ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 11 ΙΑΝ 20 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ O ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑI

ΗΜΕΡΙΔΑ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ O ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑI"... PHOTO GALLERY

11 ΙΑΝ 20 «Νέα θρησκευτικά: Ὁ προσηλυτισμός συνεχίζεται»

Μέτρα ἐξαναγκασμοῦ γιά τή συμμόρφωση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρός τίς ἀκυρωτικές ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας σχετικῶς μέ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν

Χρήστου Παπασωτηρίου

Δικηγόρου παρ’Ἀρείῳ Πάγῳ

Papasotiriou

ΕΙΣΗΓΗΣΗ TOY ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ O ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑI"...
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΩΡΑ 05:30μμ ΣΤΌ ΔΗΜΑΡΧΕΊΌ ΑΜΑΡΌΥΣΊΌΥ

Σεβαστοί πατέρες, ἀξιότιμοι κυρίες καί κύριοι

Τό θέμα, στό ὁποῖον ἀφορᾶ ἡ παροῦσα ὁμιλία καί ὅλη ἡ ἡμερίδα συνίσταται στήν ἐνημέρωση τῶν γονέων σχετικῶς μέ τά νομικά μέτρα, τά ὁποῖα δύνανται νά λάβουν γιά τήν συμμόρφωση τοῦ κράτους πρός τίς ἀκυρωτικές ἀποφάσεις ὑπ' ἀριθμούς 660 καί 926/ 2018 καί 1749/2019 καί 1750/2019 τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἐν σχέσει μέ τήν διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά Ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα ἀποκλειστικῶς καί μόνον ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν, τῶν δογμάτων καί τῶν Ἱερῶν Παραδόσεων τῆς Ὀρθοδοξίας.

Κατ' ἀρχήν πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ ἐπιτυχής ἔκβασις τοῦ συγκεκριμένου νομικοῦ ἀγῶνος δέν ὑπῆρξεν ἀποτέλεσμα ἁπλῶς ἐνδελεχοῦς νομικῆς μελέτης, ἀναλύσεως ἤ ἐπικλήσεως τῶν καταλλήλων νομικῶν διατάξεων. Πρωτίστως ὑπῆρξεν καρπός τῆς προσωπικῆς ἐμπνεύσεως, ἀλλά καί τῆς ἀόκνου πνευματικῆς προσπαθείας καί ἐνθαρρύνσεως τοῦ καλοῦ μας ποιμένος καί πνευματικοῦ πατρός Σαράντου, Προέδρου καί ψυχῆς τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν.

Οἱ ἀκυρωθεῖσες ἀποφάσεις τῶν ὑπουργῶν Φίλη καί Γαβρόγλου ρύθμιζαν ἀναλυτικῶς, μέ ἐξαντλητικές λεπτομέρειες, τό περιεχόμενο ξεχωριστά τῆς κάθε μιᾶς ὥρας διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό τήν Γ΄ Δημοτικοῦ μέχρι καί τήν Γ΄ Λυκείου.

Ὁ Κύριος, οἱ «κύριοι» καί ἡ Κυριοφόρος παιδεία

Παναγιώτης Τσαγκάρης

Ὕπ. Δρ. Θεολογίας, Γενικός Γραμματέας τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων(ΠΕΘ)

Tsagaris

ΕΙΣΗΓΗΣΗ TOY ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ O ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑI"...
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΩΡΑ 05:30μμ ΣΤΌ ΔΗΜΑΡΧΕΊΌ ΑΜΑΡΌΥΣΊΌΥ

Πανοσιολογιώτατε πατέρα Σαράντη, Σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί φίλοι καί φίλες,

Ἐπιτρέψτε μου στήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας μου, ἀντιστρέφοντας τή σειρά τῶν λέξεων τοῦ τίτλου της, νά ἐπεξηγήσω τή φράση Κυριοφόρος παιδεία. Κυριοφόρος παιδεία εἶναι ἡ παιδεία πού σήμερα, παρά τά ἀντιθέτως θρυλούμενα… δέν ἔχουμε στήν Ἑλλάδα καί τήν ὁποία ὅμως, ὡς χριστιανοί καί Ἕλληνες ὀφείλουμε ἐναγωνίως νά ἐπιζητοῦμε, διότι εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ παιδεία, ἡ παιδεία πού φέρει τόν Ζωηφόρο Κύριο, πού μορφώνει στίς ψυχές τῶν παιδιῶν τόν «Ἀναστάντα, Ἀναληφθέντα καί ἀεί Ζῶντα Θεάνθρωπον»[1], ἡ παιδεία στήν ὁποία καλούμεθα «διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, διά νά παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·»[2] «μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ»[3].

Ταυτόχρονα εἶναι καί ἡ παιδεία πού κουβαλάει στίς πλάτες της ὅλη τήν «Προπαίδεια τοῦ Χριστιανισμοῦ»[4], τήν Ἑλληνική φιλοσοφία καί μεταλαμπαδεύει τίς ἀνυπέρβλητες ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ στίς ψυχές τῶν ἑλληνοπαίδων. Κυριοφόρος παιδεία εἶναι μέ ἄλλες λέξεις, ἡ Ἑλληνορθόδοξη παιδεία.

ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Κωνσταντίνα Ἀλεβίζου

Ἰατρός Βιοπαθολόγος καί μέλος τῆς ΠΕΓ (Πανελλήνιας Ἑνώσεως Γονέων γιά τήν προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ, τῆς οἰκογενείας καί τοῦ ἀτόμου)

AlevizouΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ O ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑI"...
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΩΡΑ 05:30μμ ΣΤΌ ΔΗΜΑΡΧΕΊΌ ΑΜΑΡΌΥΣΊΌΥ

Στήν εἰσήγηση αὐτή θά δοῦμε ἐνημερωτικά πῶς εἰσάγεται ὁ ἀποκρυφισμός στά σχολεῖα· πρός τό παρόν μέ δυό κυρίως τρόπους, μέσῳ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καί μέσῳ  τῶν προγραμμάτων  ἀγωγῆς ὑγείας.

Ὁ Ἀποκρυφισμός ὅπως δηλώνει καί ἡ ἴδια ἡ ἐτυμολογία τοῦ ὅρου, εἶναι ἡ μελέτη τοῦ «κεκρυμμένου», τοῦ ἀποκρύφου, τῆς ἀπόκρυφης γνώσης καί συγκεκριμένα τῶν θεωρουμένων ἀποκρύφων δυνάμεων τῆς φύσεως πού δέν μποροῦν νά ἐξηγηθοῦν πλήρως ἐπιστημονικά. (1)

Οἱ ἀποκρυφιστικές τεχνικές ἔχουν σκοπό νά ἐνεργοποιήσουν  ἀπόκρυφες δυνάμεις, πού κατά τούς ὀπαδούς τους, βρίσκονται μέσα στόν ἄνθρωπο. Τέτοιες τεχνικές εἶναι αὐτές τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν, ὅπως  ἡ γιόγκα, ὁ διαλογισμός, διάφορες τεχνικές αὐτοεμπειρίας καί ἀναγέννησης καί πνευματιστικές τεχνικές. (2)  Στίς ἐν λόγῳ πρακτικές συγκαταλέγονται ἡ μαγγανεία, ἡ μαγεία, ἡ ἐβραϊκή καμπάλα κ.ἄ.

Στά σχολεῖα παρουσιάζονται μέσα ἀπό τό ΜτΘ οἱ τεχνικές τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν γιόγκα, διαλογισμός, ἐνῶ μέ προγράμματα ἀγωγῆς ὑγείας ὑλοποιοῦνται καί τίθενται σέ ἐφαρμογή.

Ἄς δοῦμε πῶς τά παιδιά γνωρίζουν τόν ἀποκρυφισμό μέσα ἀπό τό ΜτΘ ὄχι ὡς κάτι ἐπικίνδυνο ἀλλά ὡς κάτι διαφορετικό, θελκτικό καί ἐνδιαφέρον.

Πορίσματα ἡμερίδος «Νέα θρησκευτικά: Ὁ προσηλυτισμός συνεχίζεται»

PIoannis 1Ἡ  «Σύναξη γιά τήν ὀρθοδοξία» μαζί μέ τήν «ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» διοργάνωσαν ἡμερίδα τήν 11η Ἰανουαρίου 2020 στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου μέ θέμα : « Νέα θρησκευτικά: Ὁ προσηλυτισμός συνεχίζεται».

Ἡ  Ἑλληνορθόδοξη παιδεία, ἡ ὁποία πρέπει νά μορφώνει στίς ψυχές τῶν παιδιῶν τόν «Ἀναστάντα , Ἀναληφθέντα καί ἀεί Ζώντα Θεάνθρωπον», εἶναι τό ἀπαιτούμενο ἀπό τό ἑλληνικό Σύνταγμα, ἀλλά καί διαχρονικά ἀπό τήν Παράδοση τοῦ Γένους μας. Ἀκολουθώντας ἀνέκαθεν τό ἐκπαιδευτικό μας σύστημα τήν Ὀρθοδοξία, κατά τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, δέν παρέλειπε ταυτόχρονα νά περιλαμβάνει στό πρόγραμμά του  ὅ,τι ἐκλεκτό καί διαχρονικό διέθετε ὁ Ἑλληνισμός.

Ἀντί ὅμως αὐτῆς τῆς παιδείας σήμερα, μέ τά πολυθρησκευτικά προγράμματα Σπουδῶν, τά ὁποῖα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος τά χαρακτήρισε «ἀπαράδεκτα καί ἐπικίνδυνα» φθάσαμε στό σημεῖο τά παιδιά τῶν χριστιανῶν Ἑλλήνων νά διδάσκονται μαζί μέ τήν Ὀρθοδοξία,  τήν πίστη καί λατρεία τῶν ἄλλων θρησκειῶν, τίς ἰδέες καί ἀξίες τῶν συγχρόνων πολιτιστικῶν ρευμάτων. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά ἀμαυρώνεται ἡ εὐκρίνεια τῆς εἰκόνας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς τοῦ Ἀπολύτου Κυρίου τῶν ὅλων.  

Ὅπως γράφει στή Δογματική του ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς «ὅσο γοητευτικά καί ἄν εἶναι τά λόγια τῆς ἀνθρωπίνης σοφίας ἤ τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως, ἄν δέν φέρουν τήν θεανθρώπινη σφραγίδα, δέν εἶναι ἐκ τῆς Ἀληθείας...Ἐνώπιον τοῦ φωτός αὐτῆς τῆς παν-ἀληθείας, τί εἶναι ὅλες οἱ ἀνθρώπινες θρησκεῖες, ἐπιστῆμες, φιλοσοφίες πολιτισμοί ἄν ὄχι σκύβαλα;»

Υποκατηγορίες