροφοδοτῶ καθημερινά, μέσω τῆς ἀναγκαστικῆς καί εὐρείας χρήσης τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», μέ χιλιάδες στοιχεῖα τῆς προσωπικῆς καί δημόσιας ζωῆς μου τίς γιγάντιες καί διασυνδεδεμένες  βάσεις δεδομένων τῆς ἠλεκτρονικῆς  διακυβέρνησης. Ἄλλο δηλαδή νά ἐπιλέξεις νά φορᾶς μία σφιχτή γραβάτα καί ἄλλο νά δεχτεῖς νά σοῦ φορέσουν γιά πάντα «ἔξυπνες» ἠλεκτρονικές χειροπέδες.

Ἔτσι λοιπόν, ἕνα ἐπιχείρημα πού τίθεται ἀπό τούς ὑποστηρικτές τῆς ΚτΠ εἶναι ὅτι καί σήμερα γίνονται διαρροές δεδομένων. Λένε: «καί σήμερα ὁ ἐφοριακός δέν ἔχει πρόσβαση στά οἰκονομικά στοιχεῖα; Καί σήμερα δέν ἔχει πρόσβαση ὁ ὑπάλληλος τῆς πολεοδομίας στόν φάκελο οἰκοδομικῆς ἄδειας, ἤ ὁ ὑπάλληλος τοῦ ὑπουργείου συγκοινωνιῶν στόν φάκελο τῆς ἄδειας ὁδήγησης ἤ ὁ στρατιωτικός στόν φάκελο τῆς θητείας τοῦ πολίτη; Μήπως  οἱ σημερινοί διαχειριστές αὐτῶν τῶν ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ καί ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ βάσεων δεδομένων εἶναι ἠθικοί ἐνῶ οἱ αὐριανοί, πού σέ πολλές περιπτώσεις θά εἶναι ἐνδεχομένως οἱ ἴδιοι, θά  ἔχουν ἐλαστικότερες συνειδήσεις ἤ  μειωμένες ἠθικές ἀντιστάσεις;»

Τό ἐπιχείρημα αὐτό θά εἶχε κάποια λογική βάση ἄν συνέκρινε μεταξύ τους ὁμοειδῆ  πράγματα. Ὅμως ὅπως  ἔχουμε περιγράψει προηγουμένως, ἄλλο εἶναι νά διαρρεύσουν π.χ οἱ πληροφορίες τοῦ συστήματος TAXIS τῆς ἐφορίας γιά τήν περιουσιακή σου ἤ τήν εἰσοδηματική σου κατάσταση, ἤ ἀκόμα καί οἱ καταναλωτικές σου συνήθειες ὅπως τίς ἔχει καταγράψει ἕνα super market μέ τήν συναίνεσή σου (χρήση ἐκπτωτικῆς κάρτας κλπ), καί ἄλλο νά πουληθεῖ ἤ νά «διαρρεύσει» τό πλῆρες προφίλ σου καί ὁ τεράστιος συγκεντρωμένος ὄγκος  πληροφοριῶν  πού τό κατασκεύασε.

διαφορά μεταξύ της σημερινῆς  ἠλεκτρονικῆς καταγραφῆς κάποιων δεδομένων τοῦ πολίτη καί ἐκείνης πού θά ὑπάρξει μέ τήν χρήση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη σέ ἕνα περιβάλλον  «Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης» εἶναι δυσθεώρητη καί μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ ἐκείνη πού ἔχει μία σφεντόνα  καί μία ἀτομική βόμβα.

Ὁ σημερινός λοιπόν διαχειριστής τῆς βάσης δεδομένων  π.χ μίας ἐφορίας, μίας πολεοδομίας, ἑνός νοσοκομείου, μίας ἑταιρείας κινητῆς τηλεφωνίας, ἤ ἑνός super market, δέν μπορεῖ νά διαρρεύσει καθολικά τά στοιχεῖα γιά ὅλους τους πολίτες. Δέν μπορεῖ νά  ἔχει τό πλῆρες προφίλ, ἀλλά ἕνα ἐλάχιστο τμῆμα του. Δέν μπορεῖ νά συνδυάσει πληροφορίες ἀπό διαφορετικές ὑπηρεσίες. Εἶναι ἀπίθανο ἕως ἀδύνατο. Πόσο δυνατόν εἶναι ὅμως ὅταν οἱ πληροφορίες εἶναι διασυνδεδεμένες ἀπό μόνες τους, νά «πακεταριστοῦν» σέ ἕνα φλασάκι καί νά σταλοῦν ὅπου γῆς;

Στό πλαίσιο λοιπόν τῶν ἀνωτέρω ἕνα πολύ σημαντικό στοιχεῖο εἶναι νά μήν ἀντικατασταθοῦν ὅλοι οἱ διαφορετικοί κωδικοί πού διαθέτουμε ἀπό ἕναν, δηλ τόν ΑΜΚΑ. Πρέπει ἡ Ἐφορία νά μᾶς ταυτοποιεῖ μέ τό Ὀνοματεπώνυμό μας καί τό ΑΦΜ, τό Ταμεῖο Ἀσφάλισης μέ τό Ὀνοματεπώνυμό μας καί τόν ΑΜΑ, τό Ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν μέ τό Ὀνοματεπώνυμό μας καί τόν ἀριθμό ἀδείας διπλώματος κοκ. Δέν πρέπει νά ἐπικρατήσει ὁ ΑΜΚΑ ὡς ἑνιαῖος μοναδικός ἀριθμός ταυτοποίησης. Ἔτσι καί διαρροή ἐάν ὑπάρξει (εἴτε ἀπό hackers εἴτε ἀπό ὑπάλληλο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης) νά μήν μποροῦν νά συνδυαστοῦν τά στοιχεῖα καί νά προκύψει σέ ἄλλον Η/Ὑ τό πλῆρες προφίλ τοῦ πολίτη.

Εἶναι τεράστιος ὁ κίνδυνος πού δημιουργεῖται μέ τήν ἐνοποίηση τῶν Βάσεων Δεδομένων πού ἤδη ἐξελίσσεται, προκειμένου νά μπορεῖ νά λειτουργήσει ἡ ΚτΠ. Δέν πρέπει νά ἐπιτρέψουμε νά συμβεῖ αὐτό, κάτω μάλιστα ἀπό τήν μύτη μας καί χωρίς κάν νά ἔχει ψηφιστεῖ  ἀκόμα οὔτε τό νομοσχέδιο γιά τήν «Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση» ἀλλά οὔτε καί γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη». Πρέπει ὅλοι μας νά συνειδητοποιήσουμε τόν κίνδυνο καί νά ἀντιδράσουμε στήν ἀντισυνταγματική κατασκευή «Ὑπουργικῶν Ἀποφάσεων» οἱ ὁποῖες δίνουν στήν οὐσία τό δικαίωμα στούς Ὑπουργούς νά κτίζουν τμηματικά καί κατά «πτέρυγα» τή νέα ἠλεκτρονική φυλακή μέσω τῶν ποικίλων Καρτῶν πού ἐξαγγέλλουν. Ἀλλά δέν ἀρκεῖ  μόνο αὐτό. Θά πρέπει νά διασφαλισθεῖ ἡ ἀποκέντρωση τῶν στοιχείων. Δηλαδή, ὅτι κάθε δημόσιος ἤ ἰδιωτικός φορέας θά διατηρεῖ ἀποκλειστικά καί μόνον τά στοιχεῖα πού τόν ἀφοροῦν καί μάλιστα αὐστηρῶς ἀπόρρητα.

Μόνο ὡς ἐφιάλτης μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ τό ἐνδεχόμενο τῆς «χρήσης» ἤ τῆς κατάχρησης αὐτῆς τῆς τεράστιας ἐξουσίας πού θά παρέχει ὁ γιγάντιος ὄγκος τῶν συγκεντρωμένων πληροφο­ριῶν καί δεδομένων γιά τόν κάθε ἕνα πολίτη, σέ κυβερνήσεις, ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα, μεγάλα ἰδιωτικά συμφέροντα κλπ. Καί μήν μᾶς πεῖ κάποιος ὅτι δέν ὑπάρχει περίπτωση νά βρεθοῦμε ξανά στήν τραγική θέση νά βιώσουμε κάποιο πραξικόπημα ἤ μία στρατιωτική ἤ πολιτική χούντα (ὅ μή γένοιτο). Τή θέση μας αὐτή τή στηρίζουμε στό γεγονός ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία δέν ἀκολουθεῖ πάντοτε θετική πορεία. Γιά σκεφθεῖτε πόσο «πολύτιμο» θά ἦταν ἕνα τέτοιο σύστημα σέ φασιστικά-ἀπολυταρχικά καθεστῶτα: Χίτλερ, Στάλιν καί στίς μέρες μας καθεστώς Βόρειας Κορέας, καθεστώς ΙΡΑΝ κοκ.

Ἔχει διατυπωθεῖ ὡς ἀξίωμα, στά πλαίσια τῆς κοινωνικῆς διαχείρισης τῶν τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν, ὅτι «κάθε λάθος πού εἶναι δυνατό νά συμβεῖ, θά συμβεῖ ὁπωσδήποτε». Ἡ Ἀμερική καί ἡ πρώην Σοβιετική Ἕνωση, οἱ μεγαλύτερες παγκόσμιες δυνάμεις τοῦ 20οῦ αἰώνα, καί σέ ἐπίπεδο ὑψηλῆς τεχνολογίας καί διοικητικῆς ἀσφάλειας, ὑπέστησαν ὀλέθρια πυρηνικά ἀτυχήματα μέ ἐκρήξεις πού ἐπέφεραν τεράστιες ἀπώλειες. Γι’ αὐτό πολλές χῶρες, ἀντιπα­ρῆλθαν τόν πειρασμό γιά τή φθηνότερη, ἀλλά ἐπικίνδυνη λύση, καί ἀποφάσισαν νά μή χρησιμοποιήσουν πυρηνική ἐνέργεια (ἀνάμεσα σ’ αὐτές καί ἡ Ἑλλάδα). Ἡ ἀναλογία εἶναι μεταφορική, ἀλλά προφανής. Ἡ ὑποχρεωτική συγκέντρωση ἑνιαίας ἠλεκτρονικῆς πληροφορίας γιά κάθε πολίτη μέσω τῆς ΚτΠ, ἀφήνει ἀνοικτή τήν πόρτα γιά μία ἐπίσης τρομακτική ἔκρηξη ἀποδέσμευσης τῆς συγκεντρωμένης πληροφορίας: τόν ἐπικίνδυνο τραυματισμό ἤ καί τήν ἀπειλή θανάτου τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας!

 

3.  ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ - ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σύμφωνα μέ τό κείμενο τῆς Δημόσιας Διαβούλευσης: «Ἡ Κάρτα Πολίτη θά διαθέτει ὑψηλοῦ ἐπιπέδου χαρακτηριστικά ἀσφάλειας, σύμφωνα μέ διεθνῶς ἀναγνωρισμένα πρότυπα… Γιά τό σκοπό αὐτό, οἱ τεχνικές προδιαγραφές τῆς Κάρτας Πολίτη, καθώς καί οἱ διαδικασίες ἔκδοσης καί διαχείρισής της, θά εἶναι σύμφωνες μέ τά διεθνῆ ἐπιστημονικά πρότυπα καί θά υἱοθετοῦν καλές πρακτικές ἀσφαλείας,....»

Εἶναι δεδομένο ὅτι ἐπαρκής ἀσφάλεια δεδομένων οὔτε ὑπῆρξε οὔτε καί πρόκειται νά ὑπάρξει. Εἰδικότερα τό Διαδίκτυο ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι σχεδόν διάτρητο, ἐνῶ ὁ ἀκήρυκτος πόλεμος γύρω ἀπό τήν πληροφορία καί τήν ἀσφαλῆ της διακίνηση συμπορεύεται χρονικά μέ ... τήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου.

Μᾶλλον ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη εἶναι παραπροϊόν καί πρώτιστος σκοπός εἶναι ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν μηχανισμῶν.

Τά παραδείγματα τοῦ πόσο «ἀσφαλεῖς» εἶναι οἱ βάσεις δεδομένων εἶναι πολλά:

-  Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2010 διευθύντρια τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας (NSA) τῶν ΗΠΑ δηλωσε γιά τίς βάσεις δεδομένων τῆς NSA πώς: «Δέν ὑφίσταται πλέον ἡ ἔννοια «ἀσφάλεια», «Οἱ πλέον ἐξελιγμένοι ἀντίπαλοι πρόκειται νά παραμείνουν ἀπαρατήρητοι στά δίκτυά μας», «Πρέπει πλέον νά οἰκοδομήσουμε τά συστήματά μας μέ τήν παραδοχή ὅτι οἱ ἀντίπαλοι θά τά παραβιάσουν» (will get in), Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δέν μποροῦν νά ἐμπιστευτοῦν «τά διαφορετικά μέρη ἑνός συστήματος πού μπορεῖ ἤδη νά ἔχουν παραβιαστεῖ» κἄ.

-  Τόν Αὔγουστο 2010 ὑπέστη παραβίαση (hacking) ἡ Γερμανική Κάρτα τοῦ Πολίτη ἀπό hackers, καί ἀναγνώστηκαν τά δεδομένα της, σέ ζωντανή ἐκπομπή τῆς γερμανικῆς τηλεόρασης.

- Τό Νοέμβριο 2010 ἀποσύρθηκε τό software (πρόγραμμα) ἀνάγνωσης τῆς Γερμανικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μετά ἀπό «τρύπα» ἀσφαλείας πού παρατηρήθηκε σέ αὐτό.

-  Τό Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν καί παραβίασαν τήν ἱστοσελίδα τῆς Interpol (International Criminal Police Organization (ICPO) – INTERPOL, Διεθνής Ὀργάνωση Ἐγκληματολογικῆς Ἀστυνομίας, φέρεται σήμερα ἕνας σημαντικός μή κυβερνητικός διακρατικός ὀργανισμός, ὁ μεγαλύτερος σέ παγκόσμια κλίμακα μετά τόν ΟΗΕ (πληροφορίες ἀπό τήν Wikipedia))

-  Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2010 ἡ Ἐθνική Ἐπιτροπή Τηλεπικοι­νωνιῶν καί Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ἀνακοίνωσε πώς ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2010, 10 φορές hackers παραβίασαν ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν καί πραγματοποίησαν διεθνεῖς τηλεφωνικές κλήσεις μέ συνολικό κόστος χιλιάδων γιά τίς ἑταιρεῖες.

-  Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν στήν βάση δεδομένων τῆς ἱστοσελίδας Gwaker.com καί ὑπέκλεψαν 1,3 ἐκ κωδικούς μελῶν αὐτῆς τῆς ἱστοσελίδας.

-  Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἔσπασαν τήν βάση δεδομένων τοῦ Ἰνστιτούτου Καταναλωτῶν (ΙΝΚΑ) ὑπέκλεψαν τά στοιχεῖα τῶν μελῶν καί τά passwords πού εἶχαν καί τά δημοσίευσαν ὅλα σέ μία ἱστοσελίδα.

-  Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2010 οἱ ἑταιρεῖες VISA καί Mastercard διέκοψαν τίς δωρεές πρός τό WikiLeaks. Σέ ἀπάντηση αὐτῆς τῆς ἐνέργειας hackers ἐπιτέθηκαν στά διαδικτυακά συστήματα αὐτῶν τῶν Χρηματοπιστωτικῶν Ὀργανισμῶν καί τά ἔθεσαν ἐκτός λειτουργίας γιά μία ἡμέρα τουλάχιστον,

-  Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2011 hackers ἔσπασαν τήν βάση δεδομένων τῆς Ἀμερικανικῆς Τράπεζας PenFed. Πελάτες τῆς Τράπεζας αὐτῆς εἶναι Ἀμερικανοί στρατιωτικοί, καί ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου Ἄμυνας καί τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας καί ἄλλα πολλά.

Αὐτές οἱ βάσεις δεδομένων δέν εἶχαν υἱοθετήσει «καλές πρακτικές ἀσφαλείας»; Δέν ἐνδιαφέρονταν γιά τήν ἀσφάλεια τῶν δεδομένων τῶν χρηστῶν τους; Νομίζουμε ὅτι ἐφαρμόζουν τά καλύτερα δυνατά συστήματα ἀσφαλείας, καί τό πιό πιθανό νά εἶναι καλύτερα ἀπό αὐτά πού θά χρησιμοποιηθοῦν γιά τή βάση τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». Πιστεύετε μετά ἀπό τά ἀνωτέρω γεγονότα πού παρατίθενται, ὅτι τά προσωπικά σας δεδομένα θά εἶναι ἀσφαλῆ στή βάση δεδομένων τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη»; Εἶναι ποτέ δυνατόν, ὅποιο σύστημα ἀσφαλείας κι ἄν χρησιμοποιηθεῖ, νά εἶναι ἄτρωτο; Μπορεῖ νά πάρει στούς κλέφτες λίγο χρόνο γιά νά «ἀναβαθμιστοῦν» γιά νά ἀντιμετωπίσουν αὐτή τή νέα «πρόκληση», ἀλλά νά εἶστε σίγουροι ὅτι θά τό κάνουν.

Εἰδικά ἐάν ἡ βάση δεδομένων περιέχει βιομετρικά στοιχεῖα –δέν ἔχει ἀνακοινωθεῖ κάτι σχετικό σέ αὐτή τή φάση, ἡ Γερμανική ὅμως Κάρτα τοῦ Πολίτη περιλαμβάνει καί ψηφιακή φωτογραφία καί δακτυλικό ἀποτύπωμα- τότε ἡ κλοπή πού θά ὑποστεῖ τό θύμα θά εἶναι κλοπή ἐφόρου ζωῆς. Ἐάν περιέχει δακτυλικά ἀποτυπώματα, ἀποτύπωμα παλάμης, τήν ἴριδα κά καί αὐτά τά στοιχεῖα διαρρεύσουν ἔχετε φαντασθεῖ ποιά μπορεῖ νά εἶναι ἡ συνέπεια τέτοιας διαρροῆς; Σκεφτεῖτε: Ἄν χάσετε τήν πιστωτική σας ἤ τήν κάρτα ἀναλήψεων, ἡ ἐκδότρια τράπεζα μπορεῖ νά σᾶς τήν ἀντικαταστήσει. Ἄν τό PIN σας διαρρεύσει, ἡ τράπεζα μπορεῖ νά σᾶς δώσει ἕνα νέο. Ἀκόμη καί ὁ ἀριθμός Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης μπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ. Ἀλλά τί θά κάνετε ἐάν κάποιος κλέψει τήν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θά σᾶς δώσει νέα μάτια;

Πρέπει ὅλοι νά συνειδητοποιήσουμε τό γεγονός ὅτι ἀσφαλής, ἀπαραβίαστη, ἀπαραχάρακτη, ἀπροσπέλαστη ἀπό τρί­τους, τεχνολογική μέθοδος ταυτοποίησης δέν ὑπάρχει καί δέν πρόκειται ποτέ νά ὑπάρξει. Ὅ,τι ψηφιοποιεῖται σέ βάση δεδομένων, ὑποκλέπτεται.

 

4.     ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ἡ ΚτΠ ἐξαγγέλθηκε ὅτι «θά φέρει πλινθίο, μέσω τοῦ ὁποίου θά προσφέρεται, γιά ὅποιον πολίτη τό ἐπιθυμεῖ, ἡ δυνατότητα ψηφιακῆς αὐθεντικοποίησης κατά τή χρήση ἠλεκτρονικῶν ὑπηρε­σιῶν στό δημόσιο καί τόν ἰδιωτικό τομέα, καθώς καί ἡ δυνατότητα παραγωγῆς ψηφιακῆς ὑπογραφῆς ἐγγράφων».

Στό πλαίσιο τῆς διαβούλευσης δέν ὁριστικοποιήθηκε τί εἴδους πλινθίο θά εἶναι αὐτό. Πρόκειται γιά ἁπλό πλινθίο πού δουλεύει ὅταν μπεῖ μέσα σέ ἕναν ἀναγνώστη καρτῶν (ὅπως πχ τῆς τηλεκάρτας) καί εἶναι ὁρατό, ἤ πρόκειται γιά πλινθίο τό ὁποῖο θά δουλεύει ἐξ’ ἀποστάσεως (μέ πιθανότερο τό πλινθίο RFID) καί εἶναι μία «φέτα» πολύ λεπτοῦ πλαστικοῦ πού βρίσκεται μέσα στήν κάρτα καί κατά συνέπεια εἶναι ἀόρατο;

Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ κάρτα μέ πλινθίο ἐξ’ ἐπαφῆς πρέπει νά μπεῖ στόν εἰδικό ἀναγνώστη καρτῶν προκειμένου νά πάρει ρεῦμα τό πλινθίο καί νά λειτουργήσει. Ὅσον ἀφορᾶ τά ἐξ’ ἀποστάσεως (τσιπάκια RFID) δέν ἀπαιτεῖται νά εἰσαχθοῦν μέσα σέ ἀναγνώστη. Ἀρκεῖ νά περάσουν ἀπό μία εἰδική πύλη, μία πόρτα ἤ νά περάσουν δίπλα ἀπό ἀναγνώστη τέτοιων καρτῶν. Τότε ἐνεργοποιοῦνται, ἐπικοινωνοῦν μέ τήν πύλη ἤ τόν ἀναγνώστη ἀπό ἀπόσταση, στέλνουν καί λαμβάνουν σῆμα. Ἐκπέμπουν καί λαμβάνουν ραδιοσυχνότητες, δηλ. ἠλεκτρονικό ἀόρατο σῆμα. Διακρίνονται σέ αὐτά πού λειτουργοῦν μέ μπαταρία (active=ἐνεργητικά, semi-passive=ἡμι-παθητικά), ἔχουν μεγάλη ἀκτίνα ἐκπομπῆς σήματος (βλ. κινητά τηλέφωνα) καί σέ αὐτά πού μποροῦν νά λειτουργήσουν χωρίς μπαταρία (passive=παθητικά). Αὐτά τά τελευταῖα εἶναι πολύ φτηνά καί χρησιμοποιοῦνται εὐρέως στίς ἀποθῆκες γιά τόν ἔλεγχο καί τή διαχείριση τῶν ἐμπορευμάτων. Μπορεῖ σήμερα νά ἔχουν μικρότερη ἀκτίνα ἐκπομπῆς, ἀλλά ὅλοι γνωρίζουμε πώς μέ τήν πρόοδο τῆς τεχνολογίας, οἱ δυνατότητές τους στό μέλλον, θά εἶναι ἴδιες μέ αὐτές τῶν τσίπ πού λειτουργοῦν μέ τή δική τους μπαταρία (τσιπάκια κινητῶν τηλεφώνων, τσιπάκια πού ἔχουν οἱ σκύλοι ἐμφυτευμένα στόν σβέρκο τους). Ὁπότε κάποια στιγμή καί αὐτά θά μποροῦν νά διαβάζονται ἀπό δορυφόρους (GPS) ἤ/καί τό δίκτυο κινητῆς τηλεφωνίας. Ἐπίσης ὑπάρχουν αὐτά στά ὁποῖα μποροῦν νά γραφοῦν πληροφορίες ἅπαξ μέ τήν δημιουργία τους καί ἄλλα πού εἶναι ἐπανεγγράψιμα, δηλ. γράφονται, σβήνονται καί ξαναγρά­φονται πληροφορίες.

Γιατί ἡ ΚτΠ νά περιέχει πλινθίο; Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, προφανῶς θά λειτουργεῖ ὡς ἀποθηκευτικός χῶρος πληροφοριῶν. Ἕνας χῶρος ὁ ὁποῖος θά περιέχει παντός εἴδους χρήσιμα ἔγγραφα ἤ/καί πληροφορίες τῶν πολιτῶν σέ ἠλεκτρονική μορφή, κωδικούς καί ἀριθμούς (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΑ) καί τά ὁποία θά μποροῦν νά ἐκτυπώνονται ἤ/καί νά ἀποστέλλονται ἠλεκτρονικά. Ἐπίσης οἱ ἀνωτέρω κωδικοί θά λειτουργοῦν καί ὡς "κλειδιά" γιά νά ξεκλειδώνουν οἱ βάσεις δεδομένων μέ τά στοιχεῖα τῶν πολιτῶν, ὅταν ὁ πολίτης θά ἐπιθυμεῖ νά χρησιμοποιήσει τίς δυνατότητες τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Τό πόσα στοιχεῖα τελικά θά περιέχει ἡ ΚτΠ, ἐξαρτᾶται ἀπό τίς ἀποθηκευτικές δυνατότητες τοῦ συγκεκριμένου πλινθίου ἀπό τόν προϋπολογισμό τῆς ΚτΠ καί τελικά ἀπό τίς ἀποφάσεις τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου. Στά πρῶτα στάδια τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ΚτΠ μπορεῖ νά περιέχει ἐλάχιστα στοιχεῖα, σύμφωνα μέ τήν διαβούλευση, καί μέσω τῆς διασύνδεσης τῶν δικτύων οἱ πληροφορίες μποροῦν νά ἀντλοῦνται ἀπό τίς διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καί νά ἀξιοποιοῦνται κατάλληλα.

Ὅμως ὅπως βλέπουμε στήν Ἐσθονική ΚτΠ ἤ τήν Γερμανική ΚτΠ, αὐτές φέρουν ἤδη καί πλινθίο ἐξ’ ἐπαφῆς καί πλινθίο ἐξ’ ἀποστάσεως (RFID) καί χρησιμοποιοῦνται σέ πολλές ἠλεκτρονικές ὑπηρεσίες. Ἐπίσης ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση στίς 15 Δεκεμβρίου 2010 στό πλαίσιο τῆς ἀνακοίνωσής της: «Ψηφιακό Θεματολόγιο: τό σχέδιο δράσης γιά τήν τηλε-διακυβέρνηση θά διευκολύνει τήν πρόσβαση στίς δημόσιες ὑπηρεσίες σέ ὅλη τήν ΕΕ» ἀνακοίνωσε:

« - ὑλοποίηση ἐφάπαξ ἀσφαλοῦς καταχώρισης δεδομένων στήν κυβέρνηση (γιά νά μήν ὑπάρχει ἀνάγκη παροχῆς τῶν ἴδιων πληροφοριῶν πολλές φορές σέ διαφορετικά κλιμάκια τῆς κυβέρνησης)

   - ἀνάπτυξη χρήσης ἐθνικῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων («eID») σέ ἑνωσιακῆ κλίμακα».

Κατά συνέπεια καί νά μήν ἔχει ἡ ΚτΠ στήν ἀρχική της μορφή ἐξ’ ἀποστάσεως τσιπάκι (RFID), σίγουρα θά περιέχει σέ ἑπόμενη, μεταγενέστερη ἔκδοση-ἀναβάθμιση, σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τῆς ΕΕ.

Ὅσον ἀφορᾶ τό ἐξ’ ἐπαφῆς τσιπάκι, κάθε φορά πού θά χρησιμοποιεῖται ἡ κάρτα, θά καταγράφεται τό σημεῖο στό ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε, ὁ χρόνος καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε σέ κάποιο ἀρχεῖο κινήσεων (log file). Τό ἴδιο γίνεται σήμερα καί μέ τήν πιστωτική κάρτα. Ἄς δοῦμε ἕνα παράδειγμα γιά νά καταλάβουμε τήν πληθώρα τῶν πληροφορίων πού «ταξιδεύουν» σήμερα μέσα στά δίκτυα τῶν Τραπεζῶν:

Στό ἀρχεῖο τῶν Τραπεζῶν καταγράφονται πολλές πληροφορίες. Οἱ πιστωτικές κάρτες εἶναι κατά βάση τῶν ἑταιρειῶν VISA καί MASTERCARD. Ὅταν ἕνας καταναλωτής χρησιμοποιήσει κάρτα VISA σέ ἕνα κατάστημα τό ὁποῖο ἔχει μηχάνημα ἀνάγνωσης (POS) τῆς τράπεζας Χ ἡ ὁποία ἐκδίδει μόνο πιστωτικές MASTERCARD τότε ἡ πράξη τῆς ἀγορᾶς «περνάει» μέσα ἀπό τά συστήματα τῆς Τράπεζας, «στέλνεται» ἀπό τήν Τράπεζα Χ στήν VISA στό Λονδίνο, ἐπιβεβαιώνεται ἡ γνησιότητα τῆς κάρτας καί ἡ δυνατότητά της νά κάνει ἀγορά, ἐπιστρέφει θετικό μήνυμα στήν Τράπεζα Χ ἀπό τήν VISA, καί ἡ Τράπεζα Χ δίνει τό ΟΚ στό κατάστημα γιά τήν συναλλαγή. Τό δίκτυο τῆς Τράπεζας Χ δηλ. χρησιμοποιεῖται ὡς ἐνδιάμεσος μέ τά κεντρικά της VISA στό Λονδίνο. Ἐάν ἡ συναλλαγή γίνει μέ κάρτα MASTERCARD τῆς Τράπεζας Χ τότε ἡ Τράπεζα Χ ἐλέγχει τή βάση δεδομένων πού διαθέτει καί ἀπορρίπτει ἤ ἐγκρίνει τήν συναλλαγή.

Κατ’ ἀναλογία στό σημεῖο χρήσης τῆς ΚτΠ, θά καταγράφονται οἱ πληροφορίες σχετικά μέ τήν χρήση τῆς ΚτΠ. Ἐάν σκεφθεῖ κανείς ὅτι μελλοντικά –σύμφωνα μέ τίς δηλώσεις τῶν ἀρμοδίων– στήν ΚτΠ θά ἐνσωματωθεῖ καί ἡ Κάρτα Ἀγορῶν ἀλλά πιθανῶς καί ἄλλες Κάρτες (πχ τοῦ Ἐργαζομένου, Ὑγείας, τοῦ Δημότη καί ἄλλες πού δέν γνωρίζουμε ἀκόμη!) τότε ἡ χρήση της θά εἶναι συνεχής καί τά καθημερινά ἠλεκτρονικά ἴχνη πού θά ἀφήνει ὁ πολίτης θά εἶναι δεκάδες.

Ἄς δοῦμε ἕνα μικρό παράδειγμα χρήσης τῆς Κάρτας:

-  Τό πρωϊ θά χτυπᾶμε τήν ΚτΠ στό λεωφορεῖο προκειμένου νά πληρώσουμε τό εἰσιτήριο γιά νά πᾶμε στή δουλειά μας. (λόγω ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν).

-  Στή δουλειά μας θά χτυπᾶμε τήν ΚτΠ γιά νά μποῦμε στό κτίριο. (λόγω ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας τοῦ ἐργαζομένου).

-  Πιό πρίν θά ἔχουμε χτυπήσει τήν ΚτΠ γιά νά ἀγοράσουμε καφέ καί σάντουϊτς. (λόγω ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν).

-  Θά χρησιμοποιοῦμε τήν ΚτΠ γιά νά μποῦμε στό Internet (λόγω αὐθεντικοποίησης μέσω ψηφιακῆς Ὑπογραφῆς, λειτουργία τῆς ΚτΠ, δίνεται ἤδη ὡς ἐπιλογή στήν Γερμανική ΚτΠ).

-  Ἄλλη μία φορά ὅλα τά ἀνωτέρω βγαίνοντας ἀπό τό internet, βγαίνοντας ἀπό τό Κτίριο, ἐπιστρέφοντας μέ τό λεωφορεῖο σπίτι.

-  Θά μποροῦμε, ὅσοι θέλουμε καί ἔχουμε ἐγκαταστήσει τόν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμό, νά μπαίνουμε στό σπίτι μᾶς χτυπώντας τήν ΚτΠ.

-  Τά ψώνια στό Super Μarket, τά τηλέφωνα πού κάνουμε, τά πιστοποιητικά πού θέλουμε ἀπό τόν Δῆμο, τίς αἰτήσεις πού κάνουμε στόν ΑΣΕΠ, τόν μισθό πού πληρωνόμαστε ἀπό τήν Τράπεζα, τά διόδια, τά φάρμακά μας, τά εἰσιτήρια γιά τό γήπεδο, τό ἀεροπλάνο, τό πλοῖο, ὅλα θά τά κάνουμε μέ τήν ΚτΠ.

Θά μπορεῖ τό σύστημα νά βγάζει στατιστικά μέ τόν Μέσο Ὄρο Χτυπημάτων τῆς ΚτΠ ἀνά ἡμέρα κατά ἠλικιακή ὁμάδα!!! Θά παρακολουθοῦνται οἱ πάντες, ἄνετα, ἄμεσα μέ τό χτύπημα τῆς Κάρτας τους.

Συνδυαζόμενα ὅλα αὐτά τά ἴχνη ἀποκαλύπτουν συμπεριφο­ρές, προτιμήσεις, hobbies, ἐνδιαφέροντα, καθημερινές καί ἔκτακτες δραστηριότητες, θρησκευτικά καί ἄλλα εὐαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Μέ λίγα λόγια λειτουργοῦν ὡς τό τέλειο ἠλεκτρονικό φακέλωμα. Οἱ παλαιότεροι θά θυμοῦνται τό κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων πού ἔγινε πρίν μερικές δεκάδες χρόνια. Θά εἶναι ὀδυνηρό νά διαπιστώσουμε λοιπόν, πώς οἱ ἀρχές προχώρησαν στό κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων, μιάς καί συνιστοῦσαν μία ἀπαρχαιωμένη μέθοδο παρακολούθησης καί ἐλέγχου, καθότι ἔχουν ἀναπτυχθεῖ νέες ὑπερσύγχρονες μέθοδοι. Ἁπλά αὐτές οἱ νέες μέθοδοι «ἄργησαν» μερικά χρόνια ἀλλά τελικά ἦρθαν...

 Ὅσον ἀφορᾶ τά τσιπάκια RFID τά πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα. Ὅπως παρουσιάσαμε ἀνωτέρω, οἱ πληροφορίες πού ἀναγράφονται σέ αὐτά «διαβάζονται» ἀπό ἀπόσταση. Πόση ἀπόσταση, αὐτό ἐξαρτᾶται ἀπό τό εἶδος τοῦ τσίπ. Ἐπίσης ἡ τεχνολογική πρόοδος, κάνει τήν τεχνολογία τοῦ σήμερα νά ἀπαξιώνεται μέ ταχύτατους ρυθμούς αὔριο. Ὅτι φαντάζει μέ σενάριο σήμερα, αὔριο γίνεται πραγματικότητα. Πόσο δύσκολο εἶναι γιά παράδειγμα ἡ τεχνολογία παρακολούθησης τῶν σκύλων, μέσω τοῦ τσίπ πού φέρουν ἐμφυτευμένο στόν σβέρκο τους, νά περάσει σήμερα, αὔριο, μεθαύριο στήν ΚτΠ; Ἀφοῦ εἶναι δοκιμασμένη καί ἀποτελεσματική μέθοδος ἀνεύρεσης χαμένων σκύλων!!! Ἔχουμε συνειδητοποιήσει τούς κινδύνους πού ἐγκυμονεῖ αὐτή ἡ δυνατότητα;

Τέλος ἀνεξάρητα ἀπό τό ἐάν τό πλινθίο λειτουργεῖ ἐξ' ἐπαφῆς εἴτε ἐξ' ἀποστάσεως, ἀπό τήν στιγμή πού ὁ πολίτης μέ τήν χρήση τῆς ΚτΠ στό πλαίσιο τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης ἀφήνει ἠλεκτρονικά ἴχνη οἱ κίνδυνοι εἶναι πολύ μεγάλοι.

Ἄς δοῦμε μερικούς κινδύνους ὅπως τοῦ περιγράφει στό ἐξαιρετικό του κείμενο ὁ κός Π. Μαντζούφας, καθηγητής Νομικῆς στό ΑΠΘ, μέ τίτλο «Βιομετρία καί Βιοπολιτική»:

-  Τά δεδομένα αὐτά, πού μπορεῖ νά ἀφοροῦν σέ ἀρνητικά γεγονότα τοῦ παρελθόντος, (π.χ παράνομες πράξεις πού ἔχουν παραγραφεῖ, ἔκτιση ποινῆς γιά ποινικά ἀδικήματα, καταδικαστικές ἀποφάσεις γιά χρέη πού τελικά ἐξοφλήθηκαν, ποινικές κατηγορίες γιά τίς ὁποῖες ὁ κατηγορούμενος ἀθωώθηκε κλπ.) γίνονται ἀντικείμενο ἀρχειοθέτησης καί ἠλεκτρονικῆς ἐπεξεργασίας καί διατηροῦνται σέ τράπεζες πληροφοριῶν.

-  Οἱ πληροφορίες αὐτές μποροῦν νά ἀνασυρθοῦν σέ ὁποιαδήποτε στιγμή τοῦ βίου τοῦ ἀτόμου καί νά ἀποτελέσουν μεγάλο πρόσκομμα στήν προσπάθειά του νά ἀναπτύξει τήν προσωπικότητά του. Ἔτσι τό ἄτομο ἐγκλωβίζεται σέ μία εἰκόνα τοῦ παρελθόντος, ἀπό τήν ὁποία ἐνδέχεται νά ἐπιθυμεῖ νά ἀπομακρυνθεῖ καί ἡ ὁποία ὅμως, ἀκόμα τόν καταδυναστεύει, στερώντας του κάθε αὐθορμητισμό.

-  Ἐπιπλέον, μέ τήν συνεχῆ ἐπεξεργασία καί δημοσιοποίηση γεγονότων ἀπό τά ἀρχεῖα, τό ἄτομο (ἰδίως, τό θεωρούμενο ὡς δημόσιο πρόσωπο) ἔχει περιορισμένες δυνατότητες νά μεταβάλει τίς ἐπιλογές του καί νά ἀξιοποιήσει εὐκαιρίες πού τοῦ παρουσιάζονται, καθώς ὁ φόβος τῆς δημοσιογραφικῆς «ὑπενθύμισης» ἀρνητικῶν στιγμῶν τοῦ παρελθόντος, τόν καθηλώνει στήν ἀπομόνωση. Μέ τόν τρόπο αὐτό παραβλάπτεται ἡ δυνατότητα τοῦ ἀτόμου νά ἀπομακρύνεται ἀπό σφάλματα τοῦ παρελθόντος, καί νά διεκδικεῖ τήν κοινωνική του ἐπανένταξη.

-  Εἰδικά ὅταν τά ἀρχεῖα προσωπικῶν δεδομένων συλλέγονται γιά τίς ἀνάγκες δημοσιογραφικῆς ἔρευνας, ἀποτελοῦν δηλαδή σύνθεση διάσπαρτων πληροφοριῶν ἀπό ποικίλες χρονικές στιγμές κατά τήν ὑποκειμενική κρίση τοῦ συλλέκτη τους, ὁδηγοῦν συχνά σέ μία παραπλανητική συνολική εἰκόνα τοῦ ἀτόμου, ἡ ὁποία λόγω τῆς δύναμης τῶν ΜΜΕ, ὑποβάλλεται στό κοινό καί προσδιορίζει καθοριστικά τήν κοινωνική του εἰκόνα. Ἔτσι, τό ἄτομο χάνει τήν δυνατότητα νά αὐτοπροσδιορίζεται κοινωνικά, νά ἀναπτύσσει μέ τό κοινωνικό του περιβάλλον σχέσεις πού νά ἐξαρτῶνται ἀπό δικές του ἐπιλογές, καί νά μήν μετατρέπεται σέ πληροφοριακό δεδομένο ἀπό τρίτα πρόσωπα.

-  Ἡ σοβαρότητα τῶν ἀνωτέρω ἀπειλῶν γίνεται περισσότερο ἐμφανής καί ὁ κίνδυνος μεγαλύτερος, ὅταν ἡ αὐτόματη καταγραφή καί ταξινόμηση τῶν πληροφοριῶν ἄγει στήν κατηγοριοποίηση τῶν ἀτόμων μέ βάση συγκεκριμένα πρότυπα. Ἡ κατάταξη μέ βάση ἕνα συγκεκριμένο σύνολο χαρακτηριστικῶν, ἐνῶ συχνά ἐξυπηρετεῖ ἀνάγκες ἄσκησης κοινωνικῆς πολιτικῆς (π.χ ἡ συμπεριφορά τῶν ἀσθενῶν σέ σχέση μέ τό ἀσφαλιστικό σύστημα), συνήθως ἀποβαίνει τό μοναδικό στοιχεῖο πού προσδιορίζει τήν κοινωνική ταυτότητα τοῦ ἀτόμου, ἀναγκάζοντας ἔμμεσα τό πληροφοριακά στιγματισμένο πρόσωπο νά συμμορφωθεῖ σέ ὁρισμένο πρότυπο. Ἔτσι, γιά παράδειγμα, τό ἀσφαλιστικό ἤ τό συνδικαλιστικό προφίλ τοῦ ἀτόμου ἀποβαίνει κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς συνολικῆς του προσωπικότητας τά δέ ἐπιμέρους στοιχεῖα (ἀρνητικά ἤ θετικά) αὐτοῦ του πορτραίτου, ἐπικαθορίζουν τήν σχέση τοῦ ἀτόμου μέ τό περιβάλλον του.

Τί ἰσχυρίζεται ὁ κ. Μαντζούφας μέ ἁπλᾶ λόγια; Μᾶς λέει ὅτι ὁ ἄνθρωπος χάνοντας τήν ἰδιωτικότητά του μέσω τῆς διαρκοῦς καί ἀνηλεοῦς παρακολούθησής του, πού εἶναι δεδομένο ὅτι μπορεῖ νά γίνεται μέ τήν ΚτΠ καί θά γίνεται, τότε τό ἄτομο παύει νά αὐτενεργεῖ. Τροποποιεῖ τήν συμπεριφορά του, προσαρμόζεται, καλουπώνεται μέσα στά πρότυπα τῶν παρακολουθούντων. Ἀλλάζει στάση ζωῆς, τυποποιεῖται, ἀπορρίπτει συνήθειες «μή ἀρεστές» καί υἱοθετεῖ συμπεριφορές πού δέν εἶναι ἀποδεκτές ἀπό τόν ἴδιο, ἀλλά εἶναι ἀρεστές στό «σύστημα». Στό ἑκάστοτε σύστημα, τό δημοκρατικό, τό ἀπολυταρχικό, τό κρατικό, τό παρακρατικό κ.ο.κ. Ποῦ εἶναι σέ αὐτή τήν περίπτωση τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου;  Ποῦ εἶναι ἡ ἐλευθερία του, ἡ αὐτενέργειά του, ὁ αὐθορμητισμός, ἡ δημιουργικότητα, ἡ πρωτοτυπία; Ὅλα πᾶνε περίπατο. Δέν ἰσχυρίζεται κανείς ὅτι αὐτές εἶναι αὐτόματες διαδικασίες. Σήμερα ξεκινᾶνε μέ ἀθῶο προσωπεῖο: ἐκσυγχρονισμός, ἐξάλειψη γραφειοκρατίας, ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη. Ποῦ καταλήγουν ὅμως; Πιό εἶναι τό τίμημα; Τί κόσμο θά παραδώσουμε στίς ἑπόμενες γενιές; Ὅσοι ὑποστηρίζουν τήν ΚτΠ, μποροῦν νά σταθοῦν μερικά λεπτά καί νά ἀναλογιστοῦν τήν Ἑλλάδα, τόν κόσμο σέ 100 χρόνια ἀπό σήμερα; Μέ τήν τεχνολογία τοῦ μέλλοντος. Αὐτή δέν εἶναι ἡ τέλεια ἠλεκτρονική φυλακή στήν ὁποία θά ζοῦν «ἐλεύθεροι» οἱ ἠλεκτρονικά μαρκαρισμένοι ἄνθρωποι;

5.  ΔΙΕΘΝΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑ­ΓΩΓΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ (βλ. ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ κλπ)

Ἕνα ἐρώτημα πού προκύπτει εἶναι κατά πόσον τά ἀνωτέρω ἀποτελοῦν μόνο δικούς μας φόβους ἤ ἔχουν διατυπωθεῖ καί ἀπό ἄλλους λαούς. Βεβαίως, ἑκατομμύρια ἄνθρωποι στόν κόσμο ἀντιλαμβάνονται αὐτόν τόν κίνδυνο καί προσπαθοῦν νά ἀποτρέψουν τήν ὑλοποίηση αὐτῶν τῶν σεναρίων. Πιό χαρακτηριστική ἀπό ὅλες εἶναι ἡ περίπτωση τῆς Ἀγγλίας. Δημιουργήθηκε ἀπό Ἄγγλους πολίτες ἡ ὀργάνωση NO2ID (http://no2id.net) ἡ ὁποία συστηματικά πολέμησε τήν εἰσαγωγή τῆς Ἀγγλικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Στήν προκειμένη περίπτωση, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τό BBC, πρός τό τέλος τοῦ 2009 15.000 κάτοικοι τοῦ Manchester εἶχαν προμηθευτεῖ τήν Ἀγγλική Κάρτα τοῦ Πολίτη πληρώνοντας 30 λίρες ὁ καθένας γιά νά τήν προμηθευτοῦν. Ἡ νέα ὅμως Ἀγγλική Κυβέρνηση ὅταν ἀνέλαβε τήν ἐξουσία στίς ἀρχές τοῦ 2010, κατήργησε ὅλο αὐτό τό πρόγραμμα ἔκδοσης ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, καί ὑποσχέθηκε νά καταστρέψει καί τίς βάσεις δεδομένων πού εἶχαν στό μεταξύ δημιουργηθεῖ. Μικρή λεπτομέρεια, ὅσοι πλήρωσαν τίς 30 λίρες γιά τήν ταυτότητα, μέ εἰδική πρόβλεψη τοῦ νόμου πού καταργεῖ τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, δέν ἀποζημιώνονται γιά τά χρήματα πού ἔδωσαν.

Στήν Γερμανία ἐπίσης, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τό εἰδησιογρα­φικό πρακτορεῖο REUTERS, ἀπό τήν 1/11/2010 ἔχει εἰσαχθεῖ στήν ζωή τῶν Γερμανῶν ἡ Γερμανική Κάρτα τοῦ Πολίτη. Ὅμως ἡ ἔλευσή της προκάλεσε ἀνησυχία στούς Γερμανούς πολίτες, γιατί τούς ξυπνάει μνῆμες ἀπό τήν ἐποχή τῶν παρακολουθήσεων τῆς Στάζι καί τῆς Γκεστάπο. Ὡς ἀποτέλεσμα αὐξήθηκε σημαντικά ὁ ἀριθμός τῶν Γερμανῶν πολιτῶν πού ἔσπευσαν νά προμηθευτοῦν τήν παλαιοῦ τύπου ταυτότητα πρίν ἔρθει ἡ 1/11/2010.

Σύμφωνα μέ μία μελέτη τῆς DEUTSCHE BANK, Σεπτέμβριος 2010, ἡ μοναδική χώρα στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πού τό 90% τῶν πολιτῶν τῆς χρησιμοποιεῖ ἠλεκτρονικές ταυτότητες εἶναι ἡ νεοφώτιστη στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση Ἐσθονία, μία χώρα 1,3 ἐκ. πολιτῶν. Σημαντική εἶναι ἡ χρήση της στήν Ἱσπανία (40% τοῦ πληθυσμοῦ), Βέλγιο (30%) Σουηδία (28%). Πολύ χαμηλά ποσοστά συναντᾶμε στήν Λιθουανία (12%) καί Πορτογαλία (12%). Ἡ Φιλανδία ἔχει περίπου 5% καί ἡ Ἰταλία 2%. Ἐπίσης σύμφωνα μέ τήν ἴδια μελέτη πληροφορούμαστε ὅτι στίς περισσότερες χῶρες ἡ χρήση τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας εἶναι προαιρετική: Αὐστρία, Βέλγιο, Φιλανδία, Λιθουανία, Σουηδία καί Ἰταλία.

 

6.  ΑΓΝΩΣΤΟ, ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ, ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓ­ΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΒΑΘΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Δέν γνωρίζουμε πόσο θά κοστίσει αὐτή ἡ διαδικασία. Δέν ὑπάρχει σαφής προϋπολογισμός. Καί νά ὑπάρξει σίγουρα θά ἀνατραπεῖ, ὅπως γίνεται σέ κάθε δημόσιο ἔργο. Αὐτό ἦταν καί ἕνα βασικό ἐπιχείρημα τῶν Ἄγγλων ἐνάντια στήν Ἀγγλική Κάρτα τοῦ Πολίτη ἡ ὁποία καί τελικῶς ἀποσύρθηκε ἀπό τήν νέα Κυβέρνηση τῆς Ἀγγλίας. Θά πρέπει σαφῶς νά διαχωριστεῖ τό κόστος τῆς ὀργάνωσης-ἀναδιοργάνωσης τῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν ἀπό τό κόστος γιά τήν ΚτΠ. Τό πρῶτο πρέπει νά τό ἀναλάβουμε ὡς κοινωνία γιά τά μακροπρόθεσμα ὀφέλη πού θά ἀποφέρει, στό δεύτερο πρέπει νά ποῦμε ὄχι.

Εἰδικά γιά τήν Ἑλληνική ΚτΠ μπορεῖ τελικά νά ἀποδειχθεῖ τό κόστος δυσθεώρητο μίας καί θά ἀπαιτήσει, γιά τήν ἔκδοσή της, ἐπιπλέον γραφειοκρατικές ἐνέργειες τόσο τοῦ Δημοσίου ὅσο καί τό Ἰδιωτικοῦ Τομέα. Δέν πρέπει νά παραλείπουμε καί τό σημαντικό κόστος ἐνοποίησης τῶν 5 -μέχρι στιγμῆς- ἐξαγγελθέντων καρτῶν (Ἀγορῶν, Ἐργαζομένου, Δημότη, Ὑγείας καί Πολίτη) σέ μία (Κάρτα τοῦ Πολίτη). Θά προστεθεῖ δηλ καί ἡ ἀπίστευτα κοστοβόρα καί γραφειοκρατική διαδικασία τῆς ἐνοποίησης τῶν Καρτῶν.

Συμπέρασμα: Πολλοί συνάνθρωποί μας, ἐγείρουν τήν ἑξῆς ἐρώτηση: «Μά καί σήμερα ἐάν θέλουν μέ παρακολουθοῦν, μέ διάφορες ἐφαρμογές πού χρησιμοποιῶ στήν ζωή μου (βλ κινητό τηλέφωνο, ἠλεκτρονικά διόδια, κάρτα εἰσόδου σέ κτίρια, πιστωτική, χρεωστική κάρτα, ἠλεκτρονικές ἀγορές μέσω internet κοκ), δέν καταλαβαίνω γιατί εἰδικά στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη πρέπει νά πῶ ὄχι, ἐφόσον χρησιμοποιῶ ὅλες τίς ἄλλες συσκευές. Ἐγώ ἔχω καθαρή καί διάφανη ζωή, δέν μέ ἐνδιαφέρει ἐάν καί ποιοί μέ παρακολουθοῦν».

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή:

 Μπορεῖ κάποιος νά κυκλοφορήσει χωρίς τήν ταυτότητά του;

-  ΟΧΙ.

-  Θά μπορεῖ νά κυκλοφορήσει χωρίς τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη;

-  ΟΧΙ.

-  Μπορεῖ ὅμως νά κυκλοφορήσει χωρίς τό κινητό του;

-  ΝΑΙ.

-  Μπορεῖ ἐάν θέλει νά κάνει ἀγορές μέ μετρητά;

-  ΝΑΙ.

-  Μπορεῖ ἐάν θέλει νά πληρώνει διόδια ἀντί νά ἔχει τήν ἠλεκτρονική συσκευή πληρωμῆς διοδίων; ΝΑΙ.

Ἡ δεσμευτικότητα, ἡ ὑποχρεωτικότητα, ἡ ταύτιση τῆς Κάρ­τας τοῦ Πολίτη μέ τόν ἄνθρωπο, ἡ ἀναγωγή τοῦ ἀνθρώπου σέ ἀριθμό πού θά τόν ὑποχρεώνει νά ἀφήνει τά ἠλεκτρονικά του ἴχνη θελημένα ἤ ἀθέλητα σέ δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, ὅποτε ὅλη ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου θά εἶναι «διάφανη» σέ ἐξευτελιστικό βαθμό, εἶναι τό πρόβλημα.

Τό κινητό ἐάν θέλω τό πετάω καί ἀπελευθερώνομαι, τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη μπορῶ νά τήν πετάξω; ΟΧΙ.

Ἐπειδή μουσκέψαμε ἀπό τήν ἠλεκτρονική βροχή καί καταιγίδα, πρέπει νά πέσουμε στήν θάλασσα καί νά πνιγοῦμε, εἶναι δηλαδή μάταιη κάθε περαιτέρω ἀντίσταση;

Καιρός εἶναι νά ξυπνήσουν οἱ ὀνειροπόλοι της ψηφιακῆς ἐποχῆς γιά νά μήν κληροδοτήσουμε στά παιδιά μας μία ἐφιαλτική ψηφιακή ἐποχή.