«Γιατί ἐπιμένουν νά δοθεῖ στούς παπικούς, ὀρθόδοξος ναός στήν Πάτμο;;;»

τοῦ Θεολόγου Μαυρουδῆ
www.patmostimes.gr

Patmos[ΣΧΟΛΙΟ "ΟΡΘΡΟΥ"]
Μέ ἀφορμή τήν ἀναστάτωση πού προέκυψε στό ἱερό νησί τῆς Πάτμου, μετά ἀπό σχετική αἴτηση τοῦ Πατριαρχείου περί παραχωρήσεως Ἱεροῦ Ναοῦ στούς Ρωμαιοκαθολικούς γιά τέλεση τῶν λατρευτικῶν τους ἀναγκῶν, ἀνεβάζουμε ἕνα πολύ ὡραῖο ἄρθρο πού δημοσιεύθηκε στό διαδίκτυο, ἀφοῦ βραβεύσουμε τήν ἱστορική Ἱερά Μονή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου πού ἀρνήθηκε νά ἱκανοποιήσει τό αἴτημα ἀλλά καί ὅλο τόν πιστό λαό τῆς Πάτμου πού κρατᾶ γερά τήν πίστη του καί ἀρνεῖται κάθε βέβηλη πράξη.


Πληροφοροῦμαι μέ ἀγωνία καί ἀνησυχία τήν ὕπουλη ἀνακίνηση τοῦ θέματος τῆς παπικῆς ἐκκλησίας στήν Πάτμο καί ἀντιδρῶ.

Στή λογική τοῦ ὅτι, ἐπειδή οἱ Παπικοί μᾶς δίνουν ναούς στό ἐξωτερικό γιά νά τελοῦμε τή θεία λειτουργία, θά πρέπει νά τούς δίνουμε κι ἐμεῖς, ὑπάρχει τεράστια διαφορά.

Οἱ Παπικοί δέν ἔχουν πρόβλημα νά μετατρέπουν τούς ναούς τους σέ μπάρ, ἑστιατόρια, χώρους συναυλιῶν κ.λ.π.. Θυμηθεῖτε τόν Ὀκτώβρη τοῦ 2014 ὅταν παραχώρησαν τήν Capella Sixtina, ἔμβλημα καί σύμβολο τοῦ Βατικανοῦ, γιά συναυλία τῶν Rolling Stones καί μέ τήν ἀντίδραση τοῦ κόσμου ἄλλαξαν γνώμη!.

Τώρα γιά τίς δῆθεν λειτουργίες τους δέν ζητοῦν ἕνα οἰκόπεδο στό ὁποῖο ἀνεμπόδιστα θά χτίσουν ναό στό νησί τῆς Ἀποκάλυψης, μέ δικαίωμα πού ἀπορρέει ἀπό τή διάταξη τοῦ ἄρθ. 13 τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά ὀρθόδοξη ἐν λειτουργίᾳ ἐκκλησία!.. Αὐτό γίνεται γιά δυό λόγους:

Πρῶτον γιατί δέν μποροῦν νά βγάλουν ἄδεια ἤ γιά ἐκκλησιαστική κοινότητα ἤ γιά εὐκτήριο οἶκο σύμφωνα μέ τούς ὅρους καί τίς ἐπιταγές τοῦ νέου νόμου 4301/2014, γιατί καί στίς δυό περιπτώσεις δέν πληροῦνται οἱ προϋποθέσεις ἀνοικοδόμησής της, δηλαδή ὕπαρξη καθολικῆς κοινότητας στό νησί 300 ἀτόμων πού θά ὑπογράψουν τήν αἴτηση καί καθολικό ἱερέα- λειτουργό μόνιμο κάτοικο Πάτμου. Οὔτε ἡ Ἄγ. Εἰρήνη γιά εὐκτήριος οἶκος μπορεῖ νά ἐγκριθεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας γιατί δέν πληροῖ τίς προϋποθέσεις τοῦ νόμου καί ἀσφαλῶς πολλές εἶναι οἱ ἐπιφυλάξεις τῶν κατοίκων.

Ὕστερα, πῶς μπορεῖ νά χορηγηθεῖ ἄδεια ἀπό τήν ἐπιτροπή τοῦ ἄρθ. 4 τοῦ Ν. 1155/1981 γιά τήν ἱερότητα τῆς Πάτμου, ἀφοῦ οἱ χρήσεις αὐτές καί ἐκμεταλλεύσεις τοῦ χώρου αὐτοῦ «..πρός κοινή ἐν τῇ κοινωνίᾳ διαβίωση πλειόνων ἤ ἐκμετάλλευση χώρων συναθροίσεως τοῦ κοινοῦ.., μετά βεβαιότητος θά διαταράξουν κάθ οἱονδήποτε τρόπο τόν ἱερό χαρακτήρα τῆς Πάτμου, ἤ θά παρακωλύουν τήν ἄσκηση τῆς θείας λατρείας..»;.. Ἡ ἔννοια τῆς ἱερότητας τοῦ χώρου δέν εἶναι μόνο ἡ ἀφιέρωσή της στό θεό, ἀλλά καί ἡ διατήρηση τοῦ σεβασμοῦ πρός τόν τόπο λατρείας, πού πρέπει νά παραμένει ἀπρόσβλητος καί ἀναλλοίωτος.

Δεύτερο, διότι ἡ Πάτμος, ὡς παγκόσμιο θρησκευτικό κέντρο καί μοναδικότητας καί ἰδιαιτερότητας νησί, εἶναι ὁ καταλληλότερος χῶρος πονηρῆς ἀπόκτησης ἀπό τούς Παπικούς δικαιωμάτων ἰσοτιμίας καί ἰσοκυρίας ἐπί τῶν προσκυνημάτων, ἔναντι τῶν ὀρθοδόξων, παρά τό ὅτι στό νησί δέν ζεῖ κανείς καθολικός. Αὐτή ἡ προφανής ἔλλειψη πλήρους ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας, πού πηγάζει ἐκ τοῦ πονηροῦ, ἕλκει τή ρίζα της ἀπό τήν οὐνιτική δράση τῶν παπικῶν στίς χῶρες πού παρεισέφρησαν μέχρι σήμερα (Πολωνία, Οὐκρανία, Ἱεροσόλυμα κλπ) μέ πρόσχημα τήν δῆθεν προώθηση τῆς ἕνωσης τῶν δυό Ἐκκλησιῶν, στίς ὁποῖες ὅμως ὁ καθολικός κλῆρος αὐτό πού ἐπεδίωκε στήν πραγματικότητα ἦταν ἡ προσέλκυση τῶν πιστῶν στό λατινικό τυπικό. Δέν εἶναι χῶρος παράθεσης τῶν πολλῶν διαφορῶν πού χωρίζουν τίς δυό Ἐκκλησίες, ἀλλά, ὅσο ὁ Πάπας διεκδικεῖ τά πρωτεῖα, θεωρώντας τόν ἑαυτό του μοναδικό ἀντιπρόσωπο τοῦ Χριστοῦ στή γῆ καί διάδοχο τοῦ Ἁγ. Πέτρου καί ὅσο ζητεῖ ἀπό τούς Ὀρθοδόξους ὑποταγή καί ὑπακοή στίς ἀλλαγές καί νεωτερισμούς στό Δόγμα καί κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, θά ἀργήσει ἡ πολυπόθητη Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν.

Ὁ δέ Ἑλληνικός λαός, τραγικά ἀνυποψίαστος καί ἀδιαφώτιστος σέ δογματικά καί λατρευτικά θέματα, βαθμηδόν θά ἐθίζεται στή νοσηρή πνευματική ἀτμόσφαιρα, ἡ ὁποία δυστυχῶς, ἐξαιτίας τῆς ἀγωνίας γιά ἐπιβίωση, ἔχει παραλύσει τά ὀρθόδοξα ἀνακλαστικά του!