ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ 11-ΙΟΥΝ-2023 : ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

01a  01a

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

12η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ἡ κρίση τῆς Συνοδικότητας στὴν σύγχρονη ὈρθοδοξίαΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

«Πλάνες καί ψεύδη γύρω ἀπό τό θέμα τῶν Μεταμοσχεύσεων» πρωτ. Κων/νου Στρατηγοπούλου (ἀπομαγνητοφωνημένη εἰσήγηση).

Εἰσήγηση στήν Ἡμερίδα μέ θέμα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»
Σάββατο 20-4-2013 καί ὥρα 4 ἕως 9 μ.μ. στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καί Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Πειραιῶς σέ συνεργασία μέ τήν Ἱ.Μ.Γλυφάδας.

TΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

PKwnStratΕὐχαριστῶ, χαμογελώντας, τήν ἐπιτροπή.

Ἔρχομαι χαμογελώντας.

Χαμογελῶ γιατί ἔφθασε τό Πάσχα! Τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα γελοιοποιῶ τόν θάνατο!

Ἔτσι ὅπως ἔκαναν οἱ πρῶτες κοινότητες. Εὐχαριστῶ τόν ἅγιο Πειραιῶς καί τόν ἅγιο Γλυφάδας. Συμπορεύθηκαν μέ πόνο κι᾿ ἀγωνία λαοῦ.

Θά κάνω μιά μεταμόσχευση στήν πρόταση «τό λακωνίζειν ἐστί φιλοσοφεῖν» καί θά πῶ «τό λακωνίζειν ἐστί θεολογεῖν». Ἀσχολοῦμαι μέ τήν ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας, δέν ἀσχολοῦμαι μέ τήν κυβέρνηση! Δέν ὑπάρχουν καθαροί νόες μέσα σ᾿ αὐτήν· ἄρα δέν ζητῶ τίποτε ἀπό αὐτούς.Τί νά ἀπαντήσω λοιπόν;

Στρέφομαι στά δικά μας. Μήπως εἶναι μέσα σέ ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας ἡ πλάνη;

Τρία τραγικά βιβλία: «Ἐπιτροπή Βιοηθικῆς», «Ἐπίσημα βιβλία Βιοηθικῆς» καί «Ἐλεύθεροι ἀπό τό γονιδίωμα». Διατίθενται στά βιβλιοπωλεῖα.

Ἄν ἤμουν φιλόσοφος θά ἤμουν ἐγελειανός. Θέση ἡ πλάνη, δέν μπορῶ νά τό πῶ αἵρεση, ἀντίθεση οἱ ἅγιοι Πατέρες, σύνθεση ἡ θεολογία (Οἰκουμενικές Σύνοδοι).

Ἡ πλάνη, πού προβάλλεται ἀπό τίς θέσεις τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βιοηθικῆς εἶναι: «Ὁ λήπτης λαμβάνει θνητό σῶμα, ὁ δότης δίνει ἀπό τήν ἀθάνατη ψυχή του». Αὐτό ἔχει νά κάνει μέ Βουδισμό, μέ μετεμψύχωση. Ποιό εἶναι τό πνευματικό ὄφελος;

Ἡ Ἐκκλησία ποτέ δέν ἀποφάσισε. Ἔπαιξαν μέ τήν βιβλική καί τήν πατερική θεολογία. Τόλμησαν μάλιστα νά δώσουν καί τίτλο τῶν παραπάνω θέσεων: «Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας». Ὁ Χριστός, λένε, ὅταν εἶπε «Ἐγώ τίθημι τήν ψυχή μου ὑπέρ τῶν προβάτων» ἐννοοῦσε τίς μεταμοσχεύσεις· «....Διά τοῦτό ὁ πατήρ με ἀγαπᾶ, ὅτι ἐγώ τίθημι τήν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν» (Ἰωάν. ι΄, 17).

Δέν διάβασαν ὅλο τό κείμενο; «ἵνα λάβω αὐτήν» συνεχίζει. Μόνο Αὐτός μπορεῖ νά τή δώσει καί νά τή λάβει. Ὁ Χριστός, εἶναι κυρίαρχος, καί λέει «ἵνα λάβω αὐτήν». Τήν βάζω καί τήν παίρνω. Ποῦ τήν βάζει τήν ψυχή του; Πρέπει νά θεολογήσωμε ἐδῶ. «Τίθημι», λέει. Ποῦ; Γιά ποιούς; Γιά τόν λαό. Ποῦ; Ἐδῶ εἶναι καθαρή θεολογία, ἡ περί Ἀναστάσεως θεολογία, καί ἡ περί καθόδου στόν Ἅδη θεολογία τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Τό λέει καί τό τροπάριο: «Ἐν τάφῳ σωματικῶς, ἐν Ἅδου δέ μετά ψυχῆς, ὡς Θεός...», Ὑπάρχει, λοιπόν, μία θεολογία. Εἶναι ἡ κάθοδος στόν Ἅδη, πού κατεβαίνει ὁ Χριστός, μέ τήν ψυχή Του, γιατί τό σῶμα Του εἶναι στόν τάφο. Καί κατεβαίνει ὡς νικητής, καί εἶναι κυρίαρχος τοῦ Ἅδη, καί αἴρει τίς ψυχές ἐπάνω. Ἐδῶ, τό λέει Ἐκεῖνος. Λέει « ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν». Μιλάει προσωπικά. Ἐμεῖς, μετέχομε στόν Χριστό. Ἐκεῖνος, μιλάει προσωπικά. Ἀφορᾶ μόνο στόν Χριστό αὐτό τό κομμάτι.

Καί τό τονίζω, γιατί αὐτό τό χωρίο εἶναι καίριο. Δέν μποροῦν κάποιοι νά παρασύρουν τό λαό. Σώζει ὁ δότης βιολογικῶς τόν λήπτη καί πνευματικῶς τόν ἑαυτό του; Εἶναι ἀκραῖα γελοῖο! Ὁ ἱερεύς, λέει ἀλλοῦ μία θέση τῆς παραπάνω Ἐπιτροπῆς, νά διαβάσει κατάλληλη εὐχή στό νεκρό; Διαβάζεις εὐχή σέ ἕναν νεκρό;

Ὑπάρχει πληθωρικός πατερικός λόγος:

 • Πρῶτα πρῶτα λέει στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή τοῦ Ἀπ.Παύλου γιά τόν θάνατο τοῦ ἀνθρώπου: «Ἅπαξ ἀποθανεῖν μετά δέ τοῦτο κρίσις». Δέν λέει γιά δύο θανάτους.
 • Ὁ Μ.Ἀθανάσιος λέει «οὐχ ἡ ψυχή ἐστίν ἡ ἀποθνήσκουσα, ἀλλά διά τήν ταύτης ἀναχώρησιν ἀποθνήσκει τό σῶμα». Δέν εἶναι ἡ ψυχή πού ἀποθνήσκει. Ἀλλ' ἐπειδή ἀπό τό σῶμα φεύγει ἡ ψυχή, γι' αὐτό ἀποθνήσκει ὁ ἄνθρωπος.
 • Ὁ ἅγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς λέει «ἡ μέν νοερά καί λογική φύσις οὐ μόνον οὐσία ἔχει τή ζωή ἀλλά καί ἐνέργεια». Ἡ μέν νοερή καί λογική φύσις πού εἶναι σέ μᾶς, δέν ἔχει τή ζωή μόνο οὐσία ἀλλά καί ἐνέργεια διότι ζωοποιεῖ καί τό συνημμένο σῶμα. Πιάνει ἑπομένως καί τόν ἐγκέφαλο.
 • Ὁ ἅγ. Γρηγόριος Σιναΐτης λέει ὅτι ἡ ψυχή κινεῖ τά πάντα.
 • Ὁ ἅγ. Γρηγόριος Θεολόγος λέει ὅτι ἡ ψυχή προϋπάρχει τοῦ ἐγκεφάλου.
 • Ὁ ἅγ. Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης διδάσκει πώς ἡ οὐσία τῆς ψυχῆς ὡς εἶδος τοῦ σώματος εἶναι ἀσώματος...Σέ περίπτωση βαρέως περιστατικοῦ, ὅπου ὁ ἐγκέφαλος ἔχει «πτωματισθεῖ», δηλ. πού φαίνεται ὅτι ἔχει πεθάνει, ὄχι ὅμως ὅτι πέθανε, ἡ ψυχή συστέλλεται στήν καρδιά.
 • Ὁ ἅγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς διδάσκει πάλι ὅτι ἡ καρδιά εἶναι ἡγεμονικό ὄργανο.
 • Ὁ ἅγ. Μάρκος ὁ ἀσκητής λέει πώς ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ἡμῶν ἐστί.
 • Ὁ Ἀπ. Παῦλος λέει πώς ἡ ἀγάπη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν βρίσκεται.
 • Ὁ ἅγ. Νικηφόρος ὁ μονάζων λέει «ἐν τῇ καρδίᾳ ἐμφανίζεται ὁ Θεός».

Ἔγκλημα ἑπομένως ἡ παραγνώριση τῆς θεολογίας. Ὁ ὅσιος Θαλάσσιος, νηπτικός πατέρας, λέει πώς ἡ καρδιά εἶναι ὁ τόπος πού ἑδράζεται τό κέντρο τῆς νοερᾶς οὐσίας.

Ἐπιτροπή Βιοηθικῆς τί σημαίνει;

Θά σᾶς πῶ δυό περιστατικά καί θά τελειώσω:

1) Στό νεκροταφεῖο πού ἔχω τόν πρῶτο ξάδερφό μου, ἐκεῖ ἦταν πρωτεπιστάτης ἕνας ἱερωμένος, ὑπέρμαχος τῶν μεταμοσχεύσεων, ἱκανός προπαγανδιστής τους. Τόν ρώτησα «ξέρεις τί κάνεις; ἀποτελεῖ πλάνη».Καί τί μοῦ εἶπε; «Δέν φταίω ἐγώ· εἶναι θέμα ὑπακοῆς». Αὐτό εἶναι ὑπακοή;

2) Cosa nostra, δικό μας σπίτι· ἐκκλησιαστικῶς σημαίνει ὀργανωμένη ὁμάδα πού ἀπειλεῖ. Προσωπικά δέχθηκα τήν ἀπειλή «ἄν συνεχίσεις νά λές τά ὅσα λές περί μεταμοσχεύσεων, ἔχασες τά πάντα». Ποιοί μέ ἀπείλησαν; Δέν θά πῶ ὀνόματα, ἁπλῶς ὅτι ἦταν λαϊκοί συνεργάτες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Δέν μέ λένε Τριανταφυλλόπουλο γιά νά πῶ ὀνόματα, Στρατηγόπουλο μέ λένε. Κάποια φορά ρώτησα τόν Τριανταφυλλόπουλο εὐθέως: « ρέ Μάκη, γιατί βγάζεις αὐτά τά σκάνδαλα μέ ὀνόματα;» καί μοῦ ἀπήντησε «δέν γίνεται ἐκπομπή χωρίς ὀνόματα», δέν πουλάει δηλαδή, δέν ἔχει ἀκροαματικότητα.

Θά συνεχίσω νά γελῶ γιατί πλησιάζει τό Πάσχα. Χαίρομαι γι᾿ αὐτό τό συνέδριο. Μοναχικοί παλαβιάρηδες μοιάζουμε. Χαίρομαι καί γιά τή σεβαστή παρουσία τῶν ἐπισκόπων μας.


[Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Π. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ]

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...