Συναξάρι

28 Ιουλίου: Οἱ Ἅγιοι Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καὶ Παρμενᾶς οἱ Ἀπόστολοι καὶ Διάκονοι.

«Ὃς ἐὰν θέλη ἐν ἡμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος».

Ὅποιος, δηλαδή, θέλει νὰ γίνει μέγας μεταξύ σας, εἶπε ὁ Κύριος, ἂς εἶναι ὑπηρέτης σας καὶ ἂς μαθαίνει νὰ γίνεται ἐξυπηρετικὸς στοὺς ἄλλους. Σ' αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀνθρώπων ἀνήκαν καὶ οἱ ἀπόστολοι – ἀπὸ τοὺς 70 μαθητὲς τοῦ Κυρίου – Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καὶ Παρμενᾶς. Αὐτοὶ ἦταν μεταξὺ τῶν ἑπτὰ ἐκλεγμένων διακόνων τῆς πρώτης χριστιανικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων (Πράξ. στ' 5).

27 Ἰουλίου: Μνήμη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.

AgiosPanteleimwn

Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων (Παντελέων τό πρότερον ὄνομα) καταγόταν ἀπό τή Νικομήδεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ἔζησε στά χρόνια τοῦ Μαξιμιανοῦ (286 - 305 μ.Χ.). Πατέρας του ἦταν ὁ Εὐστόργιος, ὁ ὁποίος ἦταν ἐθνικός καί μετά τίς νουθεσίες τοῦ γιοῦ του ἔγινε χριστιανός. Μητέρα του ἦταν ἡ Εὐβούλη, ἡ ὁποία προερχόταν ἀπό χριστιανική οἰκογένεια. Ἐκπαιδεύτηκε στήν ἰατρική ἀπό τόν Εὐφρόσυνο καί κατηχήθηκε στή χριστιανική πίστη καί βαπτίσθηκε ἀπό τόν πρεσβύτερο Ἐρμόλαο.

«Ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ οἱ ἰδέες … τοῦ «Προγράμματος Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικά».

Ἱερὰ Μητρόπολις Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου

Μέσα στήν διάρκεια τοῦ ἔτους ἡ Ἐκκλησία μας ἀφιερώνει κάποιες Κυριακές στούς ἁγίους θεοφόρους Πατέρες τῶν ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Τήν 13η Ἰουλίου ὅμως, ἄν πέσει Κυριακή ἤ τήν πρώτη  Κυριακή μετά ἀπ᾿ αὐτήν,  τήν ἀφιερώνει σέ ὅλους τούς ἁγίους Πατέρες καί τῶν ἑπτά παραπάνω Συνόδων. Ἄς προσέξουμε  λοιπόν ἐπιλεκτικά μία ἀπό αὐτές τίς Κυριακές σέ συνάφεια μέ τό φλέγον θέμα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν.