Ἡ ENCA Hellas, ἐγκυμονεῖ κινδύνους γιὰ τὴν πίστη, Πρεσβ. Βασιλείου Σπηλιοπούλου.

Ἡ ENCA Hellas (ἑλληνικὸ Δίκτυο γιὰ τὸ Σεβασμὸ στὴ Γέννα) ἐγκυμονεῖ κινδύνους γιὰ τὴν πίστη.

Δημοσιεύτηκε 25 Μαΐου 2013. Συντάκτης: hristospanagia

ENCA

Τὸ «Ἑλληνικὸ Δίκτυο γιὰ τὸ Σεβασμὸ στὴ Γέννα» ἢ ἀλλιῶς ΕΝCA Hellas εἶναι ἕνα δίκτυο φορέων καὶ ὀργανισμῶν οἱ ὁποῖοι δικτυώνονται προκειμένου νὰ ἐνισχύσουν καὶ νὰ προωθήσουν τόσο τὴν περιγεννητικὴ φροντίδα στὴ χώρα μας καὶ τὸν σεβασμὸ στὴν ἴδια τή γέννα, ὅσο καὶ τὸν φυσιολογικὸ τοκετό, τὸ μητρικὸ θηλασμὸ καὶ γενικῶς τὴν ἰδέα ὅτι ἡ γέννα εἶναι μία φυσικὴ διαδικασία καὶ ὄχι μία ἀσθένεια ποὺ ἀπαιτεῖ ἰατρικὴ παρέμβαση, ὄχι μία ἰατρικὴ πράξη.

Εἶναι εὐνόητο καὶ ὀφείλουμε νὰ τὸ ἀναγνωρίσουμε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὅτι οἱ σκοποὶ τοῦ δικτύου εἶναι ἀγαθοὶ καὶ οἱ στόχοι ἐπαινετοί. Ὅμως, γιὰ μία ἀκόμη φορά, τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν καὶ οἱ φιλοσο­φικὲς ἰδέες ποὺ μειγνύονται καὶ σερβίρονται μαζὶ μὲ τοὺς κατὰ τὰ ἄλλα ἀγαθοὺς σκοπούς, μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ προβάλουμε ἐνστάσεις καὶ νὰ ἐνημερώσουμε ἐκείνους τοὺς πιστοὺς ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ κρατήσουν τὴν Ὀρθόδοξη Πί­στη τους κρυστάλλινη καὶ ἀνόθευτη ἀπὸ κάθε πλάνη, ὅτι οἱ ἰδέες καὶ οἱ πρακτικὲς ποὺ προωθεῖ τὸ δίκτυο εἶναι ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Πίστη μας καὶ προβάλλονται ἀπὸ τὸ κίνημα τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

Ὅσο, λοιπόν, καὶ ἂν ἐπαναλαμβανόμαστε ἢ ὅσο κι ἂν γινόμαστε κουραστικοὶ εἴμαστε ὑποχρεωμένοι γιὰ μία ἀκόμη φορά νὰ ἐπισημάνουμε τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ διάφορες ὁμάδες, σύλλογοι, σωματεῖα, Μ.Κ.Ο χρησιμοποιοῦν πραγματικὲς ἢ πλασματικές, μεγάλες ἢ μικρὲς ἀνάγκες ποὺ προκύπτουν στὴν καθημερινότητά μας γιὰ νὰ προωθήσουν τὶς ἰδέες τῆς «Νέας Ἐποχῆς» δηλητηριάζοντας καὶ νοθεύοντας τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα, ἀσχέτως ἂν αὐτὸ γίνεται συνειδητὰ ἢ ἀσυνεί­δητα. Ἔτσι μέσα ἀπὸ κάθε πτυχὴ τῆς καθημερινότητάς μας, ἀπὸ τὴν ὑγεία μέχρι τὴ διακόσμηση, εἰσβάλλουν ἀλλότριες φιλοσοφίες ποὺ ἀλλοιώνουν τὸ Ὀρθόδοξο φρόνημά μας καὶ συνεπῶς καὶ τὸ ἦθος μας, τὸ βίωμά μας, μὲ σοβαρὸ τὸν κίνδυνο νὰ μὴν βιώνουμε τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀξιοσημείωτο δὲ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἄρνηση τῆς Πίστεως, ἀκόμη καὶ ὅταν γίνεται ἀκουσίως καὶ ἀσυνειδήτως, πάντως μᾶς ἀπογυμνώνει ἀπὸ τὴ Θεία Χάρη καὶ μᾶς καθιστᾶ ψεῦ­τες καὶ ἀσυνεπεῖς μπροστὰ στὶς ὑποσχέσεις ποὺ δώσαμε κατὰ τὴ Βάπτισή μας, ἀποτασσόμενοι κάθε μεθοδεία τοῦ πονηροῦ.

Ἂς δοῦμε, ὅμως, τί ἀκριβῶς ἐννοοῦμε, μέσα ἀπὸ τὸ «ἡμερολόγιο ἀνοιχτῶν δράσεων» τοῦ δικτύου ποὺ ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τῆς «διεθνοῦς ἑβδομάδας γιὰ τὸ σεβασμὸ στὴ γέννα» καὶ λαμβάνει χώρα ἀπὸ 20 ἕως 27 Μαΐου σὲ ὅλη σχε­δὸν τὴν Ἑλλάδα. Ἕνα «ἡμερολόγιο» μέσω τοῦ ὁποίου δοξάζεται καὶ λατρεύεται ὁ Ὁλισμὸς καὶ ὁ θεὸς τοῦ Ὁλισμοῦ καὶ αὐτὴ ἡ κτίση παρὰ ὁ Κτίσας!

Ξεκινοῦμε ἀπὸ τὴν 18η Μαΐου καὶ τὴν Τρίπολη ὅπου πραγματοποιήθηκε διημερίδα-οἰκοσυνάντηση περί τῶν σπόρων τῆς ζωῆς μὲ ὁμιλία πού εἶχε σά θέμα «σεβασμὸς στὴ γῆ, σεβασμὸς στὴ γέννα». Προφανῶς πρόκειται γιὰ μία προσπάθεια νὰ συν­δεθεῖ ἡ οἰκολογία μὲ τὴ γέννα τοῦ ἀνθρώπου. Οἰκολογία ὅμως ἀπό τήν κακή της πλευρὰ- ποὺ δὲν ἀναφέρεται στὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, ὡς δῶρο Θεοῦ, ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ὁ Θεὸς ὅρισε διαχειριστὴ του (τοῦ περιβάλλοντος),- ἀλλὰ ποὺ προτρέπει σὲ ἀπολυτοποίηση καὶ λατρεία τῆς κτίσεως.

Αὐτὸ ἐξάλλου ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴ συμμετοχὴ τῆς κοινότητας «ΠΕΛΙΤΙ», ἡ ὁποία προβάλλει σαφῶς ὁλιστικὲς καὶ ἀνατολίτικες φιλοσοφικὲς ἰδέες καὶ πρακτικὲς καὶ κάθε ἄλλο παρὰ συμβατὴ μὲ τὴν Ὀρ­θόδοξη Πίστη καὶ ζωὴ μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ – παρὰ τὸ ἀτυχὲς γεγονὸς τῆς προβολῆς της καὶ συνεργασίας της μὲ Μονὲς καὶ Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας μας.

Στίς 20 Μαΐου στὸ Μαρούσι ἡ κ. Ἀνδρεουλάκη δίδαξε θεωρία καὶ πρακτική τῆς ρεφλεξολογίας. Ἡ Χάρις Παπανικολάου, δασκάλα γιόγκα, σωματικὴ θεραπεύτρια καὶ ἐκπαιδεύτρια βρεφικοῦ μασάζ, προέβαλε ντοκιμα­ντὲρ σχετικὸ μὲ τὸ θέμα στὸ Ψυχικό. Ἡ κ. Ὄλγα Γκουνή, προγεννητικὴ ψυχοθεραπεύτρια καὶ Διευθύντρια τοῦ Κέντρου Προγεννητικῆς Ψυχολογίας «cosmoanelixis» πραγματοποίησε γιορτὴ γιὰ τὸ κα­λωσόρισμα τῶν ἀγέννητων παιδιῶν. «Οἱ μνῆμες μὲ τὶς ὁποῖες ἀσχολεῖται ἡ προγεννητικὴ ἀνάλυση εἶναι μνῆμες μὲ μεγάλη συναισθηματικὴ φόρτιση. Θὰ μπορούσαμε νὰ τὶς ποῦμε τραυματικές. Καὶ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ τὶς ἀνασύρουμε καὶ νὰ τὶς θεραπεύσουμε ἐπειδή, ὅπως γίνεται μὲ τὰ περισσότερα συναισθηματικὰ φορτισμένα γεγονότα, ἀσυνείδητα ζοῦμε στὴ σκιά τους. Δηλαδή, ζοῦμε καὶ ἀντιδροῦμε συναισθηματικά, λὲς καὶ τὸ γεγονὸς ἐξελίσσεται τώρα. Γιὰ νὰ φύγουμε ἀπὸ τὸν ἀντίκτυπο τοῦ γεγονότος, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ τὸ ἀναθεωρήσουμε καὶ νὰ τὸ ἀπελευθερώσουμε… Τὸ μοντέλο τῆς Ὁλιστικῆς Προγεννητικῆς Ἀνάλυσης λέει ὅτι μποροῦμε πολὺ εὔκολα νὰ ἀνακαλύψουμε τὶς αἰτίες αὐτῶν τῶν ἀντιδράσεων καὶ συμπερι­φορῶν μὲ τὴ Θεραπεία τῆς Προγεννητικῆς Μνήμης. Ὅλη ἡ δουλειὰ γίνεται μὲ τὸν Ἀνώτερο Ἑαυτὸ τοῦ ἀνθρώπου κι᾿ ὄχι τὴν προσωπικότητά του, ἐπειδὴ ἡ βασικὴ λειτουργία τῆς προσωπικότητας εἶναι νὰ προστατεύσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν πόνο κι ἔτσι δὲν φέρνει μπροστὰ ὀδυνηρὲς μνῆμες» (http://www.ionianet.gr/content.php?cat_id=23&id=285). Ἄν, λοιπόν, λίγο προσέξουμε θὰ δοῦμε «ὁλιστικὴ ἀνάλυση» καὶ δουλειὰ μὲ τὸν «Ἀνώτερο Ἑαυτό». Ἀντὶ δηλαδὴ πράγματι νὰ προσπαθήσουμε «ἐκ κοιλίας μητρός» νὰ χαριτώσουμε τὸν ἄνθρωπο, ὅπως ἔλεγε ὁ π. Πορφύριος, παραδίδουμε τὸ ἔμβρυο σὲ ὁλιστικὲς «θεραπευτικές» μεθόδους καὶ σὲ αὐτοεξελικτικὲς μεθόδους, παρου­σιάζοντας τὸ ἴδιο ψεῦδος ποὺ ὁ διάβολος παρουσίασε στὴν Εὔα – καὶ ἐμπλέκοντάς το μὲ ἀμφίβολες «ἐνέργειες»!

Ἐκτὸς δὲ ὅλων τῶν παραπάνω ἡ κ. Γκουνὴ μιλᾶ καὶ γιὰ θεραπεία μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ νοῦ προβάλλοντας σχετικοὺς θεραπευτὲς καὶ μεθόδους. Διαβάζουμε σὲ ἄρθρο στὸ cosmoanelixis.gr: «Ὅλα εἶναι στὸ Νοῦ σας»: « δὲν εἶναι μόνο τὸ ὄνομα τῆς ἐκπομπῆς ποὺ ὁ Tag καὶ ἡ Judith Powell παρουσιάζουν στὴν Ἀμερικανικὴ τηλεόραση. Εἶναι ἐπίσης ἡ φιλοσοφία τῆς δουλειᾶς τους, ἡ ἀποτελεσματι­κότητα τῆς ὁποίας δοκιμάστηκε προσωπικὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Tag ὅταν πρὶν ἀπὸ 20 χρόνια θεράπευσε μὲ τὶς δυνά­μεις τοῦ Νοῦ του τὸ πόδι του». Σημειωτέον ὅτι θεραπεύτηκε μὲ τὸ νοῦ του ἀπὸ ὀστεομυελίτιδα, ἐνῶ τὸ ἄρθρο καταλήγει μὲ τὰ ἑξῆς καταπληκτικὰ : «δὲν εἶναι τυχαῖο βέ­βαια ὅτι ὁ Tag, μεταξὺ ἄλλων, ἔχει πά­ρει τὸ Προεδρικὸ Κύπελλο τοῦ Silva Mind Control σὰν ὁ καλύτερος ὁμιλη­τὴς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Τελειώνοντας τὴ συνέντευξή μας, ὅμως, ζη­τᾶμε ἀπὸ τοὺς Powell νὰ περιγράψουν μὲ λίγα λόγια τὴν δουλειά τους». «Πρακτικὴ μεταφυσικὴ ποὺ στηρίζεται σ᾿ ἐκτε­ταμένη ἔρευνα», μᾶς λένε. Καὶ συνεχίζουν: «Νὰ θυμόμα­στε ὅτι τὸ ΅μετά-΅ σημαίνει πέρα ἀπό, παράλληλα μέ. Δὲν μπορεῖς νὰ χωρίσεις τὴ Φυσικὴ ἀπὸ τὴ Μεταφυσική. Εἴ­ναι ἡ ἴδια «δύναμη» χρησιμοποιώντας διαφορετικὴ λέξη. Ὅποιος δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβει πὼς ἡ Φυσικὴ καὶ ἡ Με­ταφυσικὴ εἶναι τὸ ἴδιο, ἁπλὰ ἔχει περιορισμένο λεξιλόγιο»».

Τὴν ἴδια μέρα στὸ Χαλάνδρι ἡ κ. Βαπορίδη δίδαξε Aqua yoga γιὰ ἐγκύους ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι ἡ φιλοσοφία τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν ἔχει εἰσβάλει σὲ κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς μας καὶ μὲ κάθε μορφή. Ἐξάλλου ἡ κ. Βαπορίδου μᾶς ἐξηγεῖ ὅτι «Τὸ aqua yoga βασίζεται στὶς ἀρχὲς τῆς yoga καὶ στόχος του εἶναι νὰ βοηθήσει τὴ μέλλουσα μητέρα καὶ τὸ μωρὸ νὰ χαλαρώνουν, ἀπολαμβάνοντας μαζὶ ἁπλὲς κινήσεις, συνδυασμένες μὲ τὸν ἔλεγχο τῆς ἀναπνοῆς» (familylife.gr).

Τὴν Τρίτη 21 Μαΐου βλέπουμε ἐκδήλωση μὲ τὴν κ. Γεωργία Φραγκάκη καὶ τὸν διαδικτυακὸ ραδιοσταθμὸ «Ὑπερνόηση». Ἡ κ. Φραγκάκη, στὸ αὐτοβιογραφικό της (http://ypernoisisradio.gr), μᾶς λέει ὅτι: «Ἀσχολήθηκα μὲ τὴν αὐτογνωσία μου μέσα ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ /δέντρου τῆς ζωῆς/ καὶ διάφορα σεμινάρια καὶ βιβλία». Ἂν καὶ δὲν μᾶς λέει ξεκάθαρα τί εἶναι ἡ διδασκαλία «τοῦ δέντρου τῆς ζωῆς» στὴν ὁποία ἀναφέρεται, πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι τὸ «δέντρο τῆς ζωῆς» εἶναι μία καμπαλιστικὴ θεωρία ποὺ ἑρμηνεύει ὑποτίθεται τὴ δημιουργία τοῦ κόσμου ἀπὸ τὰ Σεφιρὼθ καὶ ἔχει ἀπόλυτη σχέση μὲ τὸ μυστικισμὸ καὶ τὴ μαγεία.

«Ἡ ἐπαφή μου μὲ τὴ σωματικὴ ψυχοθεραπεία μὲ τὴ μέθοδο τῆς Βιοσύνθεσης (www.biosynthesis.gr) ἦταν καθοριστικὴ γιὰ τὴν πορεία μου». Πρόκειται στὴν πραγματικότητα γιὰ μία μέθοδο αὐτοπραγμάτωσης πού, σύμφωνα μὲ τὴν διαφημιζόμενη ἱστοσελίδα, «ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν David Boadella». «Ἡ Βιοσύνθεση ἐρευνήθηκε καὶ ἐξελίχθηκε ἀπὸ τὸν David Boadella τὰ τελευταῖα 30 χρόνια καὶ συνεχίζει νὰ ἐξελίσσεται θεωρητικὰ καὶ μὲ ἕνα εὐρὺ φάσμα πρακτι­κῶν ἐφαρμογῶν ἀπὸ τοὺς Silvia Specht Boadella καὶ David Boadella καθὼς καὶ ἀπὸ στελέχη τοῦ International Faculty of Biosynthesis. Ἡ Βιοσύνθεση βασίζεται στὶς ἐνεργητικὲς θεωρίες τοῦ Wilhelm Reich καθὼς καὶ στὶς ἀνακαλύψεις τῶν Francis Mott καὶ Frank Lake σχετικὰ μὲ τὶς πρὸ καὶ περιγενετικὲς διαδικασίες. Ἐπηρεάστηκε ἐπίσης σημαντικὰ ἀπὸ τὴν ἔρευνα τοῦ Stanley Kelleman σχετικὰ μὲ τὶς διαμορφωτικὲς διαδικασίες καὶ τὴ συναισθηματικὴ ἀνατομία. Ἡ βασικὴ ἐπιστημονικὴ ἰδέα βασίζεται στὶς ἀνακαλύψεις τοῦ κβαντικοῦ φυσικοῦ David Bohm σχετικὰ μὲ τὴ σημασία τοῦ σώματος, καθὼς καὶ τοῦ βιολόγου Rupert Sheldrake σχετικὰ μὲ τὰ μορφογενετικά πεδία» (http://www.psychodos.gr). Ἂς θυμίσουμε ὅτι ὁ Βίλχελμ Ράιχ πίστευε ὅτι ὅσο πιὸ περιορισμένη εἶναι ἡ δυνατότητα ὀργασμοῦ τόσο ὀξύνονται οἱ ψυχικὲς παθήσεις. Ὁ Ράιχ γελοιοποιήθηκε ἀπὸ τὸν ἐπιστημονικὸ κόσμο καὶ φυλακίστηκε γιὰ τὶς ἐπικίνδυνες ἀπόψεις καὶ μεθόδους του. Σχεδὸν αὐτονόητο τυγχάνει ὅτι οἱ ἀπόψεις τοῦ Ράιχ εἶναι γεμάτες μὲ ἀποκρυφισμό! Τὰ ἴδια ἰσχύουν καὶ γιὰ πολλοὺς ἄλλους ἀπὸ τοὺς ἀναφερομένους.

«Εἶμαι ἐνεργὸ μέλος τῆς Ροδιᾶς, μίας πρωτοβουλίας γονέων καὶ ἐκπαιδευτικῶν ποὺ ἐμπνευσμένοι ἀπὸ τὴν παιδαγωγική του Ροῦντολφ Στάινερ χτίζουν μία νέα ἄποψη γιὰ τὴν ἐκπαίδευση». Ὁ Ροῦντολφ Στάινερ, τὸν ὁποῖο ἀναφέραμε καὶ παραπάνω, ἦταν μέλος τῆς Θεοσοφικῆς ἑταιρείας ἀπὸ τὴν ὁποία διασπάστηκε. Δὲν πιστεύει στὴν ὕπαρξη προσωπικοῦ Θεοῦ ἀλλὰ σὲ ἀπρόσωπο πνεῦμα, υἱοθετεῖ πλήρως τὶς θεωρίες τοῦ κάρμα καὶ τῆς μετενσάρκωσης μέσω τῆς ὁποίας ἐπιστρέφει ὁ ἄνθρωπος στὸν ἀπρόσωπο θεό, ἑρμηνεύει τὴν Ἁγία Γραφὴ ἀποκρυφιστικὰ καὶ θεωρεῖ ὅτι οἱ Ἀπόστολοι, ἀκόμα καὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, πέρασαν ἀπὸ διάφορα μυητικὰ στάδια. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι τὶς ἀπόψεις αὐτὲς τὶς προωθεῖ ἡ «Ἀνθρωποσοφία», ὅπως λέγεται ἡ κίνηση ποὺ ἵδρυσε ὁ Στάινερ, μέσω ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων καὶ μέσω τῆς προσπάθειας ἵδρυσης σχολείων ποὺ βασίζονται στὶς θέσεις τοῦ Στάινερ.

Στὰ ἴδια ἀκριβῶς πλαίσια κινεῖται καὶ ὅλο τὸ διαδικτυακὸ ραδιόφωνο «Ὑπερνόηση» ποὺ προβάλλει κάθε ὁλιστικὴ καὶ ἀποκρυφιστικὴ ἰδέα. Καθαρῶς ὁλιστικὸ εἶναι καὶ τὸ κέντρο HOPE Centro Rosas ποὺ βρίσκεται στὴν Ἀθήνα καὶ με­τέχει ἐνεργὰ στὸ πρόγραμμα τοῦ δικτύου.

Μέσα, ὅμως, ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ προγράμματος θὰ βροῦμε ἀκόμη ὁμιλίες καὶ σεμινάρια γιὰ τὰ ἀνθοϊάματα Bach καὶ τὴν ἀνθοθεραπεία.

Τὴν κ. Ἕλενα Γκώγκου ποὺ ταυτοχρόνως εἶναι θεραπεύτρια σιάτσου, ρέικι, ἠχοθεραπείας, χρωματοθεραπείας, ἀνθοϊαμάτων καὶ Time Therapy.

Τὴν κ. Νίτυα Γεωργοπούλου θεραπεύτρια Tibetan Pulsing τὸ ὁποῖο «εἶναι τὸ θεραπευτικὸ σύστημα ποὺ βασίζεται πάνω σὲ τεχνικὲς ποὺ χρησιμοποιοῦσαν καὶ χρησιμοποιοῦν στὰ μοναστήρια τοῦ Θιβὲτ καὶ τῆς Κίνας, ἐδῶ καὶ 5000 χρόνια. Πρόκειται γιὰ τὸ συνδυασμὸ Ἦχος – Ἄγγιγμα – Παλμὸς τῆς Καρδιᾶς. Αὐτὸ τὸ ἄγγιγμα καὶ ὁ παλμὸς τῆς καρδιᾶς ἐνεργοῦν πάνω στὸ νευρικό μας σύστημα, διασπώντας καὶ ἐξαλείφοντας τὴν ἀρνητικὴ ἐνέργεια καὶ τὰ μπλοκαρίσματα ποὺ ἔχουν συσσωρευτεῖ. Τὰ μπλοκαρίσματα, ἔχουν δημιουργηθεῖ καὶ ἀποτυπωθεῖ πάνω στὸ νευρικό μας σύστημα μέσα ἀπὸ τὰ ψυχικὰ καὶ συναισθηματικὰ σὸκ ποὺ ἔχουμε περάσει, κυρίως στὴν παιδική, βρεφική, ἀκόμα καὶ ἐμβρυακὴ ἡλικία»( http://www.tibetanpulsing.gr/).

Τὶς κυρίες Ἦρα Φωστηροπούλου καὶ Τάμι, Πιστοποιημένες θεραπεύτριες baby bonding & baby yoga.

Τὶς κυρίες Ἐλευθερία Δημοπούλου, πρόεδρο τοῦ συλλόγου «ΕΥΤΟΚΙΑ», Εὐαγγελία Φιλιππάκη, μέλος τοῦ συλλόγου καὶ Εὐαγγελία Χρηστάκου, ἀντιπρόεδρο τοῦ συλλόγου ποὺ ἔχει παρακολουθήσει, ὅπως ἡ ἴδια μᾶς λέει «σεμινάρια καὶ συνέδρια γύρω ἀπὸ θέματα θηλασμοῦ καὶ ἐναλλακτικῶν μεθόδων τοκετοῦ, ὁμοιοπαθητικῆς, ρεφλεξολογίας καὶ ἀποκατάστασης πυελικοῦ ἐδάφους» (http://www.eutokia.gr).

Τὸ κέντρο ΟΜ Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre «ἕνα εἰδικευμένο κέντρο ἐκπαίδευσης στὶς μεθόδους τῆς Φυσικῆς Θεραπευτικῆς καὶ Παραδοσιακῆς Ἀνατολικῆς Ἰατρικῆς» (http://shiatsu.gr).

Τὸν κ. Γιῶργο Παντούλα, ποὺ εἰδικεύεται στὸ θέμα «Ἡ διὰ χειρὸς     θεραπευτικὴ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα»

http://www.youtube.com/watch?v=cLvSUwCvRrU) καὶ τὴν ὀστεοπαθητική, «ἕνα σύστημα ὁλιστι­κῆς ἀξιολόγησης καὶ θεραπείας ποὺ ἀναγνωρίζει παθολογίες καὶ δυσλειτουργίες στὴν ἀνθρώπινη κατασκευή, καὶ ἀποσκοπεῖ στὴν ἀντιμετώπιση καὶ διόρθωσή τους» (http://www.osteopathy.gr).

Τὴν κ. Γαία Λάσκου, ἡ ὁποία συνεργάζεται μὲ τὸν νεοεποχήτικο σύλλογο «Νέα Γουινέα» καὶ «ἐργάζεται ὡς βοηθὸς μητρότητας τοκετοῦ, δασκάλα περιγεννητικῆς γιόγκα, χορεύτρια καὶ δασκάλα τοῦ χοροῦ τῆς κοιλιᾶς καὶ ἐνεργειακὴ θεραπεύτρια.» (http://neaguinea.org/2510-ἐκδήλωση-γιά-τὴν-αὐτοδιαχείριση-τοῦ).

Τὴν κ. Σοφία Τσουμάκη, ἡ ὁποία «ἀσκήθηκε καὶ ἐκπαιδεύθηκε σὲ διάφορα συστήματα ἐνεργειακῶν θεραπειῶν (πρανική θεραπεία, ρέϊκι, πνευματικὴ θεραπεία κ.ἄ.) καθὼς καὶ στὴ γιόγκα…. τὸ 1998, ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Γιόνα, μέσα ἀπὸ τὴ θεραπεύτρια καὶ δασκάλα της Ἰωάννα Γκολφινοπούλου. Τὸ 2000 ὁλοκληρώνει τὶς σπουδές της, ὡς εἰσηγήτρια στὸ σύστημα τῆς Σατυανάντα γιόγκα (ἕνα γιογκικὸ σύστημα ποὺ δίνει ἔμφαση στὴν καλλιέργεια τῆς ἐπίγνωσης ὡς τρόπο ζωῆς), ἐνῶ τὸ 2002 ὁλοκληρώνει ἐπίσης τὸ πρῶτο ἔτος ἀνώτατων ἀκαδημαϊκῶν σπουδῶν στὴ φιλοσοφία τῆς γιόγκα τοῦ Γιογκικοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μπιχὰρ τῆς Ἰνδίας σὲ συνεργασία μὲ τὸ Σατυανάντασραμ Ἑλλάδος. Τὸ 2001 ξεκινᾶ ἡ ἐκπαίδευσή της στὴ μέθοδο τῆς Συστημικῆς Ἀναπαράστασης Ἀνθρωπίνων καὶ Οἰκογενειακῶν συστημάτων (ἕνα ἐναλλακτικὸ [βλέπε ἀποκρυφιστικό] σύστημα οἰκογενειακῆς θεραπείας τοῦ φιλόσοφου/ψυχοθεραπευτῆ Μπὲρτ Χέλινγκερ) στὴν Ἀθήνα μὲ τὸν Δημήτρη Σταυρόπουλο, ἡ ὁποία θὰ συνεχιστεῖ καὶ θὰ ὁλοκληρωθεῖ μέσα στὰ ἑπόμενα 5 χρόνια στὸ ἐξωτερικὸ μὲ τὸν ἴδιο τὸν Μπὲρτ Χέλινγκερ καὶ τοὺς μαθητές του. Τὸ 2008 ὁλοκληρώνει στὴν Αὐστρία τὴ μετεκπαίδευσή της στὴ[ν] Πνευματικὴ Ἀναπαράσταση, τὴ νέα μέθοδο Συστημικῆς Ἀναπαράστασης Οἰκογενειακῶν Συστημάτων, μὲ τὸν ἴδιο τὸ Μπὲρτ Χέλινγκερ, ἐνῶ ξεκινᾶ τὴν ἐκπαίδευσή της στὸ θεραπευτικὸ σύστημα τῆς παιδο­ψυχολόγου Γίρινα Πρέκοπ “ἀγκαλιὰ ἀγάπης”, ποὺ ἑστιάζεται στὴ θεραπεία τῶν οἰκογενειακῶν σχέσεων καὶ τῶν τραυμάτων τῆς παιδικῆς ἡλικίας. Ἔχει ἐπίσης μυηθεῖ στὴν τέχνη τοῦ “αὐθεντικοῦ παιχνιδιοῦ” τοῦ Φρὲντ Ντόναλντσον, στὴ “διαισθητικὴ θεραπεία” τῆς Βίβιαν Μέντζιβαρ καὶ εἶναι ἐκπαιδεύτρια τοῦ Μούνεϊ-Κι στὴν Ἑλλάδα (ἕνα σύστημα μυήσεων ποὺ δόθηκε στὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τοὺς σαμάνους τοῦ Περοῦ γιὰ νὰ ὑποστηρίξει τὴν προσωπικὴ ἐξέλιξη τῶν ἀτόμων). Ἀπὸ τὸ 2000 διδάσκει γιόγκα καὶ συντονίζει ὁμάδες αὐτογνωσίας. Ἐργάζεται ἐπίσης ὡς συστημικὴ σύμβουλος μὲ τὴ μέθοδο τοῦ Μπὲρτ Χέλινγκερ, συντονίζοντας Οἰκογενειακὲς Ἀναπαραστάσεις τόσο σὲ ὁμαδικό, ὅσο καὶ σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδο». (http://www.neoyoga.gr/page3.php).

Ἂς δοῦμε ὅμως ποιὸς εἶναι ὁ Γιόνα: «Ὁ Γιόνα, δάσκαλος τῆς Ἰωάννας ἀπὸ πολλὰ χρόνια, εἶναι μία μή-φυσικὴ ὀντότητα ποὺ διδάσκει τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἀγάπη δίχως ὅρους, μιλώντας διὰ μέσου τοῦ μέντιουμ Χάσκα Χάρισον. Μὲ τὴν παρουσία τοῦ Γιόνα ἐκεῖ, ἡ Ἰωάννα μπορεῖ ἐπιτέλους νὰ πάρει ἀπαντήσεις στὰ βαθιὰ ἐρωτήματά της σχετικὰ μὲ τοὺς κύκλους» (http://playandheal.com/Greek/Books%20Information/Other%20Books/prophecy.php). Μιλᾶμε δηλαδὴ γιὰ σκληρὸ πνευματισμό!

Τὴν κ. Σοφία Κοτζαλοϊζόγλου κλινικὴ καὶ ὁλιστικὴ ἀρωματοθεραπεύτρια.

Τὸ στούντιο Armonia Yoga ὅπου διδάσκονται ὅλα τὰ εἴδη Yoga.

Τὴν κ. Ἀθηνᾶ Σωτηροπούλου, ψυχοθεραπεύτρια, ἡ ὁποία « εἶναι μαθήτρια τῆς σπουδῆς τῶν Θαυμάτων τὰ τελευταῖα 11 χρόνια. Ἔχει ὀργανώσει ὁμάδες μελέτης καὶ ἔχει παραδώσει βιωματικὰ σεμινάρια στὸ Λονδίνο καὶ στὴν Ἀθήνα»

http://www.drosostalida.com/activities2.asp?eid=2963).

Τὸ βιβλίο «Ἡ Σπουδὴ στὰ Θαύματα» (A Course In Miracles) εἶναι ἕνα σύστημα Πνευματικῆς Ψυχοθεραπείας ποὺ βασίζεται σὲ προσω­πική ἀνάγνωση καὶ τὸ ὁποῖο συνδυάζει σημαντικὲς πνευματικὲς διδασκαλίες μὲ πρακτικά, διορατικὰ καὶ πολύτιμα ψυχολογικὰ μηνύματα» (στὴν ἴδια διεύθυνση). Ὁ π. Βασίλειος Γεωργόπουλος ὑπογραμμίζει στὸ ἄρθρο του «»ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» – Νεοεποχίτικος Ἀποκρυφισμὸς μὲ χριστιανικὸ προσωπεῖο» ὅτι «πρόκειται γιὰ ἕνα τρίτομο ἔργο, μὲ περισσότερες ἀπὸ χίλιες σελίδες, ποὺ ποικίλοι Νεοεποχίτικοι χῶροι τὸ προβάλλουν καὶ τὸ διαφημίζουν ὡς σειρὰ μαθημάτων ἄνευ διδασκάλου, γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀνάπτυξη καὶ ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου»

(http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro=056B87A2-6FF4-49F3-9FCC-3BEAA75EAE25) .

Τὸ Gentle Bio-energetics, ἐπινόηση τῆς κόρης τοῦ Βίλχελμ Ράιχ, ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ὀργονοθεραπείας σὲ βρέφη.

Τέλος, δὲν λείπει καὶ ἡ Μαντάλα ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα εἶναι παγκόσμιο θρησκευτικὸ σύμβολο ποὺ συναντᾶται παντοῦ μέσα στὴ φύση, καὶ μέσα στὸν ἄνθρωπο, καὶ ποὺ ἡ διαδικασία κατασκευῆς της μᾶς βοηθάει νὰ ἐπικοινω­νήσουμε μὲ τὸν ἐσώτερο ἑαυτό μας, καὶ μὲ τὸ κυοφορούμενο ἔμβρυο κατὰ τὴν ἐγκυμοσύνη. «Ἡ λέξη ΅Μαντάλα/ εἶναι Σανσκριτικὴ καὶ σημαίνει ΅μαγικὸς κύκλος/. Ὁ συμβολισμὸς της περιλαμβάνει ὅλα τὰ ὁμοκεντρικὰ διατεταγμένα σχήματα, ἀκτινικὰ ἢ σφαιρικὰ καὶ ὅλους τούς κύκλους ἢ τετράγωνα μὲ κεντρικὸ σημεῖο. Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἀρχαιότερα θρησκευτικὰ σύμβολα (τὸ παλαιότερο γνωστὸ εἶναι «ἡ ρόδα τοῦ ἥλιου») καὶ τὸ συναντᾶμε σ/ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Στὴν Ἀνατολή, ἡ «μαντάλα» (ἡ μορφὴ τῆς ὁποίας ἔχει τροποποιηθεῖ ἀπὸ τὴν παράδοση) χρησιμοποιεῖται τελετουργικὰ ἀπὸ τὴ Λαμαϊκὴ καὶ Ταντρικὴ Γιόγκα, σὰν βοήθημα γιὰ τὴν «ἐνατένιση», ὅπως πληροφορούμαστε ἀπὸ τὴν Φρίντα Φόρνταμ (http://www.innerwork.gr/jung/pdf/mandala.pdf). Ἐπίσης «στὴν Ἀνατολή, ἀπὸ πολὺ παλιά, τὸ Μάνταλα χρησιμοποιεῖται ὡς βοηθητικὸ μέσο γιὰ τὸ διαλογισμό»

(http://www.kedros.gr/product_info.php?products_id=5638).

 

Κλείνοντας, νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι, ὅσο κι ἂν ἀκούγεται ἀπίστευτο, τὰ ὅσα ἀναφέρθηκαν δὲν εἶναι τὰ μοναδικὰ σημεῖα ποὺ κατατάσσουν τὸ ὅλο πρόγραμμα σὲ αὐτὸ ποὺ λέμε «ἀσυμβίβαστο» μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ ἐν πολλοῖς καὶ μὲ τὴν ἐπιστήμη. Ὑπάρχουν ἐπίσης πλεῖστες ἄλλες διασυνδέσεις τῶν προαναφερομένων προσώπων μὲ ὁμάδες, συλλόγους, ὀργανισμοὺς καὶ ἱστοσελίδες ποὺ προωθοῦν ἰδέες καὶ πρακτικές τῆς «Νέας Ἐποχῆς» ποὺ θὰ χρειαζόμασταν τόμους βιβλίων ἁπλῶς γιὰ νὰ τὰ ἀναφέρουμε, ἀλλὰ ὁ στόχος μας δὲν εἶναι αὐτός.

Στόχος μας εἶναι νὰ ἐνημερώσουμε τοὺς πιστούς μας ὅτι τὸ συγκεκριμένο δίκτυο παρὰ τοὺς ἀγαθοὺς σκοπούς, προβάλλει ἰδέες καὶ πρακτικὲς ποὺ ἂν γίνουν ἀποδεκτὲς μιλοῦμε γιὰ εὐθεία ἄρνηση τῆς Πίστεως στὸν Ἕνα καὶ Μοναδικὸ Τριαδικὸ Θεό. Νὰ ἀποτρέψουμε συνεπῶς τοὺς πιστοὺς ἀπὸ ἐνδεχόμενη συμμετοχὴ τόσο στὸ συγκεκριμένο πρόγραμμα ὅσο καὶ σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη σχετικὴ ἐνέργεια καὶ νὰ ἐπισημάνουμε γιὰ μία ἀκόμη φορά ὅτι ἡ «Νέα Ἐποχή» βρίσκει εὔφορο ἔδαφος καὶ σπέρνει τοὺς δηλητηριώδεις καρποὺς της μέσα ἀπὸ κάθε πτυχὴ τῆς καθημερινότητας πατώντας συνήθως σὲ ὀλέθρια λάθη τόσο τῆς ἐπιστήμης ὅσο καὶ τῆς ποιμαντικῆς μας.

 

(Πηγή: «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»)

Στῶμεν, λοιπόν, καλῶς, Στῶμεν μετὰ φόβου!

http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2732

Ἡ καταχώρηση δημοσιεύτηκε ἀπὸ τὸν/τὴν hristospanagia στὴν κατηγορία ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, μὲ ἐτικέτες ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, Π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ. Προσθέστε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στοὺς σελιδοδεῖκτες σας.